Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος: Η κυβέρνηση υλοποιεί τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών ενώσεων

«Η επέ­κτα­ση της αιγια­λί­τι­δας ζώνης καθώς και η οριο­θέ­τη­ση των άλλων θαλάσ­σιων ζωνών, της υφα­λο­κρη­πί­δας, της ΑΟΖ, είναι μέρος της πολι­τι­κής που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης και τη γεω­στρα­τη­γι­κή τής ανα­βάθ­μι­σης αλλά και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, τους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, τις ενερ­γεια­κές και άλλες στο­χεύ­σεις», ανέ­φε­ρε κατά τη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για την αιγια­λί­τι­δα στο Ιόνιο ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Μαρί­νος που δήλω­σε “παρών”, επί της αρχής του σχε­δί­ου νόμου.

«Οι κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ ισχυ­ρο­ποί­η­σαν τις στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κές σχέ­σεις με το Ισρα­ήλ, που σκο­τώ­νει τον παλαι­στι­νια­κό λαό και πρω­το­στα­τεί στις απει­λές κατά του ιρα­νι­κού και των άλλων λαών της περιο­χής», είπε ο κ. Μαρί­νος και προ­σέ­θε­σε ότι «ισχυ­ρο­ποιού­νται και οι σχέ­σεις με την Αίγυ­πτο, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, με κρά­τη δηλα­δή που είναι μπλεγ­μέ­να σε αντα­γω­νι­σμούς και πολέμους».

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ κατήγ­γει­λε ότι όλα τα κόμ­μα­τα έχουν ανα­κη­ρύ­ξει σε θεμα­το­φύ­λα­κες των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αυτούς «που χρό­νια τώρα βάζουν πλά­τη στην αμφι­σβή­τη­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας από την Τουρκία».

«Η κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση για την επέ­κτα­ση της αιγια­λί­τι­δας ζώνης στην περιο­χή του Ιονί­ου πελά­γους, προ­βλή­θη­κε με υπερ­βο­λή από την κυβέρ­νη­ση, με αιχ­μή τα περί αύξη­σης της ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας. Οι πανη­γυ­ρι­σμοί είναι αβά­σι­μοι», είπε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Μαρί­νος και παρα­τή­ρη­σε: «Με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επε­κτά­θη­κε μέχρι σήμε­ρα η ελλη­νι­κή αιγια­λί­τι­δα ζώνη, σύμ­φω­να με τη διε­θνή σύμ­βα­ση για το δίκαιο της θάλασ­σας και το σχε­τι­κό νόμο του 1995».

Ο Γιώρ­γος Μαρί­νος ανα­φέρ­θη­κε και στην επα­νέ­ναρ­ξη των διε­ρευ­νη­τι­κών συνο­μι­λιών. «Δεν υπάρ­χει έδα­φος για τον εξω­ραϊ­σμό τους. Ο προ­σα­να­το­λι­σμός της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης για συζή­τη­ση εφ’ όλης της ύλης, οι θέσεις που έχουν τεθεί περί ανα­λο­γι­κό­τη­τας, στο­χεύ­ουν σε μειω­μέ­να δικαιώ­μα­τα στα νησιά, και σε συν­δυα­σμό με τις παρεμ­βά­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ δια­μορ­φώ­νουν οδυ­νη­ρούς όρους και παρα­μέ­νει ανα­πά­ντη­το τι θα περι­λαμ­βά­νει το συνυ­πο­σχε­τι­κό ανά­με­σα στην Ελλά­δα και την Τουρ­κία», είπε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ και προει­δο­ποί­η­σε ότι οι ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των είναι μεγά­λες για­τί χρη­σι­μο­ποιούν την επέ­κτα­ση της αιγια­λί­τι­δας ζώνης ως απά­ντη­ση στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης και της τουρ­κι­κής κυβέρνησης.

«Κινεί­στε σε ένα φαύ­λο κύκλο. Γνω­ρί­ζε­τε ότι η επέ­κτα­ση της αιγια­λί­τι­δας ζώνης σε ένα τμή­μα της επι­κρά­τειας, μπο­ρεί να ερμη­νευ­θεί, από την πλευ­ρά της Τουρ­κί­ας και όχι μόνο, ως απο­δο­χής, από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά της ύπαρ­ξης ειδι­κής περί­πτω­σης και γκρί­ζων ζωνών στο Αιγαίο», είπε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος που προ­σέ­θε­σε: «Ο λαός έχει πολ­λά πει­στή­ρια για τον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα της κυβέρ­νη­σης και δεν πρέ­πει να δεί­ξει εμπι­στο­σύ­νη στη συν­θη­μα­το­λο­γία σας, όπως και στη συν­θη­μα­το­λο­γία των άλλων κομ­μά­των, να δια­κρί­νει τη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση και να κλι­μα­κώ­σει την πάλη του. Η επέ­κτα­ση της αιγια­λί­τι­δας ζώνης, από μόνη της, δεν μπο­ρεί να υπη­ρε­τή­σει τα δικά του συμ­φέ­ρο­ντα. Τα βάσα­νά του θα συνεχιστούν».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο