Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ) στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση περί μη συμμετοχής φασιστικών μορφωμάτων στις εκλογές (VIDEO)

Η νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που έρχε­ται δήθεν για να αντι­με­τω­πί­σει τις παρα­φυά­δες της Χρυ­σής Αυγής, ανοί­γει πολύ επι­κίν­δυ­νους δρό­μους, επι­σή­μα­νε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Γκιό­κας, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, σχε­τι­κά με την επί­μα­χη τροπολογία.

Αρχι­κά ξεκα­θά­ρι­σε ότι σήμε­ρα δεν θα χρεια­ζό­ταν καν αυτή η συζή­τη­ση αν είχε ολο­κλη­ρω­θεί η δίκη και υπήρ­χαν αμε­τά­κλη­τες κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις και τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτών σχε­τι­κά με τα πολι­τι­κά δικαιώ­μα­τα, «όμως η δίκη προ­χω­ρά­ει με ρυθ­μούς χελώ­νας με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων για­τί βολεύ­ει πολι­τι­κά να υπάρ­χει αυτή η εκκρε­μό­τη­τα και να υπη­ρε­τού­νται άλλες σκοπιμότητες».

Όπως τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, η ρύθ­μι­ση αυτή επι­διώ­κει να ανοί­ξει γενι­κή συζή­τη­ση περί κομ­μά­των που εξυ­πη­ρε­τούν ή που δεν εξυ­πη­ρε­τούν την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού πολι­τεύ­μα­τος πριν από κάθε εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση και με μια σει­ρά γενι­κεύ­σεις να στε­γα­στεί η θεω­ρία των δύο άκρων, που είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή και κατεύ­θυν­ση της ΕΕ.

Η ρύθ­μι­ση λοι­πόν προ­βλέ­πει έλεγ­χο των κομ­μά­των για έναν απε­ριό­ρι­στο αριθ­μό αδι­κη­μά­των, για το αν υπάρ­χουν στο πρό­σω­πο ενός ατό­μου υπο­ψη­φί­ου του κόμ­μα­τος ή μέλους της διοι­κού­σας επι­τρο­πής, καθώς και έλεγ­χο σε σχέ­ση με εσω­τε­ρι­κή λει­τουρ­γία των κομ­μά­των. Τα παρα­πά­νω χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σημεί­ω­σε ο Γ. Γκιό­κας, υπάρ­χουν τόσο στην κυβερ­νη­τι­κή όσο και στην πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποί­ες είναι δύο προ­τά­σεις που μπο­ρεί να εκκι­νούν από δια­φο­ρε­τι­κή αφε­τη­ρία, αλλά κατα­λή­γουν στο ίδιο αποτέλεσμα.

Η ΝΔ λέει ότι δεν την ενδια­φέ­ρουν ιδε­ο­λο­γί­ες αλλά κατα­δί­κες και αδι­κή­μα­τα, συγκα­λύ­πτο­ντας έτσι ότι η εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής απορ­ρέ­ει από την απάν­θρω­πη ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία της. Κάτι που μάλι­στα, δεν το υπο­στη­ρί­ζει μόνο το ΚΚΕ, αλλά απο­τε­λεί από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου που την κατα­δί­κα­σε πρωτόδικα.

Η θέση, λοι­πόν, της κυβέρ­νη­σης οδη­γεί στη στέ­γα­ση της θεω­ρί­ας των δύο άκρων με επί­κλη­ση δεκά­δων αδι­κη­μά­των του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, 6 κεφά­λαια συγκε­κρι­μέ­να, που φωτο­γρα­φί­ζουν τη δρά­ση του εργα­τι­κού κινήματος.

Στο σημείο αυτό, ο Γ. Γκιό­κας έφε­ρε το παρά­δειγ­μα του μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και συν­δι­κα­λι­στή, Βάλ­σα­μου Συρί­γου, στον οποίο έχουν φορ­τω­θεί διώ­ξεις από τον μισό Ποι­νι­κό Κώδι­κα, για­τί πρω­το­στά­τη­σε στο κίνη­μα ενα­ντί­ον των πλει­στη­ρια­σμών και σήμε­ρα σέρ­νε­ται στα δικα­στή­ρια. Το γεγο­νός αυτό μπο­ρεί να επι­φέ­ρει κατα­δί­κες που θα λαμ­βά­νο­νται τυχόν υπό­ψη για το αν το κόμ­μα που ανή­κει ο συγκε­κρι­μέ­νος υπη­ρε­τεί την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού πολι­τεύ­μα­τος. Και ποιος δια­σφα­λί­ζει, διε­ρω­τή­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ότι το κακούρ­γη­μα δεν μπο­ρεί να γίνει πλημ­μέ­λη­μα με επό­με­νη νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία, την ώρα που ήδη το ευρω­παϊ­κό δικα­στή­ριο θεω­ρεί νόμι­μη την εξαί­ρε­ση υπο­ψη­φί­ων ακό­μα και για τρί­χρο­νη φυλάκιση;

Έφε­ρε επί­σης το παρά­δειγ­μα, όπου το ευρω­παϊ­κό δικα­στή­ριο έκρι­νε νόμι­μη την απόρ­ρι­ψη της καθό­δου του ΚΚ Ρου­μα­νί­ας στις εκλο­γές, για­τί περιεί­χε ασα­φής πολι­τι­κούς στό­χους που έθε­ταν υπό κίν­δυ­νο για την εθνι­κή ασφά­λεια και τις δημο­κρα­τι­κές αξί­ες. «Ιδού τα περι­βό­η­τα ευρω­παϊ­κά δικα­στή­ρια και η περι­βό­η­τη ευρω­παϊ­κή δημο­κρα­τία, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ. Ευρω­παϊ­κή δημο­κρα­τί­ας που χωρά­ει πολύ άνε­τα τα λόμπι ως «συστα­τι­κό της στοι­χείο» όπως ψηφί­σαν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, που χωρά­ει και να στη­ρί­ζει την ανα­βί­ω­ση των ναζί σε μια σει­ρά χώρες, που δεν χωρά­ει όμως τον ριζο­σπα­στι­σμό, ούτε τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα ποι­νι­κο­ποιό­ντας τη δρά­ση τους.

Ακό­μα, ανα­φε­ρό­με­νος στη χθε­σι­νή παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού στη Βου­λή, υπο­γράμ­μι­σε πως ήταν η «επι­το­μή της θεω­ρί­ας των δύο άκρων» όσα είπε χθες ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, ο οποί­ος έφτα­σε στο σημείο να παρο­μοιά­σει το ΕΑΜ με τις «χει­ρό­τε­ρες στιγ­μές της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας». Ωστό­σο, ξεκα­θά­ρι­σε ότι η ανα­θε­ώ­ρη­ση της ιστο­ρί­ας έχει πολ­λές εκδο­χές, καθώς ανα­θε­ώ­ρη­ση και κακο­ποί­η­ση της ιστο­ρί­ας είναι να μπαί­νει στο ίδιο τσου­βά­λι ο ύμνος του ΕΑΜ με τους ύμνους στον Γ. Παπαν­δρέ­ου που ήταν ο πιο ορκι­σμέ­νος και αιμα­το­βαμ­μέ­νος εχθρός του, όπως έκα­νε πρό­σφα­τα ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκδή­λω­σή του.

Σχε­τι­κά με την πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ, στη­λί­τευ­σε το γεγο­νός ότι επι­κα­λεί­ται το άρθρο 187α του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, δηλα­δή τον «τρο­μο­νό­μο», ο οποί­ος, όπως τόνι­σε, στρέ­φε­ται ευθέ­ως σε βάρος του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος. «Τον υιο­θε­τή­σα­τε ως κυβέρ­νη­ση και τώρα τον υιο­θε­τεί­τε για να ελέγ­χε­τε ένα κόμ­μα», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Γ. Γκιό­κας, σημειώ­νο­ντας ότι με βάση αυτό το νόμο η δια­τά­ρα­ξη συγκοι­νω­νιών θεω­ρεί­ται τρο­μο­κρα­τι­κή πρά­ξη, ενώ συν­δέ­ε­ται με μια σει­ρά ανα­κρι­τι­κές πρά­ξεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των υπο­κλο­πών. Δηλα­δή, αν ένα κόμ­μα θεω­ρεί­ται τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση μπο­ρού­με να άρου­με και το απόρ­ρη­το των επι­κοι­νω­νιών του, είπε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ. Ακό­μα άσκη­σε εντο­νό­τα­τη κρι­τι­κή στον ΣΥΡΙΖΑ που επι­κα­λεί­ται την αντι­ρα­τσι­στι­κή νομο­θε­σία της ΕΕ, που ανα­φέ­ρε­ται στα «εγκλή­μα­τα του ολο­κλη­ρω­τι­σμού», η οποία όταν είχε έρθει να ενσω­μα­τω­θεί το 2014 από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τόσο το ΚΚΕ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ την είχαν καταψηφίσει.

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας, τόνι­σε ότι αυτές οι δια­τά­ξεις ούτε θέλουν, ούτε μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν τον φασι­σμό, αντί­θε­τα ανοί­γουν επι­κίν­δυ­νο δρό­μο. Το μόνο πραγ­μα­τι­κό τεί­χος προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στο φασι­σμό και το ναζι­σμό, είπε, το υψώ­νει ο λαός και η νεο­λαία με την πάλη τους, στο­χεύ­ο­ντας το σύστη­μα που το γεν­νά και θρέ­φει, στο­χεύ­ο­ντας τους μηχα­νι­σμούς εκεί­νους του κρά­τους που δια­πλέ­κο­νται μαζί του.

Και ξεκα­θά­ρι­σε ότι επει­δή στο ΚΚΕ «είμα­στε κολ­λη­μέ­νοι», «δεν δεί­ξα­με καμία ανο­χή στη Χρυ­σή Αυγή», «δεν πήγα­με ποτέ μαζί στα Καστελ­λό­ρι­ζα», «δεν συμπρά­ξα­με ποτέ με το ΛΑ.Ο.Σ και τους ΑΝΕΛ», «δεν μπή­κα­με ποτέ μαζί σε ψηφο­δέλ­τια με υπο­ψή­φιους της Χρυ­σής Αυγής όπως η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Εργα­τι­κό Κέντρο Πύρ­γου», «για­τί τα έδρα­νά μας ήταν άδεια όταν οι υπό­λοι­πο χει­ρο­κρα­τού­σαν τους ναζί του τάγ­μα­τος Αζόφ».

Τέλος, απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση, ξεκα­θά­ρι­σε ότι με τέτοιους είδους δια­τά­ξεις δεν πρό­κει­ται να απο­σπά­σει δηλώ­σεις νομι­μο­φρο­σύ­νης του ΚΚΕ στη σημε­ρι­νή σάπια δημο­κρα­τία, που είναι το προ­σω­πείο της στυ­γνής δικτα­το­ρί­ας του κεφαλαίου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο