Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γαλανόπουλος: Με τα χρήματα για τα self test, η κυβέρνηση θα μπορούσε να καλύψει τα κενά των νοσοκομείων σε προσωπικό

Ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων εκτός ΜΕΘ είναι το νού­με­ρο που απο­τυ­πώ­νει με ακρί­βεια την πίε­ση που δέχε­ται το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων ο Γιάν­νης Γαλα­νό­που­λος, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της ΟΕΝΓΕ, μιλώ­ντας το πρωί της Τρί­της 30 Μάρ­τη στην ΕΡΑ Καλαμάτας.

Τα στοι­χεία αυτά δεί­χνουν ότι η δια­θε­σι­μό­τη­τα των ΜΕΘ είναι πεπε­ρα­σμέ­νη και πλέ­ον την έχου­με ξεπε­ρά­σει, ενώ το νοση­λευ­τι­κό και ιατρι­κό προ­σω­πι­κό έχει κου­ρα­στεί και έχει φθά­σει στα όριά του, για­τί δεν επαρ­κεί για να αντι­με­τω­πί­σει τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες στα νοσοκομεία.

Το πρό­βλη­μα είναι ότι η κυβέρ­νη­ση δεν παίρ­νει μέτρα για να αντι­με­τω­πί­σει την κατά­στα­ση με μαζι­κές προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, ενώ δεν προ­χω­ρά ούτε στην επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών δομών, για να εντα­χθούν στο σχε­δια­σμό της αντι­με­τώ­πι­σης της πανδημίας.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι στα μέσα της παν­δη­μί­ας, η κυβέρ­νη­ση διπλα­σί­α­σε το κόστος των ΜΕΘ στον ιδιω­τι­κό τομέα σε βάρος των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων. Πρό­σθε­σε, επί­σης, ότι οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές δηλώ­νουν στο σύστη­μα ως δια­θέ­σι­μες όσες ΜΕΘ θέλουν, για­τί δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να δηλώ­νουν όσες πραγ­μα­τι­κά έχουν, τις οποί­ες κρα­τούν για να αντι­με­τω­πί­ζουν τα τακτι­κά χει­ρουρ­γεία που έχουν αυξη­θεί το τελευ­ταίο δίμη­νο, εξαι­τί­ας της ανα­στο­λής τους στα δημό­σια νοσοκομεία.

Όσον αφο­ρά τα self test, ο Γ. Γαλα­νό­που­λος σχο­λί­α­σε ότι σε καμία πολι­τι­σμέ­νη χώρα δεν γίνε­ται οι ίδιοι οι ασθε­νείς να κάνουν έλεγ­χο, κατα­γρα­φή, αυτο­ε­πι­τή­ρη­ση και αυτο­ε­πι­δη­μιο­λο­γία και πρό­σθε­σε πως η κυβέρ­νη­ση, με τα ίδια χρή­μα­τα που δια­θέ­τει για τα self test, ίσως και λιγό­τε­ρα, θα μπο­ρού­σε να προ­σλά­βει για­τρούς και νοση­λευ­τές για τα νοσο­κο­μεία που στενάζουν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο