Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Πρωτούλης: Να φέρουμε τα πάνω κάτω σε όλες τις εργατογειτονιές της Αττικής

Ήρθε η ώρα να αλλά­ξου­με ρότα, κόντρα στην κατα­στρο­φι­κή πολι­τι­κή του κέρ­δους, μπο­ρού­με να κάνου­με την έκπλη­ξη, να φέρου­με τα πάνω κάτω σε όλες τις εργα­το­γει­το­νιές, τόνι­σε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Μπο­ρού­με τα ψηφο­δέλ­τια «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» με το κόκ­κι­νο γαρύ­φαλ­λο να τα φτά­σου­με ακό­μα πιο ψηλά, υπο­γράμ­μι­σε στον χαι­ρε­τι­σμό που απηύ­θυ­νε στην συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στη Νέα Ιωνία για τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλογές.

Ανα­λυ­τι­κά:

Φίλες και φίλοι,

Συνα­γω­νι­στές και συναγωνίστριες,

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Λίγες μόνο μέρες απο­μέ­νουν για τις εκλο­γές σε Περι­φέ­ρειες και δήμους. Σε αυτές τις εκλο­γές κρί­νο­νται πολλά.

Το δήλω­σε άλλω­στε και ο πρω­θυ­πουρ­γός προ­χτές στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο! Κάλε­σε εκεί­νους τους οποί­ους εκφρά­ζει πολι­τι­κά, τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και φυσι­κά τον κομ­μα­τι­κό του μηχα­νι­σμό να δώσει μάχη για να «…έχου­με ανθρώ­πους οι οποί­οι μπο­ρούν να συμ­με­ρί­ζο­νται τις κυβερ­νη­τι­κές στο­χεύ­σεις»! Όλοι επο­μέ­νως κατα­λα­βαί­νου­με ότι την επό­με­νη μέρα δεν θα μιλά­νε για «νίκη της αυτοδιοίκησης»!

Το δικό μας συμ­φέ­ρον είναι να έχου­με ανθρώ­πους που θα συγκρού­ο­νται με αυτές τις κυβερ­νη­τι­κές στο­χεύ­σεις οι οποί­ες σμπα­ρα­λιά­ζουν σήμε­ρα τα δικαιώ­μα­τά μας, θέλουν να μας κάνουν να μην ονει­ρευό­μα­στε τη ζωή που μας αξί­ζει και έχου­με ανά­γκη στον 21ο αιώνα.

Μπο­ρού­με τα ψηφο­δέλ­τια «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» με το κόκ­κι­νο γαρύ­φαλ­λο να τα φτά­σου­με ακό­μα πιο ψηλά!

Μπο­ρού­με να κάνου­με την έκπληξη!

Για­τί ξέρου­με και μπο­ρού­με. Ξέρου­με και να παλεύ­ου­με και να νικά­με. Με πρά­ξεις και όχι με λόγια. Μαζί με τον λαό στους αγώ­νες, μπο­ρού­με να φέρου­με τα πάνω κάτω.

Για­τί η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην ήττα του ρεα­λι­σμού της υπο­τα­γής στα λίγα, του ρεα­λι­σμού των σωτή­ρων και Μεσ­σί­ων που οδη­γεί στην απογοήτευση.

Όσο και αν θέλουν να περά­σει στα βου­βά αυτή η μάχη, όσο και αν θέλουν να προ­στα­τέ­ψουν τους εκλε­κτούς της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής από την από­δο­ση ευθυ­νών για τα έργα και τις ημέ­ρες τους, που έχουν κατα­στρέ­ψει τις πόλεις και έχουν δια­μορ­φώ­σει μια άκρως επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση, δεν θα τους περάσει!

Στις 8 Οκτώ­βρη μπο­ρού­με να παρα­τά­ξου­με μαζί μας περισ­σό­τε­ρους αγω­νι­στές δημάρ­χους σαν τον γνω­στό σε όλους μας σύντρο­φο Κώστα Πελε­τί­δη, που έχει κάνει στις κυβερ­νή­σεις και τους μεγα­λο­ερ­γο­λά­βους εδώ και 10 χρό­νια τον βίο αβί­ω­το, δίνο­ντας ανά­σες ανα­κού­φι­σης στον λαό της Πάτρας, προ­στα­τεύ­ο­ντάς τον από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή τους.

Έτσι και εδώ στη Ν. Ιωνία από τις 8 Οκτώ­βρη με τον σύντρο­φο Π. Αλέ­πη μπο­ρού­με να φέρου­με τα πάνω κάτω. Έτσι και σε όλες τις εργα­το­γει­το­νιές της Αττικής.

Για να δυνα­μώ­σει η οργα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση απέ­να­ντι στην «κανο­νι­κό­τη­τα» που θέλουν να μας επι­βά­λουν. Απέ­να­ντι και στην προ­σβο­λή της νοη­μο­σύ­νης των ανθρώ­πων που για να ταΐ­ζουν με τερά­στια κέρ­δη λίγους, μιλούν για πρω­τό­γνω­ρα φαι­νό­με­να 16.000 χρό­νων χωρίς να ντρέπονται…

Βλέ­πε­τε στα ίδια ψηφο­δέλ­τια να βρί­σκο­νται αγκα­λιά στε­λέ­χη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και απο­ρεί­τε. Δεν προ­κα­λεί σε μας έκπλη­ξη, για­τί τους έχου­με δει όλες τις φορές να ψηφί­ζουν μαζί τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς των περι­κο­πών για τον λαό, μαζί ψηφί­ζουν τις χρη­μα­το­δο­τή­σεις των μεγά­λων ομί­λων. Παρέα:

Απο­ψί­λω­σαν κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες, καθώς από το 2011 έχουν συντα­ξιο­δο­τη­θεί 1.715 εργα­ζό­με­νοι της Περι­φέ­ρειας και έχει προ­κη­ρυ­χθεί δια­γω­νι­σμός για μόλις 106 θέσεις.

Άφη­σαν την Περι­φέ­ρεια χωρίς υπο­δο­μή σε μέσα προ­στα­σί­ας, μηχα­νή­μα­τα στο έλε­ος μεγα­λο­ερ­γο­λά­βων και ιδιω­τών που μπου­κώ­νουν με ζεστό χρή­μα. Μήδεια… Μπάλος

Πρό­βαλ­λαν ως «λύση» τις κατευ­θύν­σεις και τα διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα της ΕΕ, που θεω­ρεί «μη επι­λέ­ξι­μα» τα έργα για την προ­στα­σία του λαού, αφού αυτά δεν απο­φέ­ρουν κέρ­δος για τις εται­ρεί­ες και αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως «κόστος». Γι’ αυτό και σήμε­ρα για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία δίνε­ται μόνο το 3% από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό έργων στην Περι­φέ­ρεια. Λιγό­τε­ρο από 10 εκατ. και για τον πρά­σι­νο περί­πα­το της παρα­λια­κής 25 εκατ.! Τα οποία τα έβα­λαν και στο περί­φη­μο Ταμείο Ανά­καμ­ψης, που για να εκτα­μιευ­τεί η δόση ψηφί­ζο­νται άγρια μέτρα προ­α­παι­τού­με­να όπως το 13ωρο του Γεωρ­γιά­δη! Την ίδια στιγ­μή έβγα­λαν 800.000 για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα και την ανα­βάθ­μι­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου της Β. Ελλά­δας, που προ­φα­νώς τα είχαν βάλει προ­ε­κλο­γι­κά για να παρου­σιά­σουν ότι από αυτό το ταμείο θα έχει όφε­λος και ο λαός μας.

Κινού­νται με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, με απο­τέ­λε­σμα να διαιω­νί­ζε­ται το δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα στη Φυλή και να προ­ω­θεί­ται η καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση για τα σκου­πί­δια, βαφτί­ζο­ντάς την «πρά­σι­νη».

Ήρθε η ώρα να αλλά­ξου­με ρότα, κόντρα σε αυτή την «αυτο­δυ­να­μία» της κατα­στρο­φι­κής πολι­τι­κής του κέρδους!

Μπο­ρού­με να τα κατα­φέ­ρου­με! Όπως τα κατα­φέ­ρα­με στην COSCO, όπως το κάνα­με στην «e‑food», όπως αφή­σα­με στα χαρ­τιά πολ­λές από τις δια­τά­ξεις του νόμου Χατζη­δά­κη, όπως τα κατα­φέ­ρα­με σε ένα πλή­θος από χώρους δου­λειάς, όπως στα πανε­πι­στή­μια που οι φοι­τη­τές ανέ­δει­ξαν ξανά την ΠΚΣ 1η δύνα­μη, όπως εδώ στις εργα­το­γει­το­νιές της Αττι­κής, που εμπο­δί­σα­με εκα­το­ντά­δες πλει­στη­ρια­σμούς λαϊ­κών κατοι­κιών και κατα­στη­μά­των μικρών αυτα­πα­σχο­λου­μέ­νων. Όπως κρα­τή­σα­με και φτιά­ξα­με με αγώ­να μεγά­λους ελεύ­θε­ρους δημό­σιους χώρους όπως το πάρ­κο Τρί­τση. Χωρίς την ΚΝΕ και το Φεστι­βάλ να πλημ­μυ­ρί­ζει με εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κάθε Σεπτέμ­βρη εδώ και χρό­νια, θα το είχαν κόψει κομ­μά­τια και θα το είχαν πουλήσει.

Σήμε­ρα, χιλιά­δες αγω­νι­στές βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να, κάνουν πρά­ξη την αλλη­λεγ­γύη βγά­ζο­ντας από τη λάσπη και τις στά­χτες χωριά και πόλεις.

Οργα­νώ­νουν την πάλη παντού και για όλα τα δικαιώ­μα­τα του λαού, στους εργα­σια­κούς χώρους, στις σχο­λές και τα σχο­λεία, στα χωρά­φια, στις γειτονιές.

Είναι ο μόνος δρό­μος που μας δίνει μικρές και μεγά­λες νίκες καθη­με­ρι­νά και βάζει τα βάθρα για τη συνο­λι­κή ανα­τρο­πή αυτού του σάπιου συστή­μα­τος που μας καί­ει το καλο­καί­ρι και μας πνί­γει το φθινόπωρο.

Αυτόν τον όμορ­φο δρό­μο, τον δρό­μο της πραγ­μα­τι­κής ελπί­δας, σας καλού­με να τον βαδί­σου­με μαζί, δυνα­τοί, ενω­μέ­νοι και αποφασισμένοι.

Όλοι και όλες δίνου­με τη μάχη σαν ένας άνθρω­πος, με όλες μας τις δυνά­μεις για να ανθί­σουν τα κόκ­κι­να γαρί­φα­λα στις κάλ­πες στις 8 Οκτώβρη!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο