Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γύρω στο 1560 π.Χ. εξερράγη το ηφαίστειο της αρχαίας Θήρας

Αμε­ρι­κα­νοί ερευ­νη­τές, οι οποί­οι βασί­στη­καν σε μια βελ­τιω­μέ­νη τεχνι­κή δεντρο­χρο­νο­λό­γη­σης, ανα­κοί­νω­σαν περί­που το 1560 π.Χ. ως την πιθα­νό­τε­ρη ημε­ρο­μη­νία για την ισχυ­ρή «μινω­ι­κή» έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου της Θήρας (Σαντο­ρί­νης).

Η χρο­νο­λό­γη­ση της έκρη­ξης, μιας από τις ισχυ­ρό­τε­ρες που έχουν ποτέ συμ­βεί στη Γη, απο­τε­λεί σημα­ντι­κή πρό­κλη­ση και πολ­λοί ξένοι και Έλλη­νες επι­στή­μο­νες ασχο­λού­νται κατά και­ρούς με το ζήτη­μα. Η νέα μελέ­τη, με επι­κε­φα­λής την επί­κου­ρη καθη­γή­τρια δεντρο­χρο­νο­λό­γη­σης και ανθρω­πο­λο­γί­ας, Σάρ­λοτ Πίρ­σον, επι­κε­φα­λής του Εργα­στη­ρί­ου Έρευ­νας Δακτυ­λί­ων Δέντρων του Πανε­πι­στη­μί­ου της Αρι­ζό­να, δημο­σιεύ­θη­κε στο περιο­δι­κό της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών των ΗΠΑ (PNAS).

Πριν μόλις μια εβδο­μά­δα, μία άλλη ομά­δα Αμε­ρι­κα­νών και Ευρω­παί­ων επι­στη­μό­νων, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή κλασ­σι­κής αρχαιο­λο­γί­ας Στουρτ Μάνινγκ του Πανε­πι­στη­μί­ου Κορ­νέλ της Νέας Υόρ­κης, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Science Advances”, είχαν ανα­κοι­νώ­σει ότι η έκρη­ξη πιθα­νώς έγι­νε μετα­ξύ του 1600 και του 1550 π.Χ., ενώ η προη­γού­με­νη επι­στη­μο­νι­κή εκτί­μη­ση ήταν ότι η έκρη­ξη είχε συμ­βεί μετα­ξύ του 1630 και 1600 π.Χ.

«Η πιο παλιά δεντρο­χρο­νο­λό­γη­ση που έχου­με κάνει, φθά­νει έως πριν 12.000 χρό­νια. Όμως στη Μεσό­γειο το πρό­βλη­μα είναι ότι δεν έχου­με μια πλή­ρη και συνε­χή χρο­νο­λό­γη­ση που να φθά­νει έως την επο­χή της αρχαί­ας Θήρας. Έχου­με πολύ καλά στοι­χεία για τα τελευ­ταία 2.000 χρό­νια, όμως πιο πίσω υπάρ­χει ένα κενό. Έχου­με δακτυ­λί­ους δέντρων από πιο πρώ­ι­μες περιό­δους, όμως δεν γνω­ρί­ζου­με ακρι­βώς σε ποιες χρο­νο­λο­γί­ες αντι­στοι­χούν», δήλω­σε η Πίρσον.

Αυτή τη φορά πάντως, οι Αμε­ρι­κα­νοί ερευ­νη­τές πιστεύ­ουν ότι έφθα­σαν πιο κοντά στην πραγ­μα­τι­κή χρο­νο­λό­γη­ση της λεγό­με­νης «μινω­ι­κής» έκρη­ξης. Τόσο η νέα εκτί­μη­ση όσο και εκεί­νη πριν λίγες μέρες παρα­πέ­μπουν σε μια ελα­φρώς πιο πρό­σφα­τη έκρη­ξη, κάτι που συμ­βα­δί­ζει καλύ­τε­ρα με τα έως τώρα αρχαιο­λο­γι­κά και ιστο­ρι­κά δεδομένα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο