Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γρονθοκόπησαν μαθήτριες τραμπούκοι στρατιώτες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Ford»

Την επί­θε­ση σε δύο μαθή­τριες, τις οποί­ες χαστού­κι­σαν και γρον­θο­κό­πη­σαν τρα­μπού­κοι στρα­τιώ­τες του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «USS Gerald R. Ford», καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων του ΚΚΕ. Πρό­κει­ται για ένα ακό­μα περι­στα­τι­κό τρα­μπού­κι­κης συμπε­ρι­φο­ράς Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών που έγι­νε το Σάβ­βα­το 2 Δεκέμ­βρη αυτή τη φορά σε ανή­λι­κες μαθήτριες.

Η ΤΕ Χανί­ων του ΚΚΕ καλεί τον χανιώ­τι­κο λαό να δώσει απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση δυνα­μώ­νο­ντας την πάλη για να φύγουν οι φονιά­δες των λαών από τα Χανιά και όλη τη χώρα, για να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι βάσεις του θανά­του στη χώρα.

Η επί­θε­ση έγι­νε στο Ενε­τι­κό Λιμά­νι των Χανί­ων το βρά­δυ του Σαβ­βά­του όταν δύο Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες, που ήταν μεθυ­σμέ­νοι, χτύ­πη­σαν με γρο­θιές και χαστού­κια τα δύο 15χρονα κορίτσια.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να απο­πλεύ­σει από τη βάση της Σού­δας το αερο­πλα­νο­φό­ρο «USS Gerald R. Ford», μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα από ό,τι είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί να φύγει από τα Χανιά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Για πολ­λο­στή φορά Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί στρα­τιώ­τες πρω­τα­γω­νι­στούν σε επει­σό­δια τρα­μπού­κι­κης και επι­κυ­ρί­αρ­χης συμπε­ρι­φο­ράς στην πόλη των Χανίων.

Όπως έγι­νε γνω­στό, το Σάβ­βα­το το βρά­δυ Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί του πλη­ρώ­μα­τος του “USS Gerald R. Ford” επι­τέ­θη­καν σε δύο ανή­λι­κες μαθή­τριες, χαστου­κί­ζο­ντας και γρον­θο­κο­πώ­ντας τες.

Πρό­κει­ται για περι­στα­τι­κό που έρχε­ται να προ­στε­θεί στα επει­σό­δια που έχουν προ­κα­λέ­σει από την πρώ­τη στιγ­μή της άφι­ξής τους στα Χανιά και είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, αλλά και στα δεκά­δες των προη­γού­με­νων επι­σκέ­ψε­ων των μακε­λά­ρη­δων στην πόλη μας.

Η μετα­τρο­πή της πόλης αλλά και της χώρας ολό­κλη­ρης σε ορμη­τή­ριο των δολο­φό­νων αλλά και σε μέρος ανα­ψυ­χής τους, μόνο την ασφά­λεια και την προ­στα­σία του χανιώ­τι­κου λαού δεν εξα­σφα­λί­ζει. Η νεο­λαία, ο χανιώ­τι­κος λαός συνο­λι­κά όμως έχει πεί­ρα. Δεν θα επι­τρέ­ψει να κυριαρ­χούν ο φόβος και η τρο­μο­κρα­τία κάθε φορά που τα αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­πλα­νο­φό­ρα αρά­ζουν στη Σούδα.

Καταγ­γέλ­λου­με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που μαζί με τις προη­γού­με­νες και το σύνο­λο των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, έχουν αλυ­σο­δέ­σει τη χώρα στο άρμα του ΝΑΤΟ και των Αμε­ρι­κα­νών, έχουν μετα­τρέ­ψει τελι­κά την πόλη μας σε “Τρού­μπα”, απαι­τώ­ντας την ανο­χή και τη συνε­νο­χή μας στο όνο­μα των ματω­μέ­νων δολα­ρί­ων τους.

Καλού­με τον χανιώ­τι­κο λαό να δώσει απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση δυνα­μώ­νο­ντας την πάλη:

Για να φύγουν οι φονιά­δες των λαών από τα Χανιά και όλη τη χώρα.

Για να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι βάσεις του θανά­του στη χώρα.

Για απε­μπλο­κή της χώρας από τους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Για να στα­μα­τή­σει κάθε στή­ρι­ξη στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Για να εκφρα­στεί ακό­μα πιο πλα­τιά και απο­φα­σι­στι­κά η αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και να δικαιω­θεί το δίκαιο αίτη­μα για ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Αν. Ιερουσαλήμ».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο