Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γεραπετρίτης: Με συγκάλυψη, μείωση δρομολογίων και πακτωλό εκατ. στους ιδιώτες «διαβεβαιώνει» ότι το έγκλημα θα επαναληφθεί!

Την ώρα που δεκά­δες χιλιά­δες σε όλη την Ελλά­δα απερ­γούν και δια­δη­λώ­νουν, δια­βε­βαιώ­νουν ότι το έγκλη­μα δεν θα ξεχα­στεί, απαι­τούν το μαχαί­ρι να φτά­σει στο κόκ­κα­λο, κατα­δι­κά­ζουν την πολι­τι­κή που σκο­τώ­νει για τα κέρ­δη, η κυβέρ­νη­ση προ­κα­λεί με τον νέο υπουρ­γό Μετα­φο­ρών Γ. Γερα­πε­τρί­τη να εμφα­νί­ζε­ται, κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, «στα­θε­ρός» στις ράγες της συγκά­λυ­ψης, δια­βε­βαιώ­νο­ντας από πάνω ότι η ίδια πολι­τι­κή θα συνεχιστεί!

Παράλ­λη­λα, φρό­ντι­σε να εξαγ­γεί­λει νέο πακτω­λό εκα­τομ­μυ­ρί­ων στο ιδιω­τι­κό κεφά­λαιο που λυμαί­νε­ται τους σιδη­ρο­δρό­μους, στο όνο­μα της ανα­βάθ­μι­σης και της δια­σφά­λι­σης των δρομολογίων.

Ανα­φε­ρό­με­νος εκτε­νώς στις «πλημ­μέ­λειες» που έγι­ναν το μοι­ραίο βρά­δυ «σε τρία επί­πε­δα ασφα­λεί­ας», ακό­μη όπως είπε και «εκ μέρους της ίδιας της αμα­ξο­στοι­χί­ας», ο Γ. Γερα­πε­τρί­της ανε­ρυ­θρί­α­στα είπε ότι ο σιδη­ρό­δρο­μος «υφί­στα­το δια­χρο­νι­κή υπο­βάθ­μι­ση που είχε να κάνει και με τη συντή­ρη­ση και με την ανα­βάθ­μι­ση των ηλε­κτρο­νι­κών υπο­δο­μών. Επί 50 χρό­νια λει­τουρ­γού­σε με χει­ρο­κί­νη­τα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας», χωρίς να πει κου­βέ­ντα για το ότι το έγκλη­μα φέρ­νει την υπο­γρα­φή της σημε­ρι­νής και όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων που υλο­ποί­η­σαν την πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης για τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου. Ενώ επα­νέ­λα­βε και τα περί καθυ­στε­ρή­σε­ων στην υλο­ποί­η­ση συμ­βά­σε­ων, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα να μη λει­τουρ­γούν τα συστή­μα­τα ελέγ­χου, αφή­νο­ντας φυσι­κά στο απυ­ρό­βλη­το το γεγο­νός ότι και αυτές είναι απο­τέ­λε­σμα της πολυ­διά­σπα­σης, των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στους ομί­λους, του γεγο­νό­τος ότι η ασφά­λεια του λαού μπαί­νει τελευ­ταία στο ζύγι του «κόστους — οφέ­λους» για το κεφάλαιο.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο Γ. Γερα­πε­τρί­της ανα­φέρ­θη­κε και στις ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού παρου­σιά­ζο­ντάς τες ως απο­τέ­λε­σμα της «υπα­γω­γής της χώρας σε περιο­ρι­στι­κούς κανό­νες προ­σλή­ψε­ων», αλλά και του «μεγά­λου κύμα­τος συντα­ξιο­δο­τή­σε­ων», ενώ ισχυ­ρί­στη­κε ότι η κυβέρ­νη­ση επι­χεί­ρη­σε να καλύ­ψει τα κενά προ­σλαμ­βά­νο­ντας 200 άτο­μα… με μπλο­κά­κι και προ­κη­ρύσ­σο­ντας δια­γω­νι­σμούς για πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, που ούτε με το κιά­λι δεν βλέ­πουν τις πραγ­μα­τι­κές ανάγκες.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην «επό­με­νη ημέ­ρα» των σιδη­ρο­δρό­μων, ο νέος υπουρ­γός Μετα­φο­ρών, αφού ξεκα­θά­ρι­σε ότι «η σύμ­βα­ση που έχει υπο­γρα­φεί με τη “Hellenic Train” πρέ­πει να τηρεί­ται», εξήγ­γει­λε μέτρα όπως την υπο­χρε­ω­τι­κή ύπαρ­ξη δύο σταθ­μαρ­χών σε κάθε σταθ­μό «ακό­μη και αν αυτό σημαί­νει λιγό­τε­ρα δρο­μο­λό­για» και τη λήψη μέτρων για την ολο­κλή­ρω­ση της σύμ­βα­σης αναβάθμισης.

Παράλ­λη­λα, ο Γ. Γερα­πε­τρί­της εξήγ­γει­λε νέο ζεστό χρή­μα στους ιδιώ­τες που λυμαί­νο­νται τον σιδη­ρό­δρο­μο, λέγο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση θα αυξή­σει τη χρη­μα­το­δό­τη­ση με του­λά­χι­στον 75 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και με 185 εκα­τομ­μύ­ρια από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης. Επί­σης εξήγ­γει­λε την αλλα­γή του τρό­που εκπαί­δευ­σης του προ­σω­πι­κού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, αλλά και την αυστη­ρο­ποί­η­ση του πλαι­σί­ου για φθο­ρές, κλο­πές και δολιο­φθο­ρές στο δίκτυο των σιδηροδρόμων.

Κατό­πιν όλων αυτών, που προ­α­ναγ­γέλ­λουν και τα νέα εγκλή­μα­τα σε βάρος του λαού και της ασφά­λειάς του, απε­φάν­θη από πάνω ότι… «δυστυ­χή­μα­τα υπάρ­χουν και θα υπάρ­χουν παντού» (!), επι­κα­λού­με­νος γι’ αυτό και την πεί­ρα από τις άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες, όπου βέβαια υλο­ποιεί­ται η ίδια πολι­τι­κή σε βάρος των λαών και για τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Πηγή: (02.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο