Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής (ΚΚΕ): Η κυβέρνηση τελεί τα επίσημα εγκαίνια των Πανεπιστημίων-εμπορικών κέντρων (VIDEO)

Με τον τωρι­νό νόμο-πλαί­σιο για τα ΑΕΙ της χώρας που φέρ­νει η ΝΔ, τελού­νται τα επί­ση­μα εγκαί­νια των Πανε­πι­στη­μί­ων ως εμπο­ρι­κά κέντρα, τόνι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, μιλώ­ντας στην Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων για το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

Και είπε «επί­ση­μα εγκαί­νια», ακρι­βώς για­τί η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση έχει ξεκι­νή­σει χρό­νια πριν, από τις πολι­τι­κές όλων των κυβερ­νή­σε­ων, όπως διευ­κρί­νι­σε.  Όσον αφο­ρά το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο, επι­σή­μα­νε το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει ούτε ένα άρθρο για τη φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα, ούτε λέξη για τα οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα των παι­διών των λαϊ­κών οικο­γε­νειών στην προ­σπά­θειά τους να σπου­δά­σουν και την ίδια ώρα έρχε­ται η κυβέρ­νη­ση και μιλά­ει για την «κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή» της…

Όπως σημεί­ω­σε ο Γ. Δελής, ο τωρι­νός είναι ο πέμ­πτος νόμος-πλαί­σιο, ο οποί­ος μαζί με όλους τους προη­γού­με­νους, ενώ δια­κή­ρυσ­σαν ανα­βάθ­μι­ση σπου­δών και πτυ­χί­ων, οδη­γού­σαν στο αντί­θε­το, δηλα­δή στην υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών, το αδυ­νά­τι­σμα των προ­γραμ­μά­των σπου­δών και την απα­ξί­ω­ση των πτυ­χί­ων, στο πλαί­σιο υλο­ποί­η­σης των κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ, μετα­τρέ­πο­ντας τα ΑΕΙ σε επι­χει­ρή­σεις, εξα­σφα­λί­ζο­ντας κέρ­δη για το μεγά­λο κεφάλαιο.

Το ίδιο γίνε­ται και με το σημε­ρι­νό νομο­σχέ­διο, επι­σή­μα­νε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, το οποίο συγκε­ντρώ­νει τη μέχρι τώρα νομο­θε­σία και παγιώ­νει τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά των Πανεπιστημίων.

Βέβαια, είπε, τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά αυτά δεν τα λέει η κυβέρ­νη­ση με το όνο­μά τους. Λέει «ποιό­τη­τα», «αυτο­νο­μία», «σύν­δε­ση με την αγο­ρά εργα­σί­ας». Για ποια ποιό­τη­τα μιλά όμως η κυβέρ­νη­ση, όταν απο­κό­πτει την παι­δα­γω­γι­κή επάρ­κεια από τα πτυ­χία των καθη­γη­τι­κών σχο­λών, η οποία γίνε­ται μπίζ­να και κοστί­ζει πανά­κρι­βα, ενώ υπήρ­χε δωρε­άν η δυνα­τό­τη­τα στο προ­πτυ­χια­κό. Ποια ποιό­τη­τα όταν προ­βλέ­πε­ται ισο­τί­μη­ση των πιστω­τι­κών μονά­δων ανά­με­σα σε τετρα­ε­τείς σπου­δές και τριε­τείς σε διά­φο­ρα Πανε­πι­στή­μια του εξω­τε­ρι­κού, ανοί­γο­ντας τον δρό­μο στα κολέγια.

Τα λόγια αυτά, είπε ο Γ. Δελής, καταρ­ρέ­ουν μπρο­στά στην ανυ­παρ­ξία της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας, όταν ρημά­ζουν οι εστί­ες με συνει­δη­τή επι­λο­γή. Όσον αφο­ρά την «αυτο­νο­μία» που ευαγ­γε­λί­ζε­στε όλοι, έθε­σε το ερώ­τη­μα αν είναι ελευ­θε­ρία αυτό που προ­βλέ­πει το νομο­σχέ­διο ότι ένας νέος να αφή­νε­ται μόνος του να φτιά­χνει ένα πρό­γραμ­μα σπου­δών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος με τη βολι­κή για την κυβέρ­νη­ση ατο­μι­κή ευθύ­νη για να του φορ­τω­θεί μετά η ανερ­γία του.

Σχε­τι­κά με την περί­φη­μη σύν­δε­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων με την αγο­ρά εργα­σί­ας, υπο­γράμ­μι­σε ότι εννο­ούν την εργα­σια­κή ζού­γκλα που έχουν φτιά­ξει όλες οι κυβερ­νή­σεις και «το θέμα σας είναι το πώς οι πτυ­χιού­χοι θα είναι όσο γίνε­ται πιο φθη­νοί και πιο ανα­λώ­σι­μοι για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες», είπε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Και συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι το νομο­σχέ­διο είναι μια νομο­θε­τι­κή βόμ­βα για τα παι­διά της λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας, που χρη­σι­μο­ποιού­νται ως πει­ρα­μα­τό­ζωα στις αλλα­γές που γίνο­νται συνέ­χεια, με κάθε σκίρ­τη­μα της αγοράς.

Έτσι υπο­νο­μεύ­ε­ται η επι­στη­μο­νι­κή συγκρό­τη­ση, απο­συν­δέ­ε­ται τελεί­ως το πτυ­χίο από το επάγ­γελ­μα και στο Πανε­πι­στή­μιο-εμπο­ρι­κό κέντρο θα πωλού­νται σύντο­μες ταχύ­ρυθ­μες σπου­δές, ενώ επε­κτεί­νε­ται και θεσμο­θε­τεί­ται η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και υπο­στε­λέ­χω­ση Πανε­πι­στη­μί­ων για­τί ανα­γρά­φε­ται ρητά ότι το υπουρ­γείο δεν είναι υπεύ­θυ­νο να καλύ­πτει τις ανά­γκες τους.

Και γι’ αυτό στο «εμπο­ρι­κό κέντρο» χρειά­ζε­ται και «σεκιού­ρι­τι», δηλα­δή η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, για την οποία, όπως είπε ο Γ. Δελής, μέχρι τώρα «φάγα­τε τα μού­τρα σας». Συνέ­στη­σε στην κυβέρ­νη­ση να «μη συνε­χί­σει το ίδιο βιο­λί» με την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, για­τί πλέ­ον πρώ­τη δύνα­μη στα Πανε­πι­στή­μια είναι η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ».

Ξεκα­θά­ρι­σε ακό­μα ότι ο άλλος δρό­μος για τα Πανε­πι­στή­μια είναι αυτός που προ­τεί­νει το ΚΚΕ, δηλα­δή να μη μεσο­λα­βεί το κρι­τή­ριο του κέρ­δους στη λει­τουρ­γία τους. Να οργα­νώ­νο­νται οι σπου­δές ώστε όλη η απα­ραί­τη­τη γνώ­ση να δίνε­ται μέσα στις προ­πτυ­χια­κές σπου­δές και όχι να ανα­ζη­τεί­ται μετά στο παζά­ρι της αγο­ράς. «Όλη η γνώ­ση στο πτυ­χίο», ζητούν οι φοι­τη­τές, είπε χαρακτηριστικά.

Και να κρί­νο­νται τα Πανε­πι­στή­μια όχι με βάση το πόσο γρή­γο­ρα αντα­πο­κρί­νο­νται στα κελεύ­σμα­τα της αγο­ράς, αλλά πόσο προ­σφέ­ρουν στην κάλυ­ψη των λαϊ­κών αναγκών.

Τέλος, κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει το νομο­σχέ­διο, αλλά και ακό­μα και αν ψηφι­στεί να μεί­νει στα χαρ­τιά όπως έμει­ναν τόσα αντι­λαϊ­κά νομοθετήματα.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο