Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΤ του ΚΣ της ΚΝΕ: Η δικαίωση του Χρ. Ζορμπά να γίνει κρίκος στην πάλη για μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης του θανα­τη­φό­ρου εργο­δο­τι­κού εγκλή­μα­τος του 29χρονου Χρή­στου Ζορ­μπά στο εργο­στά­σιο «Ήπει­ρος ΑΕΒΕ» εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ

Σε αυτή ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Η νέα γενιά της Άρτας, με τη συγκλο­νι­στι­κή της παρου­σία στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου Άρτας ενά­ντια στη συγκά­λυ­ψη του εργο­δο­τι­κού εγκλή­μα­τος στο εργο­στά­σιο “Ήπει­ρος ΑΕΒΕ”, έστει­λε ηχη­ρό μήνυ­μα, τιμώ­ντας στην πρά­ξη τη μνή­μη του αδι­κο­χα­μέ­νου 29χρονου ηλε­κτρο­λό­γου, Χρή­στου Ζορμπά.

Δήλω­σαν “παρών” οι νέοι και οι νέες από τα εργο­στά­σια της περιο­χής, που γνω­ρί­ζουν από πρώ­το χέρι τι πάει να πει ο καθη­με­ρι­νός κίν­δυ­νος σε κάθε βάρ­δια, το άγχος αν θα γυρί­σουν σώοι και αβλα­βείς στο σπί­τι τους.

Δήλω­σαν “παρών” οι νέοι και νέες, που περ­νά­νε τη μέρα τους πάνω στο μηχα­νά­κι ως δια­νο­μείς, εκτε­θει­μέ­νοι και απρο­στά­τευ­τοι, όχι μόνο από τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να, αλλά κυρί­ως από την κυβερ­νη­τι­κή και εργο­δο­τι­κή αυθαιρεσία.

Δήλω­σαν “παρών” οι νέοι και οι νέες που έπια­σαν για πρώ­τη φορά δου­λειά με ανύ­παρ­κτα μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας, με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση να χτυ­πά­ει “κόκ­κι­νο”.

Η δικαί­ω­ση του Χρή­στου να γίνει κρί­κος στην πάλη για μέτρα προ­στα­σί­ας σε κάθε χώρο δου­λειάς. Για εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, για να ζήσει η νέα γενιά τη ζωή που της αξίζει!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο