Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής- ΚΚΕ: Καλύτερη τιμή στα θύματα του Ολοκαυτώματος είναι η πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού

Με απέ­ρα­ντο σεβα­σμό το ΚΚΕ τιμά του νεκρούς του Ολο­καυ­τώ­μα­τος που μαρ­τύ­ρη­σαν «στη σκά­λα την πλα­τιά, στη σκά­λα των δακρύ­ων», σημεί­ω­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής, μιλώ­ντας στην ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής, που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη Μνή­μη του Ολο­καυ­τώ­μα­τος των Εβραίων.

Όπως τόνι­σε ο Γ. Δελής, τα εκα­τομ­μύ­ρια των νεκρών του εβραϊ­κού λαού την περί­ο­δο του Β’ Παγκό­σμιου Ιμπε­ρια­λι­στι­κού Πολέ­μου, στέ­κο­νται πλάι στα 20 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών του Σοβιε­τι­κού λαού, πλάι στα απε­λευ­θε­ρω­τι­κά κινή­μα­τα των λαών της Ευρώ­πης που πολέ­μη­σαν με το όπλο στο χέρι των κατα­κτη­τή, πλάι στα θύμα­τα της Καν­δά­νου, των Καλα­βρύ­των, του Διστό­μου, του Κομ­μέ­νου Άρτας και πλάι στους εκτε­λε­σμέ­νους του Χαϊ­δα­ρί­ου και της Καισαριανής.

Το ΚΚΕ, υπο­γράμ­μι­σε ο Γ. Δελής, έχει ιστο­ρι­κό χρέ­ος να τιμή­σει τα θύμα­τα του Ολο­καυ­τώ­μα­τος, για­τί πρω­το­στά­τη­σε στην οργά­νω­ση της πάλη κατά των κατα­κτη­τών, ως ο κύριος αιμο­δό­της και καθο­δη­γη­τής του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των άλλων ΕΑΜι­κών οργα­νώ­σε­ων, προ­σφέ­ρο­ντας χιλιά­δες μέλη του για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πατρίδας.

Σημεί­ω­σε επί­σης ότι πολ­λοί Έλλη­νες Εβραί­ου προ­σχώ­ρη­σαν στις ΕΑΜι­κες οργα­νώ­σεις, οι οποί­ες προ­σπά­θη­σαν να τους δια­σώ­σουν από τις αρχές κατο­χές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους.

Ακό­μα, τόνι­σε ότι η μνή­μη των θυμά­των του Ολο­καυ­τώ­μα­τος είναι ολο­ζώ­ντα­νη και διδά­σκει τις νεό­τε­ρες γενιές σε ποιες φρι­κα­λε­ό­τη­τες οδη­γεί ο αντα­γω­νι­σμός των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και οι ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών. Κλεί­νο­ντας, ο Γιάν­νης Δελής επι­σή­μα­νε ότι η καλύ­τε­ρη τιμή στη μνή­μη τους είναι η σύγ­χρο­νη πάλη για την απε­μπλο­κή της χώρας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες και η πάλη για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο