Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής: Η αρνητική στάση του ΚΚΕ στην πρόσκληση Ζελένσκι θα ήταν ίδια και για Μπάιντεν-Πούτιν

Η αρνη­τι­κή στά­ση του ΚΚΕ στην πρό­σκλη­ση Ζελέν­σκι να μιλή­σει στη Βου­λή θα ήταν ίδια και για τους Μπάι­ντεν και Πού­τιν, δήλω­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής μιλώ­ντας το πρωί της Τρί­της στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «North FM».

Τόνι­σε ότι είναι άλλο πράγ­μα η στή­ρι­ξη και η αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Ουκρα­νί­ας και άλλο πράγ­μα η στή­ρι­ξη του Ζελέν­σκι που είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος, επι­κε­φα­λής μιας αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης που έχει συντα­χθεί από­λυ­τα με τα σχέ­δια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ και ευθύ­νε­ται μαζί με τη Ρωσία για τον πόλεμο.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι έχει τεθεί εκτός νόμου το ΚΚ Ουκρα­νί­ας, ότι γίνο­νται διώ­ξεις κομ­μου­νι­στών, κατα­πα­τού­νται δικαιώ­μα­τα της ελλη­νι­κής μειο­νό­τη­τας και πρό­σθε­σε ότι για την κυβέρ­νη­ση της Ουκρα­νί­ας είναι ανε­πι­θύ­μη­το πρό­σω­πο ο αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Γιώρ­γος Λαμπρού­λης που είναι βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Ο Γιάν­νης Δελής σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, που δεν έγι­νε μόνο με την απο­στο­λή όπλων, αλλά και με την παρα­χώ­ρη­ση βάσε­ων για τη συγκέ­ντρω­ση ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των στα σύνο­ρα με τη Ρωσία.

Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε ότι τα όσα συμ­βαί­νουν σήμε­ρα στην Ουκρα­νία θα ήταν αδια­νό­η­τα επί Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, όπου οι λαοί ζού­σαν αδελφωμένοι.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο