Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκιόκας: Η κριτική του ΚΚΕ στοχεύει στην επικίνδυνη εμπλοκή στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς

Στις διε­θνείς εξε­λί­ξεις ανα­φέρ­θη­κε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Γιάν­νης Γκιό­κας, από το βήμα της Βου­λής στη συζή­τη­ση για το νομο­σχέ­διο του υπ. Δικαιοσύνης.

Με αφορ­μή την επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να στεί­λει τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα στην Ουκρα­νία, ξεκα­θά­ρι­σε ότι η κρι­τι­κή του ΚΚΕ προς την κυβέρ­νη­ση δεν εστιά­ζει στο γεγο­νός ότι δεν υπήρ­ξε ενη­μέ­ρω­ση από τον πρω­θυ­πουρ­γό και ότι ανα­κοι­νώ­θη­κε από τον Ο. Σολτς, αλλά συνο­λι­κά στην πολι­τι­κή της επι­κίν­δυ­νης εμπλο­κής της χώρας στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέδια.

Καταγ­γέλ­λου­με, είπε, την από­κρυ­ψη από τον πρω­θυ­πουρ­γό για τη σοβα­ρή αυτή εξέ­λι­ξη, αλλά δεν εξα­ντλεί­ται η κρι­τι­κή του ΚΚΕ σε αυτό το πεδίο.

Και τόνι­σε ότι η κρι­τι­κή του ΚΚΕ αφο­ρά στις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία που τις πλη­ρώ­νει ο λαός, στις κυρώ­σεις σε βάρος του Ιράν που τις πλη­ρώ­νουν με αντί­ποι­να τα ελλη­νι­κά πλη­ρώ­μα­τα και αντι­πα­λεύ­ει την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα που συνο­δεύ­ει αυτή την πολι­τι­κή της εμπλοκής.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο