Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Κατημερτζής: Οι Καισαριανιώτες να κλείσουν τα αυτιά τους σε ψεύτικες ειδήσεις

Δήλω­ση του προ­έ­δρου του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Και­σα­ρια­νής και πρώ­ην δημάρ­χου Γ. Κατη­μερ­τζή, για την υπο­ψη­φιό­τη­τα του Ηλία Σταμέλου:

– Το βρά­δυ της 30ής Νοεμ­βρί­ου 2014 γιορ­τά­σα­τε τη νίκη της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στην Και­σα­ρια­νή, ο αεί­μνη­στος Πανα­γιώ­της Μακρής, εσείς με το νέο δήμαρ­χο της Και­σα­ρια­νής Ηλία Στα­μέ­λο. Δίνει ξανά τη μάχη ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος. Θέλου­με το σχό­λιό σας.

«Ο Και­σα­ρια­νιώ­τι­κος λαός,τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Και­σα­ρια­νής, δια­πι­στώ­νουν ότι υπάρ­χει μια ιστο­ρι­κή συνέ­χεια, από τους δημάρ­χους που έχει στη­ρί­ξει το κόμ­μα μας, το ΚΚΕ, για­τί είδαν έργα. Είδαν έργα επί Μακρή, είδαν έργα επί Κατη­μερ­τζή, είδαν πολ­λά έργα επί δημαρ­χί­ας Ηλία Στα­μέ­λου. Ετσι θα γιορ­τά­σου­με ακό­μη πιο δυνα­μι­κά με τη συμ­με­το­χή των Και­σα­ρια­νιω­τών που κλεί­νουν τα αυτιά τους σε ψεύ­τι­κες ειδή­σεις και πληροφορίες».

Ηλί­ας Στα­μέ­λος: Συνε­χί­ζου­με ατα­λά­ντευ­τα στον ίδιο δρό­μο, διεκ­δι­κώ­ντας ό,τι έχει ανά­γκη ο λαός

Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Και­σα­ρια­νής: «Μαζί με το λαό, για όσα δικαιούται»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο