Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρηγόρης Λαμπράκης, ζει στους αγώνες μας

Ο Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, ο μαρα­θω­νο­δρό­μος της Ειρή­νης γεν­νη­θη­κε στην Κερα­σί­τσα Αρκα­δί­ας το 1912. Αγω­νι­στής της ειρή­νης, δια­κρί­θη­κε ως αθλη­τής (το 1935 ήταν Βαλ­κα­νιο­νί­κης)  και επι­στή­μας. Υπήρ­ξε υφη­γη­τής της Ιατρι­κής και αντι­πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) και από τα ιδρυ­τι­κά μέλη της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη βαλ­κα­νι­κή Συνεν­νό­η­ση που είχε ιδρυ­θεί το 1958. Η δρά­ση του στο κίνη­μα ειρή­νης δεν ήταν αντι­πο­λε­μι­κή, είχε αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, τα οποία ήταν στε­νά συν­δε­δε­μέ­να με τη λαϊ­κή πάλη για εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία, κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση, ψωμί και προ­κο­πή.  Γι’ αυτό ήταν στο «μάτι» τόσο του «επί­ση­μου κρά­τους» όσου και του παρα­κρά­τους. Γι’ αυτό και τον δολο­φό­νη­σαν. Πέθα­νε στις 27 Μάη 1963 πέντε μέρες μετά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης για την Ειρή­νη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 22/5. Δολο­φο­νή­θη­κε από τους παρα­κρα­τι­κούς Γκο­τζα­μά­νη και Εμμα­νου­η­λί­δη, οι οποί­οι ενήρ­γη­σαν βάσει σχε­δί­ου στο οποίο εμπλέ­κο­νταν και ανώ­τε­ροι αξιω­μα­τι­κοί της Χωρο­φυ­λα­κής Βορεί­ου Ελλάδας.

Το περιο­δι­κό μας φιλο­ξε­νεί στις σελί­δες του αφιέ­ρω­μα στον Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη που ζει στους καθη­με­ρι­νούς μας αγώνες.

Ένας Έλλη­νας, ένας λεβέ­ντης ο Γρη­γό­ρης Λαμπράκης

Στον ήρωα Λαμπρά­κη, ποί­η­μα του Κ. Βάρναλη

Επί­γραμ­μα για τον Λαμπράκη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο