Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκιόκας: Η επιστολική ψήφος ανοίγει επικίνδυνο δρόμο για την παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου

Η θέσπι­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου «είναι μια πολύ αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη», για­τί «ανοί­γει τον δρό­μο παρα­βί­α­σης ακό­μη και της ίδιας της μυστι­κό­τη­τας της ψήφου», τόνι­σε ο Γιάν­νης Γκιό­κας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας την Πέμ­πτη στη «Ναυ­τε­μπο­ρι­κή TV», σχο­λιά­ζο­ντας την εξαγ­γε­λία του πρωθυπουργού.

Όπως σημεί­ω­σε, με αυτό τον τρό­πο θίγε­ται η αυτο­πρό­σω­πη συμ­με­το­χή στις εκλο­γές, όπως γίνε­ται μέσα στο εκλο­γι­κό παρα­βάν, ενώ αντί­θε­τα στο σπί­τι ή στον χώρο δου­λειάς εκεί μπο­ρούν να υπει­σέλ­θουν πιέ­σεις, εκβια­σμοί που οδη­γούν σε παρα­βί­α­ση της μυστι­κό­τη­τας, μέχρι και χει­ρα­γώ­γη­ση της ψήφου.

Όσο για το επι­χεί­ρη­μα της κυβέρ­νη­σης ότι θέλει να αντι­με­τω­πί­σει την απο­χή ή ότι θέλει να δώσει τη δυνα­τό­τη­τα ψήφου σε ανθρώ­πους που εργά­ζο­νται μακριά από τον τόπο κατοι­κί­ας τους, ο Γ. Γκιό­κας ξεκα­θά­ρι­σε ότι είναι πρό­σχη­μα για να πετύ­χει άλλους στόχους.

Μάλι­στα θύμι­σε ότι στις δύο προη­γού­με­νες εκλο­γές, που έγι­ναν καλο­καί­ρι, το ΚΚΕ είχε προ­τεί­νει τρό­πους να λυθεί το πρό­βλη­μα με την ψήφο των εργα­ζο­μέ­νων στον Του­ρι­σμό, όπως η δια­μόρ­φω­ση ειδι­κών εκλο­γι­κών κατα­λό­γων που υπάρ­χουν για άλλους εργα­ζό­με­νους όπως οι ναυ­τερ­γά­τες, ώστε αυτοί που εργά­ζο­νται σεζόν να μπο­ρού­σαν να ψήφι­ζαν από τον τόπο δου­λειάς τους, κάτι που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ αρνήθηκε.

«Δεν είναι λοι­πόν στό­χος του πρω­θυ­πουρ­γού και της κυβέρ­νη­σης να αντι­με­τω­πί­σει τέτοιου είδους ζητή­μα­τα. Αυτό που κάνει είναι να ανοί­γει τον δρό­μο χει­ρα­γώ­γη­σης της ίδιας της ψήφου», είπε. Μια άλλη πλευ­ρά είναι πως «υπο­βι­βά­ζε­ται η ίδια η έννοια της συμ­με­το­χής σε μια εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία στο ”ταχυ­δρο­μώ ένα φακελάκι”».

Ακό­μα, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ επι­σή­μα­νε ότι στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες ο κόσμος έχει βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση του ΚΚΕ, όσο και άλλων κομ­μά­των και την πορεία τους και πρέ­πει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο από όσο στις πρό­σφα­τες μάχες των εκλο­γών να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ όχι μόνο στην κάλ­πη, αλλά και στα μεγά­λα μέτω­πα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, όπως η ακρί­βεια, η φορο­λο­γι­κή επί­θε­ση στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, οι εξε­λί­ξεις στην Παλαι­στί­νη με τη γενο­κτο­νία που διεξάγεται.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι άνθρω­ποι που προ­έρ­χο­νται από άλλα κόμ­μα­τα, που συμ­με­τεί­χαν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα σε αγώ­νες, στο συν­δι­κα­λι­στι­κό και σε άλλα κινή­μα­τα, έχουν λόγους να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ σε μεγά­λα καθη­με­ρι­νά μέτω­πα, έχο­ντας βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά τους.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι αυτό το κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης δεν αφο­ρά τα προ­βε­βλη­μέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ που απο­χώ­ρη­σαν πρό­σφα­τα, τα οποία δοκι­μά­στη­καν τα προη­γού­με­να χρό­νια στην υλο­ποί­η­ση αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που τσά­κι­σε τον λαό και ακό­μα και στη δήλω­ση απο­χώ­ρη­σής τους υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τα πεπραγ­μέ­να της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο για τις εξε­λί­ξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γ. Γκιό­κας έκα­νε λόγο για προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη πορεία πολι­τι­κού, ιδε­ο­λο­γι­κού και οργα­νω­τι­κού εκφυ­λι­σμού που ακο­λού­θη­σε αυτό το κόμ­μα που έκα­νε εμπό­ριο ελπί­δας και στη συνέ­χεια τσά­κι­σε τον λαό.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο