Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΣΕΕ, εργοδότες, νεοναζί… όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί!

Στο άθλιο προ­πα­γαν­δι­στι­κό σόου ενά­ντια στο ΠΑΜΕ που έχει στή­σει από το πρωί η ηγε­σία της ΓΣΕΕ και τα παρα­τρε­χά­με­να της ΜΜΕ, ήρθε να συν­δρά­μει η σαπί­λα του ντου­νιά, οι ναζί της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και το ανυ­πό­λυ­πτο φασι­στοει­δές που ακού­ει στο όνο­μα Τζήμερος. 

Έτσι, πέραν των χυδαί­ων αντι­κομ­μου­νι­στι­κών κραυ­γών των εργα­το­πα­τέ­ρων της ΓΣΕΕ (βλέ­πε Κιου­τσού­κη), είχα­με και σχε­τι­κό «τιτί­βι­σμα» (όλως παρα­δό­ξως χωρίς ορθο­γρα­φι­κό λάθος) από τον φυρε­ρί­σκο της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας Μιχα­λο­λιά­κο, ο οποί­ος δεν έχα­σε ευκαι­ρία να γλεί­ψει τα αφε­ντι­κά του χύνο­ντας χρυ­σαυ­γί­τι­κο δηλη­τή­ριο ενά­ντια στο ΚΚΕ. 

nazi tweet

Από κοντά βέβαια και το γνω­στό θλι­βε­ρό ανδρεί­κε­λο που παρι­στά­νει το νταή σε γυναί­κες, ο φασί­στας Θ. Τζή­με­ρος, που είχε το θρά­σος να γρά­ψει για «φασί­στες αλη­το­τρα­μπού­κους του ΠΑΜΕ». Από στό­μα­τος κορά­κου «κρά» θα ακούσεις… 

Η ουσία βρί­σκε­ται ότι η δυνα­μι­κή παρέμ­βα­ση των ταξι­κών δυνά­με­ων απέ­να­ντι στις αθλιό­τη­τες της ηγε­σί­ας της ΓΣΕΕ ενο­χλεί την αστι­κή τάξη και τα τσι­ρά­κια της. Εργα­το­πα­τέ­ρες, εργο­δό­τες, κορά­κια της δημο­σιο­γρα­φί­ας, νεο­να­ζί και «φασι­στο­τζή­με­ροι», όλοι μαζί ενά­ντια στο ΠΑΜΕ και το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα. Δεν πρέ­πει να τους περάσει.

Οι εργα­ζό­με­νοι οφεί­λουν να γυρί­σουν την πλά­τη σε όλους αυτούς που εχθρεύ­ο­νται με λύσ­σα το ταξι­κό κίνη­μα, από τη μνη­μο­νια­κή αρι­στε­ρά του ΣΥΡΙΖΑ και τους εργα­το­πα­τέ­ρες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, μέχρι τα φασι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα της Χρυ­σής Αυγής. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο