Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκαγκάριν: Ψηλότερα κι απ’ το άστρο του Κρεμλίνου

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

«Εδώ Μόσχα. Εδώ Μόσχα. Όλοι οι ραδιο­φω­νι­κοί σταθ­μοί της ΣΕ είναι στον αέρα. Το ΤΑΣ ανα­κοι­νώ­νει την πρώ­τη επαν­δρω­μέ­νη πτή­ση παγκο­σμί­ως στο διά­στη­μα. Σήμε­ρα 12 Απρι­λί­ου 1961, στη ΣΕ, το πρώ­το επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο στον κόσμο, το Βοστόκ, μπή­κε σε τρο­χιά γύρω απ’ τη γη. Ο κοσμο­ναύ­της πιλό­τος του δια­στη­μο­πλοί­ου Βοστόκ είναι πολί­της της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών. Ο ταγ­μα­τάρ­χης Γκα­γκά­ριν Γιού­ρι Αλεξέγιεβιτς.»

Όπως είπε κι ο Τσιολ­κόφ­σκι: «Ο πλα­νή­της είναι το λίκνο του μυα­λού. Αλλά δεν μπο­ρού­με να ζού­με στο λίκνο για πάντα».

Κι ο ίδιος ο Γκαγκάριν!

«Αγα­πη­τοί φίλοι, γνω­στοί και μη, άνθρω­ποι απ’ όλες τις χώρες και ηπεί­ρους. Νιώ­θω ιδιαί­τε­ρη χαρά που είμαι ο πρώ­τος που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα, που μπή­κε σε μια μονο­μα­χία με τη φύση που δεν είχε προη­γού­με­νο. Υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρο όνει­ρο από αυτό;

Αλλά μετά από αυτό σκέ­φτη­κα την τερά­στια ευθύ­νη που έχω, όντας ο πρώ­τος που έκα­νε αυτό που γενιές ανθρώ­πων είχαν ονει­ρευ­τεί. Όντας ο πρώ­τος που άνοι­ξε τον δρό­μο προς το διά­στη­μα για την ανθρω­πό­τη­τα. Πεί­τε μου αν υπάρ­χει δου­λειά πιο περί­πλο­κη από αυτή που έχω να κάνω. Η ευθύ­νη μου δεν είναι προς ένα άτο­μο, ούτε προς μερι­κές δεκά­δες, ούτε προς μια ομά­δα ανθρώ­πων. Είναι ευθύ­νη προς όλους τους ανθρώ­πους της ΣΕ. Είναι ευθύ­νη προς όλη την ανθρω­πό­τη­τα, προς το παρόν και το μέλ­λον της. Σας λέω «καλή αντά­μω­ση», αγα­πη­τοί φίλοι, όπως οι άνθρω­ποι λένε μετα­ξύ τους όταν πάνε σε μακρι­νό ταξί­δι. Θα ήθε­λα πολύ να ασπα­στώ γνω­στούς και αγνώ­στους, κοντι­νούς φίλους και ξένους εξί­σου. Τα λέμε σύντομα.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο