Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκιόκας: Εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, με το παραπέρα άνοιγμα της αγοράς της παρένθετης μητρότητας

Την αμη­χα­νία κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης καθώς πρέ­πει να δικαιο­λο­γή­σουν την ψήφο τους σε ένα νομο­σχέ­διο της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, αλλά και το και πώς μια τέτοια κυβέρ­νη­ση φέρ­νει ένα νομο­σχέ­διο που το έχουν χαρα­κτη­ρί­σει «προ­ο­δευ­τι­κό», σχο­λί­α­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Γκιό­κας, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για το νομο­σχέ­διο για τον γάμο και την τεκνο­θε­σία ομό­φυ­λων ζευγαριών.

Όπως είπε, την ώρα που συζη­τιό­ταν στην Επι­τρο­πή το νομο­σχέ­διο και οι εκπρό­σω­ποι της ΝΔ μιλού­σαν για σεβα­σμό και προ­στα­σία δικαιω­μά­των, η ίδια κυβέρ­νη­ση έστελ­νε ΜΑΤ σε πανε­πι­στή­μια και ο πρω­θυ­πουρ­γός παρο­μοί­α­ζε τους φοι­τη­τές με κακο­ποιούς του κοι­νού ποι­νι­κού δικαίου.

Είναι η ίδια κυβέρ­νη­ση που στη­ρί­ζει πλή­ρως και πρω­το­στα­τεί στην γενο­κτο­νία του Ισρα­ήλ σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού, που έχει τσα­κί­σει τα δικαιώ­μα­τα λαού και νεο­λαί­ας σε κάθε πτυ­χή, που εμφά­νι­σε ως «δικαί­ω­μα» ακό­μα το ξεχεί­λω­μα του εργά­σι­μου χρό­νου, σημεί­ω­σε ο Γ. Γκιόκας.

«Σε αυτή την κυβέρ­νη­ση δίνε­τε άλλο­θι προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας», είπε απευ­θυ­νό­με­νος στα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν το νομο­σχέ­διο και κάνουν λόγο για «αντι­φά­σεις» δήθεν της κυβέρ­νη­σης, για «εξι­λέ­ω­ση» που ανα­ζη­τά ο Μητσο­τά­κης και για «υπε­ρώ­ρι­μο αίτη­μα» που τάχα η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρού­σε να αγνοήσει.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ θύμι­σε στο σημείο αυτό ορι­σμέ­να υπε­ρώ­ρι­μα αιτή­μα­τα που όλες οι κυβερ­νή­σεις έχουν αγνο­ή­σει, όπως ο δια­χω­ρι­σμός κρά­τους εκκλη­σί­ας, η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα πολι­τι­κού γάμου ως ο μονα­δι­κός τύπος που θα έπρε­πε να ανα­γνω­ρί­ζει το κρά­τος και η κατάρ­γη­ση κατή­χη­σης στα σχο­λεία. Χαρα­κτή­ρι­σε μάλι­στα, «παρα­γι­νο­μέ­να» τα παρα­πά­νω, όταν όμως το ΚΚΕ στην πρό­σφα­τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση τα έθε­τε, η τότε κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ έκα­νε λόγο για «μαξι­μα­λι­σμό».

Όσον αφο­ρά στο παρόν νομο­σχέ­διο, επι­σή­μα­νε ότι δεν πρό­κει­ται για κοι­νω­νι­κή δυνα­τό­τη­τα ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών να επι­λέ­γουν μορ­φή συμ­βί­ω­σης και ο νόμος να ορί­ζει τις μετα­ξύ τους σχέ­σεις, ούτε για σπά­σι­μο των προ­κα­τα­λή­ψε­ων, ούτε για «αόρα­τα» παι­διά και «αόρα­τους» γονείς. Αυτό που κρί­νε­ται και κρύ­βε­ται από υπο­στη­ρι­κτές του νομο­σχε­δί­ου και ομο­φο­βι­κούς σκο­τα­δι­στές είναι η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τεκνο­θε­σί­ας, με το παρα­πέ­ρα άνοιγ­μα της αγο­ράς της παρέν­θε­της μητρό­τη­τας. Για­τί ο γάμος το μόνο που λύνει είναι η κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα και η κοι­νή τεκνο­θε­σία. Ακό­μα, οδη­γεί σε παρά­καμ­ψη των δικαιω­μά­των των παι­διών στην μητρό­τη­τα και την πατρό­τη­τα, μαζί με όλο το πλέγ­μα κοι­νω­νι­κής προ­στα­σί­ας και ευθύ­νης του κράτους.

Και εξή­γη­σε ότι ο πυρή­νας του νομο­σχε­δί­ου είναι το άρθρο 11 που αφο­ρά στην ανα­γνώ­ρι­ση γονεϊ­κής σχέ­σης με όποιον τρό­πο και αν απο­κτή­θη­κε παι­δί στο εξω­τε­ρι­κό, ακό­μα και αν δεν προ­βλέ­πο­νται στο ελλη­νι­κό δίκαιο.

Πρό­κει­ται για την παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα που σε χώρες του εξω­τε­ρι­κού δια­φη­μί­ζε­ται ακό­μα και στο πλαί­σιο της Black Friday! Έτσι προ­ε­τοι­μά­ζε­ται το έδα­φος για να ισχύ­σει και στο εσω­τε­ρι­κό, με το αγο­ραίο επι­χεί­ρη­μα «να μεί­νουν τα λεφτά στη χώρα».

Συνε­πώς, είπε, κάνουν εσκεμ­μέ­να λάθος όσοι ανα­κα­λύ­πτουν αντι­φά­σεις στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, η οποία είναι πλή­ρως ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με την πολι­τι­κή πλή­ρους εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των. Άλλω­στε θύμι­σε ότι οι τρο­πο­ποι­ή­σεις στην ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή και στην παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα έγι­ναν με κυβέρ­νη­ση ΝΔ. Ακό­μα, ο Γ. Γκιό­κας ανα­φέρ­θη­κε σε γνω­στά λόμπι και επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου, ακό­μα και στον πρέ­σβη των ΗΠΑ που στη­ρί­ζουν με θέρ­μη το νομοσχέδιο.

Με αυτό το σκε­πτι­κό το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει επί της αρχής, σημείωσε.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο