Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): «Η κυβέρνηση ΝΔ διαπράττει αποτρόπαιο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ»

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δια­πράτ­τει ένα απο­τρό­παιο έγκλη­μα, σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ και των χιλιά­δων λαϊ­κών οικο­γε­νειών της περιο­χής, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Μαρί­νος, μιλώ­ντας από το βήμα της Βου­λής, για το κατά­πτυ­στο άρθρο της τρο­πο­λο­γί­ας που κατέ­θε­σε η κυβέρ­νη­ση σε νομο­σχέ­διο του υπ. Οικο­νο­μι­κών, όπου απο­λύ­ει όλους τους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ.

«Η οργή του λαού θα σας κυνη­γά­ει για πάντα», «το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ δεν θα περά­σει», ξεκα­θά­ρι­σε ο Γ. Μαρί­νος και επα­νέ­λα­βε την απαί­τη­ση του ΚΚΕ, να απο­σύ­ρει ακό­μα και τώρα η κυβέρ­νη­ση την επαί­σχυ­ντη τροπολογία.

«Χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­τε κάθε είδους βρω­μιές και σπά­σα­τε τα μού­τρα σας», είπε ο Γ. Μαρί­νος, απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση, η οποία, όπως τόνι­σε, επι­χει­ρεί να προ­κα­τα­βά­λει την εκδί­κα­ση των ασφα­λι­στι­κών μέτρων που έχουν κατα­θέ­σει οι εργα­ζό­με­νοι ενά­ντια στις ομα­δι­κές απολύσεις.

«Καλεί­ται τους εργα­ζό­με­νους να σκύ­ψουν το κεφά­λι για να τους το κόψε­τε, να απο­λυ­θούν και να ξεσπι­τω­θούν», σημεί­ω­σε ο Γ. Μαρί­νος, και στη συνέ­χει ο ειδι­κός δια­χει­ρι­στής θα επι­λέ­γει το κατάλ­λη­λο προ­σω­πι­κό με συμ­βά­σεις ενός και δύο μηνών. «Ντρο­πή», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στους εργα­ζό­με­νους της ΛΑΡΚΟ επι­σή­μα­νε ότι έχουν φτύ­σει αίμα, έχουν θρη­νή­σει νεκρούς από έλλει­ψη μέτρων και επαγ­γελ­μα­τι­κές ασθέ­νειες από την σκό­πι­μη υπο­βάθ­μι­ση που προ­ώ­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ βάζει το τυρά­κι των προ­γραμ­μά­των απα­σχό­λη­σης, δηλα­δή ανα­κύ­κλω­ση της ανερ­γί­ας για να πετά­ξει έξω το πιο έμπει­ρο δυνα­μι­κό, να παρα­δο­θεί «καθα­ρή» η ΛΑΡΚΟ στα «τρω­κτι­κά», στους αγο­ρα­στές, όπως σημείωσε.

Οι εργα­ζό­με­νοι όμως, προς τιμήν τους, απέρ­ρι­ψαν την τρο­πο­λο­γία και δια­δη­λώ­νουν έξω από τη Βου­λή, συνε­χί­ζο­ντας τον ηρω­ι­κό αγώ­να, έχο­ντας την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη της εργα­τι­κής τάξης της χώρας. Και ο αγώ­νας τους θα συνε­χι­στεί μέχρι τη νίκη, πρόσθεσε.

Ακό­μα, ο Γ. Μαρί­νος ανα­φέρ­θη­κε στα ψέμα­τα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις για την «υπερ­χρε­ω­μέ­νη» ΛΑΡΚΟ. Έχει απο­δει­χθεί, τόνι­σε, ότι η ΔΕΗ που­λού­σε την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια στη ΛΑΡΚΟ σε διπλά­σια τιμή, ότι η ΛΑΡΚΟ δεν έχει πάρει ευρώ από τον προϋπολογισμό.

Κλεί­νο­ντας, σημεί­ω­σε ότι ο ηρω­ι­κός αγώ­νας δεί­χνει το δρό­μο και πώς οι εργα­ζό­με­νοι θα τιμω­ρή­σουν πολύ σκλη­ρά αυτή την αντερ­γα­τι­κή πολιτική.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο