Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος: Η ελληνογαλλική συμφωνία δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα — Ν. Παπαναστάσης: Μύθος ότι η συμφωνία είναι “σανίδα σωτηρίας”

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας — Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων η συζή­τη­ση για την κύρω­ση της επι­κίν­δυ­νης Συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας που εμπλέ­κει τη χώρα ακό­μα περισ­σό­τε­ρο στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, από την Αν. Μεσό­γειο έως τον Περ­σι­κό Κόλ­πο και την Υπο­σα­χά­ρια Αφρική.

Η Συμ­φω­νία θα τεθεί την Πέμ­πτη προς συζή­τη­ση και ψήφι­ση στην Ολο­μέ­λεια, όπου θα τοπο­θε­τη­θούν ο πρω­θυ­πουρ­γός και οι πολι­τι­κοί αρχηγοί.

Το σχέ­διο νόμου έχει τίτλο «Κύρω­ση της Συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ της Κυβέρ­νη­σης της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας και της Κυβέρ­νη­σης της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας για την εγκα­θί­δρυ­ση στρα­τη­γι­κής εται­ρι­κής σχέ­σης για τη συνερ­γα­σία στην άμυ­να και την ασφάλεια».

Με «ψητό» τους νέους υπέ­ρο­γκους εξο­πλι­σμούς που θα φορ­τω­θεί στην πλά­τη του ο ελλη­νι­κός λαός, η Συμ­φω­νία ορί­ζει πως εγκα­θι­δρύ­ε­ται στρα­τη­γι­κή εται­ρι­κή σχέ­ση για τη συνερ­γα­σία στην άμυ­να και την ασφάλεια.

Προσ­διο­ρί­ζει ένα ευρύ φάσμα πεδί­ων που καλύ­πτει η Συμ­φω­νία, όπως οι τομείς της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, της στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας καθώς και της συνερ­γα­σί­ας στους τομείς των εξοπλισμών.
Οι περιο­χές κοι­νού ενδια­φέ­ρο­ντος που ανα­φέ­ρο­νται στη Συμ­φω­νία είναι η Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος, η Μέση Ανα­το­λή, η Αφρι­κή και τα Βαλ­κά­νια. Ειδι­κά οι ανα­φο­ρές στην Αφρι­κή απο­τε­λούν προ­α­ναγ­γε­λία της συμ­με­το­χής ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στο Μάλι, στο όνο­μα της «κατα­πο­λέ­μη­σης της τρομοκρατίας».

Τη συμφωνία κατήγγειλε εν τη γενέσει της η ΕΕΔΥΕ, καλώντας σε “οργάνωση της πάλης ενάντια στην πολιτική εμπλοκής σε επικίνδυνα σχέδια”

Γ. Μαρίνος: Η ελληνογαλλική συμφωνία δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα 

Η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία δεν υπη­ρε­τεί τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και την άμυ­να της χώρας, αλλά τους γενι­κό­τε­ρους στό­χους της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης στην αντι­πα­ρά­θε­σή της με την τουρ­κι­κή και εμπλέ­κει τη χώρα όλο και βαθύ­τε­ρα στους σχε­δια­σμούς Γαλ­λί­ας, ΝΑΤΟ και ΕΕ στους σφο­δρούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς. Αυτό επι­σή­μα­νε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας — Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων για την ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία, καταγ­γέλ­λο­ντας την κυβέρ­νη­ση που επι­χει­ρεί να προ­βά­λει με όλα τα μέσα τη Συμ­φω­νία ως εθνι­κή ιστο­ρι­κή υπό­θε­ση για να παρα­πλα­νή­σει τον λαό και να απο­σπά­σει συναίνεση.

Σημεί­ω­σε το νέο τοπίο που δια­μορ­φώ­νε­ται με την απο­χώ­ρη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων, ύστε­ρα από 20 χρό­νια πολέ­μου και κατα­στρο­φής στο Αφγα­νι­στάν, την ανα­διά­τα­ξή τους στην πλευ­ρά του Ινδοει­ρη­νι­κού Ωκε­α­νού και τη συμ­φω­νία ΗΠΑ, Βρε­τα­νί­ας, Αυστρα­λί­ας, στον αντα­γω­νι­σμό τους με την Κίνα. Η Γαλ­λία εκτι­μώ­ντας ως πισώ­πλα­τη μαχαι­ριά την ακύ­ρω­ση πώλη­σης υπο­βρυ­χί­ων της στην Αυστρα­λία, τώρα απο­ζη­μιώ­νε­ται με την πώλη­ση των φρε­γα­τών προς την Ελλά­δα και εντεί­νει τη διε­θνή δρά­ση της ως ισχυ­ρή ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη που δια­θέ­τει πυρη­νι­κά όπλα, 11 στρα­τιω­τι­κές βάσεις στο εξω­τε­ρι­κό και συμ­με­το­χή σε πολ­λούς πολέ­μους όπως, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν, Σομα­λία, Ακτή Ελε­φα­ντο­στού, Λιβύη, Συρία, Μάλι. Υπο­γράμ­μι­σε ότι η γαλ­λι­κή αστι­κή τάξη διεκ­δι­κεί την ανα­βάθ­μι­ση της θέσης της επι­χει­ρώ­ντας να επε­κτεί­νει την παρέμ­βα­σή της σε όλη την υδρό­γειο για τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα και ανα­ζη­τά καλύ­τε­ρη θέση στην ανα­μέ­τρη­ση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Συμφωνία στηρίζει και στηρίζεται πάνω σε ιμπεριαλιστικούς πυλώνες

Ανα­φε­ρό­με­νος στο περιε­χό­με­νο της Συμ­φω­νί­ας, ο Γ. Μαρί­νος τόνι­σε ότι αυτή έχει τα εξής βασι­κά στοιχεία:

Ανα­γνω­ρί­ζει το ΝΑΤΟ, έναν δολο­φο­νι­κό μηχα­νι­σμό κατά των λαών, ως θεμέ­λιο της ευρω­παϊ­κής ασφά­λειας και της ειρή­νης και ανα­δει­κνύ­ει το ρόλο της Κοι­νής Πολι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας της ΕΕ, που βρί­σκε­ται πίσω από δεκά­δες στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στο εξω­τε­ρι­κό. Δηλα­δή, η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία στη­ρί­ζει και στη­ρί­ζε­ται σε δυο βασι­κούς πυλώ­νες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και πολέμων.

Ανοί­γει το δρό­μο στις γαλ­λι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, στις υπο­δο­μές που υπάρ­χουν στην Ελλά­δα, δίπλα στις αντί­στοι­χες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές δυνά­μεις ενώ θέτει το ζήτη­μα της δημιουρ­γί­ας Ευρω­στρα­τού στο πλαί­σιο της στρα­τιω­τι­κής αυτο­νο­μί­ας της ΕΕ σε σχέ­ση με το ΝΑΤΟ.

Υιο­θε­τεί όλα τα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμβάσεις.

Το άρθρο 2 δεν είναι σανίδα σωτηρίας για τα Ελληνοτουρκικά

Η κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­ζει το άρθρο 2 της Συμ­φω­νί­ας ως σανί­δα σωτη­ρί­ας στις τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις, σημεί­ω­σε ο Γ. Μαρί­νος, ρωτώ­ντας όμως «πού πήγαν οι πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νες ρήτρες βοη­θεί­ας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ». Σημεί­ω­σε πως στην πρά­ξη έχει απο­δει­χθεί ότι ανά­λο­γες συμ­φω­νί­ες με τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και το Ισρα­ήλ, οδη­γούν σε μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και τρο­φο­δο­τούν τον αντα­γω­νι­σμό με την Τουρκία.

Ουσια­στι­κά «δίνε­τε εργα­λεία στη γαλ­λι­κή αστι­κή τάξη για να συμ­με­τέ­χει από καλύ­τε­ρες θέσεις στο παζά­ρι του ευρω­α­τλα­ντι­κού συνα­σπι­σμού με την Τουρ­κία για τον καθο­ρι­σμό σφαι­ρών επιρ­ρο­ής, μερι­δί­ων ζωνών κυριαρ­χί­ας και κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, τόνι­σε ο Γ. Μαρί­νος απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση προ­σθέ­το­ντας ότι «η Γαλ­λία και η Τουρ­κία ανα­με­τριού­νται και παζα­ρεύ­ουν στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, τη Μέση Ανα­το­λή και το Σαχέλ, περιο­χές κρί­σι­μες για τη δια­τή­ρη­ση του γαλ­λι­κού καπι­τα­λι­σμού σε θέση παγκό­σμιας δύναμης».

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι έχει καταρ­ρι­φθεί εδώ και χρό­νια ο μύθος ότι τα ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη μπο­ρούν να δια­σφα­λί­σουν την ειρή­νη, την ασφά­λεια και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας και της Κύπρου, σημεί­ω­σε τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες των ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για την κυπρια­κή τρα­γω­δία, κατο­χή και διχο­τό­μη­ση του νησιού. Υπεν­θύ­μι­σε ότι και η Κύπρος πριν έναν χρό­νο υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία με τη Γαλ­λία και με βάση αυτή, ο γαλ­λι­κός κολοσ­σός «Total» έχει πατή­σει πόδι στην κυπρια­κή ΑΟΖ, αλλά οι τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις δεν σταμάτησαν.

Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις, συνέ­χι­σε, καθο­ρί­ζουν τη στά­ση τους με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντά τους αλλά και την προ­σπά­θειά τους να απο­σπά­σουν την Τουρ­κία από την επιρ­ροή της Ρωσί­ας, στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού τους.

Τέλος, κατήγ­γει­λε ότι προ­βλέ­πε­ται η απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στο Μάλι, στην περιο­χή Σαχέλ στην Αφρι­κή για να συν­δρά­μουν τα γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα, γεγο­νός που απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για τον ελλη­νι­κό λαό.

Υποκριτικές οι ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώρ­γος Μαρί­νος κατήγ­γει­λε ότι η τοπο­θέ­τη­ση του ΣΥΡΙΖΑ πως «οι επι­λο­γές της Συμ­φω­νί­ας είναι στρα­τη­γι­κά ορθές» ξεπλέ­νουν την ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και δημιουρ­γεί συγ­χύ­σεις ότι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­φω­νί­ες μπο­ρούν να εγγυ­η­θούν την ασφά­λεια και την ειρήνη.

Σημεί­ω­σε ότι «η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία είναι ενιαία και συστα­τι­κό της στοι­χείο είναι η συμ­με­το­χή ελλη­νι­κών ενό­πλων τμη­μά­των στο Σαχέλ και άλλες περιοχές».

Οι ενστά­σεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπο­κρι­τι­κές, την ώρα μάλι­στα που ως κυβέρ­νη­ση συνέ­χι­σε την απο­στο­λή των ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές μέχρι και στο Αφγα­νι­στάν και στη διάρ­κεια του πολέ­μου με μάχι­μα τμήματα.

Πρόκληση για τον λαό η κούρσα των εξοπλισμών

Οι εξο­πλι­σμοί δεν υπη­ρε­τούν την άμυ­να της χώρας, αλλά τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ και έφε­ρε συγκε­κρι­μέ­να παρα­δείγ­μα­τα για τη συμ­με­το­χή των F‑16, των «Πάτριοτ» κ.ά. σε διά­φο­ρα σημεία του πλα­νή­τη, με βάση τις ΝΑΤΟι­κές οδη­γί­ες. Για την αγο­ρά των φρε­γα­τών κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που επι­δί­δε­ται στην κούρ­σα των εξο­πλι­σμών, επι­βάλ­λει στον λαό να πλη­ρώ­νει 4 δισ. ευρώ τον χρό­νο για εξο­πλι­στι­κά και την ίδια ώρα δηλώ­νει πως δεν υπάρ­χουν οι οικο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες για την ενί­σχυ­ση της Δημό­σιας Υγεί­ας, την Παι­δεία, τις συντά­ξεις, τους μισθούς.

Η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία συμ­βα­δί­ζει με την αμε­ρι­κα­νι­κή για τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις, που ξεκί­νη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ­νη­ση και υπέ­γρα­ψε η ΝΔ το 2020 και προ­βλέ­πει τη δημιουρ­γία νέων βάσε­ων στη χώρα, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε ιμπε­ρια­λι­στι­κό ορμη­τή­ριο και στό­χο αντι­ποί­νων, με μεγά­λους κιν­δύ­νους για τον λαό.

Κατα­λή­γο­ντας ο Γ. Μαρί­νος επι­σή­μα­νε ότι το ΚΚΕ καλεί τον λαό να μη δώσει καμία βάση στις κυβερ­νη­τι­κές θριαμ­βο­λο­γί­ες, να κατα­δι­κά­σει κάθε εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, να εντεί­νει τον αγώ­να του κατά των ΝΑΤΟ — ΕΕ, να ξηλω­θούν οι ΝΑΤΟι­κές βάσεις και να ανα­με­τρη­θεί με την εξου­σία του κεφα­λαί­ου για την ανα­τρο­πή της, για να οικο­δο­μή­σει σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους και να ζήσει ειρη­νι­κά με τους γει­το­νι­κούς λαούς.

Σχο­λιά­ζο­ντας εξάλ­λου την ανα­φο­ρά του Α. Λοβέρ­δου ότι «δεν είναι πατριω­τι­κή στά­ση όποιος δεν ψηφί­σει στη Συμ­φω­νία, έστω και όπως είναι»  ο Γ. Μαρί­νος επι­σή­μα­νε ότι όπως έχει απο­δεί­ξει η ίδια η ζωή, ο πατριω­τι­σμός συν­δέ­ε­ται με την πάλη για τα λαϊ­κά εργα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και όχι τα συμ­φέ­ρο­ντα των εκμε­ταλ­λευ­τών, της πλου­το­κρα­τί­ας με τους σχε­δια­σμούς και την εκχώ­ρη­ση δικαιω­μά­των στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμμαχίες.

Νίκος Παπαναστάσης:
Μύθος ότι η ελληνογαλλική συμφωνία είναι “σανίδα σωτηρίας”

Έχει καταρ­ρι­φθεί ο μύθος ότι τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη και οι συμ­μα­χί­ες μαζί τους μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης μιλώ­ντας το από­γευ­μα της Τρί­της στο ραδιό­φω­νο «Κανά­λι 1».

Πρό­σθε­σε ότι δεν είναι “σανί­δα σωτη­ρί­ας” το άρθρο 2 της συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας περί στρα­τιω­τι­κής συν­δρο­μής θυμί­ζο­ντας ότι ανά­λο­γο άρθρα υπάρ­χουν στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αλλά δεν βοή­θη­σαν τη χώρα.

Για την αγο­ρά των 3+1 φρε­γα­τών έκα­νε λόγο για πανά­κρι­βο εξο­πλι­σμό που ταυ­τί­ζε­ται με τα δεδο­μέ­να του ΝΑΤΟ και πρό­σθε­σε ότι τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά αυτών των πολε­μι­κών πλοί­ων δεν έχουν σχέ­ση μετά χωρι­κά ύδα­τα αλλά προ­ο­ρί­ζο­νται για να εκτε­λέ­σουν απο­στο­λές εκτός αυτών. Σημεί­ω­σε ότι πρό­κει­ται για εξο­πλι­σμό που είναι ανα­γκαί­ος για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ.

Σε ερώ­τη­ση για την δήλω­ση του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη ότι η κυβέρ­νη­ση του «ανή­κει στους πιο ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές της έντα­ξης της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας στην ΕΕ» ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ σημεί­ω­σε ότι η ΝΔ σήμε­ρα συνη­γο­ρεί στην προ­ώ­θη­ση της συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών διό­τι στη­ρί­ζει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ υπέ­γρα­ψε τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών διό­τι ακο­λου­θού­σε πολι­τι­κή μεντε­σέ των συμ­φε­ρό­ντων του ΝΑΤΟ.

Την κυβέρνηση της ΝΔ για την υπογραφή της ελληνογαλλικής συμφωνίας, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Καλεί τον λαό να γυρί­σει την πλά­τη στην κυβέρ­νη­ση και στα αστι­κά κόμ­μα­τα, που με την πολι­τι­κή τους βαθαί­νουν την εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο η πάλη του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος, που έχει τη δύνα­μη να τους χαλά­σει τα σχέ­δια. Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για το κλεί­σι­μο των ευρω­α­τλα­ντι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών, για την επι­στρο­φή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων από απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, για την απε­μπλο­κή από τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς πολε­μι­κούς σχεδιασμούς.

Ανα­λυ­τι­κά, η ανα­κοί­νω­ση της ΕΕΔΥΕ:

«Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που συνε­χί­ζο­ντας στο δρό­μο που έστρω­σε η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, επι­βρα­βεύ­ο­ντάς την μάλι­στα ως “στρα­τη­γι­κά ορθή επι­λο­γή” και με τη στή­ρι­ξη των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, πηγαί­νει ακό­μη ένα βήμα παρα­πέ­ρα την εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, μέσα από την υπο­γρα­φή της Συμ­φω­νί­ας Στρα­τη­γι­κής Εται­ρι­κής Σχέ­σης για τη Συνερ­γα­σία στην Άμυ­να και την Ασφά­λεια ανά­με­σα στην Ελλά­δα και στη Γαλλία.

Η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία, που υπο­γρά­φη­κε, δεν έχει απο­λύ­τως καμία σχέ­ση με την ασφά­λεια και την άμυ­να της χώρας, με την ανα­κο­πή της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, όπως επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση να πεί­σει τον λαό. Αντί­θε­τα, απο­κα­λύ­πτε­ται πως έχει να κάνει με την προ­σπά­θεια για την παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κή αυτο­νό­μη­ση της ΕΕ, την ενί­σχυ­ση της Ευρω­παϊ­κής Πρω­το­βου­λί­ας Επεμ­βά­σε­ων, στο πλαί­σιο των γενι­κό­τε­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών ανα­δια­τά­ξε­ων έπει­τα από τη συμ­φω­νία μετα­ξύ Αυστρα­λί­ας — ΗΠΑ — Βρε­τα­νί­ας (AUKUS), την προ­σπά­θεια που γίνε­ται από την πλευ­ρά της ΕΕ να ανα­πτύ­ξει περαι­τέ­ρω την ικα­νό­τη­τά της να παρεμ­βαί­νει όπου Γης προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει τα συμ­φέ­ρο­ντά της, στο πλαί­σιο της Κοι­νής Πολι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας (ΚΠΑΑ). Πηγαί­νει χέρι — χέρι με τους πολύ επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, με το νέο δόγ­μα “ΝΑΤΟ 2030”, που επι­χει­ρεί να κατα­στή­σει τη λυκο­συμ­μα­χία σε παγκό­σμιο χωροφύλακα.

Γίνε­ται φανε­ρό πως μέσω της ελλη­νο­γαλ­λι­κής συμ­φω­νί­ας ανοί­γει ο δρό­μος για νέες απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, για κοι­νές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις και απο­στο­λές σε μια σει­ρά ζώνες που βρά­ζουν από την έντα­ση των αντα­γω­νι­σμών του κεφα­λαί­ου, όπως άλλω­στε προ­βλέ­πει ρητά το ίδιο το κεί­με­νο της Συμ­φω­νί­ας από τη Ζώνη του Σαχέλ στην Υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή έως τις παρυ­φές του Ινδο-Ειρη­νι­κού. Η χώρα μας καλεί­ται να συμ­με­τά­σχει στη στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή στο Μάλι με απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων, στο πλευ­ρό των γαλ­λι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Σημα­το­δο­τεί νέους, ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρους κιν­δύ­νους για το λαό μας η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ να βάλει πλά­τη στην ευρω­ε­νω­σια­κή απο­στο­λή “Agenor”, δηλα­δή στη στρα­τιω­τι­κή συνι­στώ­σα της “Ευρω­παϊ­κής Πρω­το­βου­λί­ας Επί­γνω­σης της Θαλάσ­σιας Κατά­στα­σης στα Στε­νά του Ορμούζ” (EMASOH), που “στο­χεύ­ει” στο Ιράν και στην αυξα­νό­με­νη παρου­σία της Κίνας στην περιοχή.

Απο­τε­λεί πρό­κλη­ση για το λαό μας, την ώρα που σπά­ει κόκ­κα­λα η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση στην Υγεία εν μέσω παν­δη­μί­ας, στην Παι­δεία, στην απο­κα­τά­στα­ση των πυρό­πλη­κτων και των σει­σμό­πλη­κτων, σε μια σει­ρά από τομείς που αγγί­ζουν τη ζωή της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, την ώρα που ο λαός ματώ­νει καθη­με­ρι­νά για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, η κυβέρ­νη­ση να προ­χω­ρά στην αγο­ρά εξο­πλι­στι­κών προ­γραμ­μά­των, δαπα­νώ­ντας υπέ­ρο­γκα ποσά. Πολύ περισ­σό­τε­ρο, απο­τε­λεί πρό­κλη­ση το γεγο­νός ότι οι εξο­πλι­σμοί αυτοί, που πλη­ρώ­νει κυριο­λε­κτι­κά με τον ιδρώ­τα και το αίμα του ο ελλη­νι­κός λαός, προ­ο­ρί­ζο­νται για τους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, αφού με την αγο­ρά τους οι μεγα­λύ­τε­ρες μονά­δες, οι φρε­γά­τες, σχε­διά­ζε­ται να απο­δε­σμευ­τούν από το Αιγαίο, για να ανα­πτυ­χθούν χιλιά­δες μίλια μακριά από τις ελλη­νι­κές θάλασ­σες, προ­κει­μέ­νου η Ελλά­δα να παί­ξει ρόλο τοπο­τη­ρη­τή στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Φανε­ρώ­νε­ται πως το βάθε­μα της εμπλο­κής της Ελλά­δας δεν περ­νά μόνο μέσα από τη συμ­φω­νία σε νέους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, την αγο­ρά εξο­πλι­σμών, την ενί­σχυ­ση των ευρω­α­τλα­ντι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών, αλλά περι­λαμ­βά­νει και τη χρή­ση προ­κα­θο­ρι­σμέ­νων θαλάσ­σιων λιμέ­νων και αερο­λι­μέ­νων, δηλα­δή πολι­τι­κών υπο­δο­μών, για τις ανά­γκες των γαλ­λι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα μας σε πολε­μι­κό προ­γε­φύ­ρω­μα και τον λαό σε στό­χο αντιποίνων.

Όλα τα παρα­πά­νω έρχο­νται να κου­μπώ­σουν με την επι­κίν­δυ­νη επι­κεί­με­νη πεντα­ε­τή ανα­νέ­ω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις, φανε­ρώ­νο­ντας τις επι­διώ­ξεις της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης να ανα­βαθ­μί­σει τη γεω­στρα­τη­γι­κή της θέση στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, μπλέ­κο­ντας όλο και περισ­σό­τε­ρο στο κου­βά­ρι των οξύ­τα­των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, ανα­λαμ­βά­νο­ντας διαρ­κώς ολο­έ­να και πιο επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες για λογα­ρια­σμό των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις απαι­τεί­ται ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση, οργά­νω­ση της λαϊ­κής πάλης ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της εμπλο­κής. Να πέσουν στο κενό ο εφη­συ­χα­σμός, οι τυμπα­νο­κρου­σί­ες και οι πανη­γυ­ρι­σμοί όπου σκό­πι­μα επι­δί­δε­ται η κυβέρ­νη­ση με τις ευλο­γί­ες και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των προ­κει­μέ­νου να σύρουν τον λαό πίσω από το άρμα των ευρω­α­τλα­ντι­κών επι­διώ­ξε­ων και σχεδιασμών.

Ο λαός να γυρί­σει την πλά­τη στην κυβέρ­νη­ση και στα αστι­κά κόμ­μα­τα, που με την πολι­τι­κή τους βαθαί­νουν την εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους. Τώρα είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο η πάλη του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος, που έχει τη δύνα­μη να τους χαλά­σει τα σχέ­δια. Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για το κλεί­σι­μο των ευρω­α­τλα­ντι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών, για την επι­στρο­φή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων από απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, για την απε­μπλο­κή από τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς πολε­μι­κούς σχεδιασμούς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο