Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Μαρίνος (ΚΚΕ): Καμία εμπλοκή της χώρας στο ουκρανικό μέτωπο, κανένας Έλληνας στρατιώτης εκτός συνόρων

Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στο ουκρα­νι­κό μέτω­πο, κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιώ­της και αξιω­μα­τι­κός εκτός συνό­ρων, κλεί­σι­μο τώρα των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, απαί­τη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Γιώρ­γος Μαρί­νος, μιλώ­ντας από το βήμα της Βου­λής σχε­τι­κά με τη σύμ­βα­ση αγο­ράς νέων φρε­γα­τών και αερο­σκα­φών «Rafale».

Ταυ­τό­χρο­να κάλε­σε τον ελλη­νι­κό λαό να διεκ­δι­κή­σει την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς με όλους τους τρό­πους και με όλα τα μέσα και το ΚΚΕ θα είναι μπρο­στά­ρης σε αυτόν τον αγώνα.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην προη­γη­θεί­σα «αντι­πα­ρά­θε­ση» μετα­ξύ της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, ο Γ. Μαρί­νος την χαρα­κτή­ρι­σε «παρά­στα­ση, όπου μέσω άσφαι­ρων πυρών» επι­χει­ρή­θη­κε να απο­κρυ­φτεί η στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση αυτών των κομ­μά­των, να καλυ­φθεί η ουσία των εξε­λί­ξε­ων, η στά­ση που κρα­τούν απέ­να­ντι στο ΝΑΤΟ, το εργα­λείο πολέ­μου απέ­να­ντι στους λαούς, που οργά­νω­σε όλα τα χρό­νια πολέ­μους σε Γιου­γκο­σλα­βία, Αφγα­νι­στάν, Λιβύη, Συρία, Ιράκ.

Αυτά που θέλουν καλύ­ψουν, τόνι­σε είναι ότι ψήφι­σαν για το «ΝΑΤΟ 2030» για να παρεμ­βαί­νει σε όλη την υδρό­γειο, για να σκο­τώ­νει τους λαούς, ότι με όλες τις κυβερ­νή­σεις ο ελλη­νι­κός λαός πλη­ρώ­νει κάθε χρό­νο 4 δις ευρώ για τις ΝΑΤΟι­κές ανά­γκες. Να καλύ­ψουν ότι όλοι στη­ρί­ζουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή λυκο­συμ­μα­χία της ΕΕ που έχει 17 απο­στο­λές αυτή την ώρα σε όλο τον κόσμο.

Απέ­κρυ­ψαν ότι μαζί στή­ρι­ξαν την αμε­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ανέ­λα­βε την κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο με τις ΗΠΑ και συμ­φω­νή­θη­κε να προ­χω­ρή­σει η ανα­βάθ­μι­ση της Σού­δας, και η δημιουρ­γία βάσε­ων σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Στε­φα­νο­βί­κειο και Λάρι­σα, μετα­τρέ­πο­ντας τον ελλη­νι­κό στρα­τό, σε ΝΑΤΟι­κό στρα­τό, μετα­τρέ­πο­ντας την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη σε κέντρο μετα­φο­ράς ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων για την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, μετα­τρέ­πο­ντας σε στό­χο αντι­ποί­νων, όπως έχει θέσει επα­νει­λημ­μέ­να η ρωσι­κή ηγεσία.

Όλοι έχε­τε ευθύ­νη και έχε­τε πάρει μέρος σε απο­φά­σεις για τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κής απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, τόνι­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, φέρ­νο­ντας για παρά­δειγ­μα τους 3.500 χιλιά­δες Έλλη­νες στρα­τιώ­τες στο Αφγα­νι­στάν, για τη συμ­με­το­χή των οποί­ων έδω­σε συγ­χα­ρη­τή­ρια από ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Α. Μπλίνκεν.

«Τι δου­λειά έχουν ελλη­νι­κές φρε­γά­τες στον περ­σι­κό κόλ­πο; Τι δου­λειά έχουν οι ελλη­νι­κοί πύραυ­λοι Patriot στη Σαου­δι­κή Αρα­βία;», έθε­σε τα ερω­τή­μα­τα ο Γ. Μαρίνος.

Μάλι­στα, απο­κά­λυ­ψε την υπο­κρι­σία των ισχυ­ρι­σμών ότι τάχα οι φρε­γά­τες και τα αερο­σκά­φη είναι για την εθνι­κή άμυ­να, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι για τις ΝΑΤΟι­κές ανά­γκες, παρα­θέ­το­ντας λόγια του πρέ­σβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζ. Πάιατ, ο οποί­ος είχε δηλώ­σει πρό­σφα­τα ότι ελπί­ζει να είναι επι­τυ­χη­μέ­νο το πρό­γραμ­μα με τις φρε­γά­τες «Μπε­λα­ρά» για να γίνει ο ελλη­νι­κός στό­λος ικα­νό­τε­ρος εταί­ρος του αμε­ρι­κά­νι­κου στόλου.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ξεκα­θά­ρι­σε στα αστι­κά κόμ­μα­τα ότι το ΚΚΕ θα τους απο­κα­λύ­πτει συστη­μα­τι­κά και θα θέτει κρι­τή­ρια στο λαό να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα και να πάρει απο­φά­σεις να τους απο­μο­νώ­σει. Για­τί προ­κα­λεί μεγά­λη ζημιά στο λαό η εμπλο­κή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, όπως σημεί­ω­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία προ­έ­βλε­πε απο­στο­λή ελλη­νι­κών δυνά­με­ων στο Σαχέλ.

Χαρα­κτή­ρι­σε, ακό­μα, πρό­κλη­ση τους πανη­γυ­ρι­σμούς, την ώρα που ο λαός στε­νά­ζει, εξαι­τί­ας των άθλιων μισθών και συντά­ξε­ων, της φορο­λη­στεί­ας και της ακρίβειας.

Την ώρα που οι αγρό­τες είναι στο δρό­μο διεκ­δι­κώ­ντας τα αυτο­νό­η­τα για την επι­βί­ω­σής τους, την ώρα που οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ μάχο­νται και ζητούν προ­στα­σία του δικαιώ­μα­τος στη δου­λειά, η κυβέρ­νη­ση λέει ότι δεν υπάρ­χουν «λεφτό­δε­ντρα», προ­σπα­θώ­ντας να εξα­πα­τή­σει το λαό. Για­τί υπάρ­χουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια για τις ΝΑΤΟι­κές ανά­γκες, αλλά για τις λαϊ­κές ανά­γκες δεν δίνουν ούτε το ελά­χι­στο. «Γι’ αυτό ο λαός πρέ­πει να σας πολε­μή­σει», επι­σή­μα­νε ο Γ. Μαρίνος.

Τέλος, σημεί­ω­σε ότι η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα σε ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ και Ρωσία έχει πάρει επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις και απαι­τεί­ται να μην εφη­συ­χά­ζει κανείς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο