Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γεραπετρίτης: Σταδιακά, σε πέντε φάσεις, η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων

Στα­δια­κή θα είναι η επα­νεκ­κί­νη­ση λει­τουρ­γί­ας του σιδη­ρο­δρό­μου, σε 5 φάσεις (ανά πεν­θή­με­ρο), με προ­τει­νό­με­νη έναρ­ξη την 22η Μάρ­τη, όπως ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Γερα­πε­τρί­της, μετά την εγκλη­μα­τι­κή τρα­γω­δία των Τεμπών.

«Η επα­νεκ­κί­νη­ση του σιδη­ρο­δρό­μου είναι ανα­γκαία για την ανά­κτη­ση της εμπι­στο­σύ­νης του κοι­νού. Επι­πλέ­ον, η καθυ­στέ­ρη­ση έναρ­ξης της λει­τουρ­γί­ας, έστω και με περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό δρο­μο­λο­γί­ων, εγκυ­μο­νεί σοβα­ρούς κιν­δύ­νους κλο­πών ή και δολιο­φθο­ρών. Τέλος, υπάρ­χει σοβα­ρό­τα­το πρό­βλη­μα στις εμπο­ρευ­μα­τι­κές μετα­φο­ρές προς τα γει­το­νι­κά κρά­τη», δήλω­σε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Του­λά­χι­στον έως την ορι­στι­κή παρά­δο­ση των έργων «τεχνο­λο­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» του δικτύ­ου (την βλέ­πουν για «τις αρχές του επό­με­νου φθι­νο­πώ­ρου»), θα εφαρ­μό­ζο­νται μέτρα όπως: Στε­λέ­χω­ση σταθ­μών με 2 σταθ­μάρ­χες. Μεί­ω­ση ταχύ­τη­τας σε τμή­μα­τα που δεν καλύ­πτο­νται από σημα­το­δό­τη­ση σε 80 χλμ και 100 χλμ για προ­α­στια­κούς-εμπο­ρευ­μα­τι­κούς και επι­βα­τι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες αντι­στοί­χως. Στε­λέ­χω­ση με 2 μηχα­νο­δη­γούς όλων των προ­α­στια­κών συρ­μών. Στε­λέ­χω­ση των προ­α­στια­κών συρ­μών με 1 συνο­δό. Αφού χάθη­καν τόσες ζωές, βάζουν «μηχα­νι­σμούς επί­λυ­σης προ­βλη­μά­των», όπως τη «δημιουρ­γία Technical Help Desk με σκο­πό την ανταλ­λα­γή τεχνι­κών πλη­ρο­φο­ριών μετα­ξύ των μηχα­νο­δη­γών και της τεχνι­κής βάσης για την άμε­ση επί­λυ­ση τεχνι­κών προ­βλη­μά­των κατά την πορεία ενός συρμού».

Οι πέντε φάσεις:

• 22.03.2023. Επανεκκίνηση:

Προ­α­στια­κός Πει­ραιάς — Αθή­να — Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Κέντρο Αχαρ­νών — Αεροδρόμιο

Προ­α­στια­κός Κάν­τζα — Λιόσια

Προ­α­στια­κός Αθή­να — Οινόη — Χαλκίδα

Θεσ­σα­λο­νί­κη — Φλώρινα

Θεσ­σα­λο­νί­κη — Δράμα

Αλε­ξαν­δρού­πο­λη — Ξάνθη

Αλε­ξαν­δρού­πο­λη — Ορμένιο

Κάτω Αχα­ΐα — Πάτρα

Πάτρα — Ρίο

Δια­κο­φτό — Καλάβρυτα

Ολυ­μπία — Πύρ­γος — Κατάκολο

Βόλος — Μηλιές

Εμπο­ρευ­μα­τι­κά από Θεσ­σα­λο­νί­κη προς Ειδω­μέ­νη και Προ­μα­χώ­να (1 ή 2 ζεύγη)

Εμπο­ρευ­μα­τι­κά Θριά­σιο — Θεσ­σα­λο­νί­κη (1 ή 2 ζεύ­γη ημερησίως)

• 27.03.2023. Επα­νεκ­κί­νη­ση (επι­πλέ­ον):

Προ­α­στια­κός Αθή­να – Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Κέντρο Αχαρ­νών — Κόριν­θος — Κιά­το — Αίγιο

• 01.04.2023. Επα­νεκ­κί­νη­ση (επι­πλέ­ον):

InterCity Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη (1 πρω­ι­νό ζεύγος)

Προ­α­στια­κός Θεσ­σα­λο­νί­κη — Λάρισα

Παλαιο­φάρ­σα­λος — Καλαμπάκα

Λάρι­σα — Βόλος

Λαμία — Στυλίδα

• 06.04.2023. Προ­σθή­κη (κατό­πιν αξιο­λό­γη­σης συνθηκών):

InterCity Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη (1 ή 2 ζεύ­γη ημερησίως)

Εμπο­ρευ­μα­τι­κά Θριά­σιο — Θεσ­σα­λο­νί­κη (1 ή 2 ζεύ­γη ημερησίως)

• 11.04.2023. Προ­σθή­κη (κατό­πιν αξιο­λό­γη­σης συνθηκών):

Λοι­πά δρομολόγια

Κατά­δι­κος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο