Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Βογιατζής, Α. Αντωνόπουλος, Λ. Καφαντάρη για τον Κώστα Καζάκο

Μετά την είδη­ση του θανά­του του Κωστα Καζά­κου, συνά­δελ­φοί του μίλη­σαν συγκι­νη­μέ­νοι για τον ηθο­ποιό. Ειδι­κό­τε­ρα στο κεντρι­κό δελ­τίο του ΑΝΤ1 μίλη­σαν ζωντα­νά για τον θάνα­το του Κώστα Καζά­κου, ο Γιάν­νης Βογια­τζής, ο Άγγε­λος Αντω­νό­που­λος, η Λίλα Καφα­ντά­ρη και ο Νίκος Γαλανός.

Για τον καλό του συνά­δελ­φο, ο Γιάν­νης Βογια­τζής τόνι­σε πως ήταν: «ένας μεγά­λος άνθρω­πος, ήταν άνδρας με άλφα κεφα­λαίο. Σπου­δαί­ος και θαυ­μά­σιος ηθο­ποιός. Λεβέ­ντης σαν άνθρω­πος. Η συμ­βο­λή του στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών άφη­σε εκπλη­τι­κά πράγ­μα­τα, ανδρι­σμό, ήθος και­κα­τα­νό­η­ση. Ήταν συνε­πής στην ιδε­ο­λο­γία του και αυτό έχει μεγά­λη σημασία.

Αυτό τον διέ­κρι­νε, για αυτό ήταν ένας πραγ­μα­τι­κός άνδρας, ήταν Ο Άνδρας».

Ο Άγγε­λος Αντω­νό­που­λος δεν μπό­ρε­σε να κρύ­ψει την έντο­νη συγκί­νη­σή του στον αέρα του δελ­τί­ου ειδή­σε­ων. «Εγώ τι μπο­ρώ να πω; Δεν είναι απώ­λεια, ο Καζά­κος είναι παρών» είπε, μετα­ξύ άλλων και έφυ­γε από τη γραμ­μή, μη μπο­ρώ­ντας να συγκρα­τή­σει τα δάκρυά του

Η Λίλα Καφα­ντά­ρη με τη σει­ρά της, είπε: «Είμαι σοκα­ρι­σμέ­νη, είναι μικρό το χρο­νι­κό διά­στη­μα που το έμα­θα και δεν είναι εύκο­λο. Ο Κώστας είχε συν­δυα­σμό που δεν βρί­σκε­ται εύκο­λα. Βαθιά γνώ­ση του θεά­τρου, ήταν ένα πολι­τι­κό ον που μέσα από τη δου­λειά και τα έργα του, ήταν ένα κέρ­δος για τον πολι­τι­σμό. Πολύ σημα­ντι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα για τον πολι­τι­σμό και την πολι­τι­κή. ‘Ηταν πάντα με το δίκιο των ανθρώ­πων του μόχθου».

Τέλος, ο Νίκος Γαλα­νός δήλω­σε για τον Κώστα Καζά­κο: «Μόλις το έμα­θα, τι να πω.. Άλλος ένας άνθρω­πος μεγά­λος, μεγά­λη προ­σω­πι­κό­τη­τα, έφυ­γε κι αυτός, σιγά σιγα φτω­χαί­νου­με. Είχα­με παί­ξει πολ­λές φορές και στο θέα­τρο και στον κινηματογράφο».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο