Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά: «Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε επιδίωξη να σκοτώσει την Καρολάιν – Να κηρυχθεί ένοχος όπως και πρωτόδικα»

«Ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε άμε­σο δόλο. Ούτε ενδε­χό­με­νο, ούτε τίπο­τα. Είχε επι­δί­ω­ξη να σκο­τώ­σει την Καρο­λάιν», είπε ο εισαγ­γε­λέ­ας της Έδρας του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου, που με από­ντα τον κατη­γο­ρού­με­νο Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λο ο οποί­ος παραι­τή­θη­κε της έφε­σης, δικά­ζει σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά.

Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ζήτη­σε την ενο­χή του πιλό­του για την δολο­φο­νία της 20χρονης συζύ­γου του και την θανά­τω­ση της σκυ­λί­τσας τους, τον Μάιο του 2021, σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία για την οποία σε πρώ­το βαθ­μό του επι­βλή­θη­κε ισό­βια και επι­πλέ­ον 11,5 χρό­νια κάθειρξη.

Ο ίδιος ο κατη­γο­ρού­με­νος απου­σιά­ζει από το εδώ­λιο, καθώς τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο κατά την διάρ­κεια της δίκης ενώ­πιον του ΜΟΕ, παραι­τή­θη­κε της έφε­σής του, ενώ παραί­τη­ση δηλώ­σαν και οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης που είχε ορί­σει ο ίδιος. Το δικα­στή­ριο έχει προ­χω­ρή­σει σε αυτε­πάγ­γελ­το διο­ρι­σμό συνη­γό­ρων, τους οποί­ους δεν απο­δέ­χθη­κε, με έγγρα­φό του, ο κατη­γο­ρού­με­νος. Ωστό­σο με από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου η δίκη συνε­χί­στη­κε με τους δικη­γό­ρους που έλα­βαν εντο­λή να παρα­στα­θούν προς υπε­ρά­σπι­ση του Μπά­μπη Αναγνωστόπουλου.

Στην αγό­ρευ­σή του ο εισαγ­γε­λέ­ας τόνι­σε πως το δικα­στή­ριο πρέ­πει να μελε­τή­σει τα στοι­χεία της προ­σω­πι­κό­τη­τας του κατη­γο­ρού­με­νου και τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του εγκλή­μα­τος, που όπως είπε αφο­ρά την εκδί­κη­ση όταν το θύμα τον αμφι­σβή­τη­σε και να κατα­λή­ξει στην κατα­δί­κη του Αναγνωστόπουλου:

«Δεν δίστα­σε να βάλει το μωρό δίπλα στη νεκρή μητέ­ρα του. Δεν δίστα­σε να το πάρει στην κηδεία της. Δεν δίστα­σε να ζητή­σει 2.000 ευρώ από τη μητέ­ρα της για το φέρε­τρο! Αν αυτό δεν είναι ο ορι­σμός της φιλαυ­τί­ας, της χει­ρι­στι­κής συμπε­ρι­φο­ράς και του ναρ­κισ­σι­σμού τότε ποιό είναι; Τιμώ­ρη­σε την Καρο­λάιν για­τί τόλ­μη­σε να πάει κόντρα στις βου­λή­σεις του Θεού. Ποιου Θεού; Του ίδιου!», είπε ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ζητώ­ντας από τους εφέ­τες να μην λάβουν υπό­ψη όσα έχει ισχυ­ρι­στεί ο πιλό­τος περί βρα­σμού ψυχι­κής ορμής. Ανα­φε­ρό­με­νος στην δολο­φο­νία του κου­τα­βιού και στην όλη σκη­νο­θε­σία του κατη­γο­ρού­με­νου μετά το έγκλη­μα, προ­κει­μέ­νου να εμφα­νι­στεί ως ληστεία μετά φόνου, ο εισαγ­γε­λέ­ας είπε για τον κατηγορούμενο:

«Νόμι­ζε ότι είχε την ικα­νό­τη­τα και την εξυ­πνά­δα να κοροϊ­δεύ­ει τους υπόλοιπους».

Επι­χει­ρώ­ντας να φωτί­σει τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της σχέ­σης του ζευ­γα­ριού, ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός μίλη­σε για «σχέ­ση συνε­ξάρ­τη­σης», όπου την πρω­το­βου­λία είχε ο κατη­γο­ρού­με­νος: «Η Καρο­λάιν ήταν ένα κορί­τσι γεμά­το ζωή που θαμπώ­θη­κε από τον κατη­γο­ρού­με­νο. Της έφερ­νε πίτσες με ελι­κό­πτε­ρο στο σχο­λείο, ήταν ευπα­ρου­σί­α­στος, το κορί­τσι ήταν 15–16 ετών τότε.. θαμπώ­θη­κε. Και μετά δημιουρ­γή­θη­κε μα σχέ­ση συνε­ξάρ­τη­σης. Η Καρο­λάιν έφτα­σε σε σημείο να παντρευ­τεί στο εξω­τε­ρι­κό τρεις ημέ­ρες μετά την ενη­λί­κω­σή της. Αυτές οι απο­φά­σεις ήταν με πρω­το­βου­λία της Καρο­λάιν;» είπε.

Στην αγό­ρευ­σή του ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε και στην παραί­τη­ση από την έφε­ση που δήλω­σε ο κατη­γο­ρού­με­νος. Η επι­λο­γή του Ανα­γνω­στό­που­λου να παραι­τη­θεί από την εν εξε­λί­ξει δια­δι­κα­σία σχο­λιά­στη­κε αρνη­τι­κά από τον εισαγ­γε­λέα του ΜΟΕ, ο οποί­ος εκτί­μη­σε πως στό­χος του 35χρονου πιλό­του ήταν να μην έρθουν σε γνώ­ση του δικα­στη­ρί­ου συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία αρνη­τι­κά για τον ίδιο.

«Προ­κα­λεί έκπλη­ξη η παραί­τη­ση», ανέ­φε­ρε ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός. «Αυτό κάτι πρέ­πει να σημαί­νει. Πρέ­πει το δικα­στή­ριο να λάβει υπό­ψη την στιγ­μή που το έκα­νε, ενώ είχε ξεκι­νή­σει η δίκη…Αν θυμά­στε, δήλω­σε την παραί­τη­ση αυτή με το που κιν­δύ­νευε να δημο­σιευ­θεί κάποια επι­στο­λή που έστει­λε ο κατη­γο­ρού­με­νος και απευ­θυ­νό­ταν στη μητέ­ρα του θύμα­τος. Δεν τη δια­βά­σα­με ποτέ την επι­στο­λή. Μήπως θέλη­σε να απο­κρύ­ψει τη διε­ρεύ­νη­ση κάποιων σκο­τει­νών στοι­χεί­ων του χαρα­κτή­ρα του;» τόνι­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας ανα­φε­ρό­με­νος στην κατά­θε­ση της ψυχιά­τρου συμ­βού­λου της οικο­γέ­νειας του θύμα­τος. Η ψυχί­α­τρος Άλκη­στις Ηγου­με­νά­κη στην κατά­θε­σή της για την προ­σω­πι­κό­τη­τα του κατη­γο­ρού­με­νου είχε ανα­φερ­θεί σε “ναρ­κισ­σι­στι­κή δια­τα­ρα­χή και χει­ρι­στι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα», ενώ είχε επι­κα­λε­στεί την επι­στο­λή που είχε στεί­λει μετά την κατα­δί­κη του ο Ανα­γνω­στό­που­λος στην μητέ­ρα του θύματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο