Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΓΥΜΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ» Από 11/2 στους κινηματογράφους

«ΓΥΜΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»
(ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)
του
ΦΡΑΝΚ ΜΠΑΪΕΡ
(ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΨΕΥΤΗΣ)

«Μια αλη­θι­νή ιστο­ρία, μετα­φο­ρά από το ομώ­νυ­μο βιβλίο του συγ­γρα­φέα ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΠΙΤΣ, όπως την έζη­σε όντας κρα­τού­με­νος στο Μπού­χεν­βαλντ από το 1937–1945»

ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Lukous1

 

 

«ΓΥΜΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ»
«Nackt unter Wölfen»
Δρά­μα, Λαο­κρα­τι­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας, 1963, 124’

Σκη­νο­θε­σία: Φρανκ Μπάιερ
Σενά­ριο: Μπρού­νο Άπιτς
Παί­ζουν: Έρβιν Γκε­σό­νεκ, Άρμιν Μίλερ-Σταλ, Κρι­στίν Βότσικ

 

Υπό­θε­ση:
Καθώς φήμες δια­δί­δο­νται στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο Μπού­χεν­βαλντ, ότι κατα­φτά­νουν σύμ­μα­χοι, οι κρα­τού­με­νοι, ανα­ζω­πυ­ρώ­νουν τις ελπί­δες τους για επι­βί­ω­ση και ελευ­θε­ρία. Όταν μια ομά­δα φυλα­κι­σμέ­νων μετα­φέ­ρε­ται από το Άου­σβιτς, ένα τετρά­χρο­νο παι­δί μπαί­νει λαθραία στο στρα­τό­πε­δο μέσα σε μια βαλί­τσα. Είναι Εβραϊ­κής κατα­γω­γής και γεν­νη­μέ­νο στο Άου­σβιτς και εάν αυτό γίνει αντι­λη­πτό, θα το σκο­τώ­σουν. Μια ομά­δα κρα­του­μέ­νων απο­φα­σί­ζει να το προ­στα­τέ­ψει από τα χέρια των Γερ­μα­νών, και παρό­λο που δεν μπο­ρούν να φυγα­δεύ­σουν το παι­δί έξω από το Μπού­χεν­βαλντ, κατα­φέρ­νουν να το κρύ­ψουν, μετα­φέ­ρο­ντας το από το ένα μέρος του στρα­το­πέ­δου στο άλλο, όσο οι Ναζί κάνουν περι­πο­λί­ες. Απει­λές και βασα­νι­στή­ρια από τους άνδρες των SS δεν απο­δί­δουν και το αγό­ρι γίνε­ται σύμ­βο­λο της πάλης ανά­με­σα στους κρα­τού­με­νους και τους φύλα­κες.  Η διά­σω­ση του παι­διού γίνε­ται υπό­θε­ση της ΙΛΚ (Διε­θνούς Επι­τρο­πής Στρα­το­πέ­δου)  που λει­τουρ­γεί στο στρα­τό­πε­δο και φρο­ντί­ζει για την επι­βί­ω­ση των κρα­του­μέ­νων και την προ­ε­τοι­μα­σία για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους. Η σωτη­ρία του παι­διού γίνε­ται υπό­θε­ση όλων, αψη­φώ­ντας τρο­μο­κρα­τία, βασα­νι­στή­ριο, θάνατο.

Το μυθι­στό­ρη­μα:

Ο συγ­γρα­φέ­ας έζη­σε αυτή την ιστο­ρία — την πιο δρα­μα­τι­κή ιστο­ρία που μας έδω­σε η παγκό­σμια λογο­τε­χνία και ιστο­ριο­γρα­φία από το Μπού­χεν­βαλντ. Είναι η ιστο­ρία μιας μικρής ομά­δας κρα­του­μέ­νων του στρα­το­πέ­δου που προ­σπα­θούν και κατορ­θώ­νουν να σώσουν ένα μικρό παι­δί. Η αλή­θεια της αφή­γη­σης, το ταλέ­ντο του συγ­γρα­φέα και η δρα­μα­τι­κό­τη­τα της ιστο­ρί­ας που προ­βάλ­λε­ται μέσα από το καθη­με­ρι­νό ψυχρό μαρ­τύ­ριο του στρα­το­πέ­δου, κρα­τούν τον ανα­γνώ­στη σελί­δα προς σελί­δα απορ­ρο­φη­μέ­νο στο «Γυμνό ανά­με­σα στους λύκους» .

Σπίλ­μπεργκ και Μπε­νί­νι επη­ρε­α­σμέ­νοι από το «Γυμνό ανά­με­σα στους λύκους»

Είναι ξεκά­θα­ρο ότι ο Σπίλ­μπεργκ και ο Μπε­νί­νι, μελέ­τη­σαν την ται­νία του Μπάιερ πριν δημιουρ­γή­σουν τη «Λίστα του Σίντλερ» και το «Η ζωή είναι ωραία» αντί­στοι­χα. Η σύγκρι­ση με τη «Λίστα του Σίντλερ» είναι ανα­πό­φευ­κτη. Όσοι έχουν δει και τα δύο φιλμ, μπο­ρούν εύκο­λα να βγά­λουν το συμπέ­ρα­σμα ότι ο Σπίλ­μπεργκ είχε δει πολ­λές φορές την ται­νία του Μπάιερ. Υπάρ­χει ένας ξεκά­θα­ρος παραλ­λη­λι­σμός ανά­με­σα στο μικρό κορί­τσι με το κόκ­κι­νο φόρε­μα, το οποίο ο Σίντλερ κατα­σκο­πεύ­ει από από­στα­ση, και το μικρό αγό­ρι στο φιλμ του Μπάιερ με τα μεγά­λα συγκλο­νι­στι­κά μάτια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο