Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Δελής (ΚΚΕ): Πολιτικές ευθύνες για την «απελευθέρωση» των σιδηροδρόμων και το κυνήγι του κέρδους (AUDIO)

Τη συνει­δη­τή επι­λο­γή όλων των κυβερ­νή­σε­ων για την καθυ­στε­ρη­μέ­νη ανά­πτυ­ξη του σιδη­ρο­δρό­μου προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, κατήγ­γει­λε ο Γιάν­νης Δελής, βου­λευ­τής και εκ νέου υπο­ψή­φιος του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο «Flash 99,4».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι πρέ­πει να απο­δο­θούν οι ευθύ­νες συνο­λι­κά και δεν μπο­ρεί να φορ­τω­θεί αυτό το έγκλη­μα μόνο στον σταθμάρχη.

Σημεί­ω­σε και τις πολι­τι­κές ευθύ­νες που υπάρ­χουν, από τη στιγ­μή μάλι­στα που υπήρ­χαν εδώ και και­ρό σχε­τι­κές καταγ­γε­λί­ες εργα­ζο­μέ­νων και συν­δι­κα­λι­στών του ΟΣΕ.

Σημεί­ω­σε ότι αυτή η κατά­στα­ση είχε ξεκι­νή­σει εδώ και 20–25 χρό­νια, με την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών, με το σπά­σι­μο του ΟΣΕ σε πολ­λές εται­ρεί­ες, έτσι ώστε τα κερ­δο­φό­ρα τμή­μα­τα να πηγαί­νουν στους ιδιώ­τες και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τα ζημιο­γό­να να παρα­μέ­νουν στο κρά­τος και να τα πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός.

Κατήγ­γει­λε πως το κέρ­δος είναι αυτό που ενδια­φέ­ρει τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, οι οποί­οι υπο­λο­γί­ζουν το εργα­σια­κό κόστος και γι’ αυτό ούτε προ­σλαμ­βά­νουν το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό, ούτε λαμ­βά­νουν τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας και ασφά­λειας των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μεταφορών.

Ερω­τη­θείς για την υπερ­κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή που εξήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση, σημεί­ω­σε πως θα λει­τουρ­γή­σει όπως όλες οι Επι­τρο­πές, ως εκτο­νω­τι­κές κινή­σεις της διά­χυ­της θλί­ψης και κυρί­ως της οργής που υπάρ­χει στον κόσμο για την πολύ­νε­κρη τραγωδία.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο