Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος: Η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς βάζει το λαό σε μεγάλους κινδύνους

Συνά­ντη­ση με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Νίκο Δέν­δια είχε σήμε­ρα ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο ενη­με­ρω­τι­κών συνα­ντή­σε­ων που είχε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών με  εκπρο­σώ­πους των κομ­μά­των για τις εξε­λί­ξεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Μετά τη συνά­ντη­ση, ο Γιώρ­γος Μαρί­νος έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Η κατά­στα­ση στην Αν. Μεσό­γειο είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη και προ­κα­λεί μεγά­λη ανη­συ­χία. Οι κυβερ­νη­τι­κοί ισχυ­ρι­σμοί της προη­γού­με­νης περιό­δου, περί ανα­δί­πλω­σης και υπο­χώ­ρη­σης της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης και οι ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες, που καλ­λιερ­γή­θη­καν για το ρόλο των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, κατέρ­ρευ­σαν για ακό­μη μία φορά πατα­γω­δώς. Αυτό τονί­ζει η νέα έξο­δος του ερευ­νη­τι­κού πλοί­ου “Ορούτς Ρέις” και οι κινή­σεις του σε συντε­ταγ­μέ­νες, που εντάσ­σο­νται στην ελλη­νι­κή υφα­λο­κρη­πί­δα, η συνέ­χι­ση της αμφι­σβή­τη­σης των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των του Καστε­λό­ρι­ζου και άλλων ελλη­νι­κών νησιών, οι γεω­τρή­σεις στην Κυπρια­κή ΑΟΖ και το άνοιγ­μα της παρα­λί­ας της κατε­χό­με­νης Αμμοχώστου.

Η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα εκδη­λώ­νε­ται στα πλαί­σια της αντι­πα­ρά­θε­σης της ελλη­νι­κής και τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης για τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση στην περιο­χή και τρο­φο­δο­τεί­ται από τις ισχυ­ρές οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις, που δια­τη­ρεί η γει­το­νι­κή χώρα με τους Αμε­ρι­κά­νους, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ιδί­ως με τη Γερμανία.

Η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς βάζει το λαό μας σε νέες περι­πέ­τειες και μεγά­λους κινδύνους.

Οι ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις κινού­νται και θα συνε­χί­σουν να κινού­νται μέσα από εντά­σεις και συμ­βι­βα­σμούς με κατεύ­θυν­ση τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου και της Αν. Μεσο­γεί­ου, σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας.

Στις συν­θή­κες αυτές επι­βε­βαιώ­νε­ται καθη­με­ρι­νά η ανα­γκαιό­τη­τα της ενί­σχυ­σης της λαϊ­κής πάλης ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο