Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Πρωτούλης: Οι ανάγκες των εργαζομένων δεν μπορούν να χωρέσουν στο σύστημα της εκμετάλλευσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε συνέ­ντευ­ξή του στην “Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών” τονί­ζει ότι ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ «με τη στή­ρι­ξη διά­φο­ρων προ­θύ­μων και με την “τεχνο­γνω­σία” των ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, δια­μόρ­φω­σαν την εργα­σια­κή ζού­γκλα, με θύμα­τα ιδιαί­τε­ρα τους νέους και τις νέες».

Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι η ΝΔ με το “νέο ασφα­λι­στι­κό” που φέρ­νει στη Βου­λή «πήρε αυτού­σιο τον νόμο Κατρού­γκα­λου, επι­χει­ρεί να του μπα­λώ­σει νομι­κά κενά ανα­κά­τε­ψε και τα ποσο­στά των περι­κο­πών και έρχε­ται να δώσει τερά­στιο πλήγ­μα στους ασφα­λι­σμέ­νους, να ανε­βά­σει τα όρια στα 67 χρό­νια, να περιο­ρί­σει την κρα­τι­κή εγγύ­η­ση σε ένα πολύ μικρό μέρος της εθνι­κής σύντα­ξης των 384 ευρώ».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι η ΝΔ προ­χω­ρά την απαί­τη­ση των μεγα­λε­μπό­ρων για πλή­ρη κατάρ­γη­ση της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας «βγά­ζο­ντας από το συρ­τά­ρι τον νόμο του 2017 του ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ό,τι αφο­ρά τη λήξη της προ­στα­σί­ας της α’ κατοι­κί­ας στις 30 Απρι­λί­ου, ανα­φέ­ρει «ετοι­μα­ζό­μα­στε για μεγά­λη μάχη και το εννο­ού­με» και προ­σθέ­τει: «Τώρα απαι­τού­με να ψηφι­στεί νόμος προ­στα­σί­ας της κύριας κατοι­κί­ας. Πρό­τα­ση νόμου το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει. Επί­σης να καταρ­γη­θεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που μετέ­τρε­ψε τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενα­ντί­ον των πλει­στη­ρια­σμών σε ιδιώ­νυ­μο αδίκημα».

Ο Γ. Πρω­τού­λης ανα­φέ­ρει ότι «η έντα­ση της κατα­στο­λής είναι και μια ομο­λο­γία» καθώς «πίσω από τα παχιά λόγια της κυβέρ­νη­σης για “ανά­πτυ­ξη για όλους” βρί­σκο­νται η εκτε­τα­μέ­νη ανερ­γία, η δου­λειά-λάστι­χο, οι καθη­λω­μέ­νοι μισθοί, η κατάρ­γη­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, αδιέ­ξο­δα και ανη­συ­χία, ακό­μα και για εμπλο­κή της χώρας στα παι­χνί­δια των ιμπε­ρια­λι­στών στην περιο­χή». «Αυτός είναι ο λόγος που η μία μετά την άλλη κυβέρ­νη­ση ψηφί­ζουν τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, παρεμ­βαί­νουν στον τρό­πο που λει­τουρ­γούν τα συν­δι­κά­τα, επι­διώ­κουν την κοι­νω­νι­κή νομι­μο­ποί­η­ση του χαφιε­δι­σμού, επι­χει­ρούν να κάνουν συνή­θεια την ωμή κρα­τι­κή κατα­στο­λή» σημειώ­νει ο Γ. Πρω­τού­λης, προ­σθέ­το­ντας «οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία, με την πάλη τους, μπο­ρούν να αχρη­στεύ­σουν αυτούς τους σχε­δια­σμούς. Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή για την υπε­ρά­σπι­ση των πολι­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών κοι­νω­νι­κών ελευθεριών».

Ο Γ. Πρω­τού­λης ανα­φέ­ρει ότι «δεν είναι αλή­θεια ότι ο κόσμος δεν είναι ενο­χλη­μέ­νος, ότι δεν αντι­δρά» και μιλώ­ντας στη συνέ­χεια για τους πρό­σφα­τους αγώ­νες του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος και γι αυτούς που οργα­νώ­νο­νται, τονί­ζει: «“Πραγ­μα­τι­κό­τη­τα” δεν είναι ό,τι παί­ζει στα δελ­τία ειδήσεων».

“Οι ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων δεν μπο­ρούν να χωρέ­σουν στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης και οι λαοί δεν πρό­κει­ται να αυτο­κτο­νή­σουν. Το ΚΚΕ απλώ­νει το χέρι κι απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης για να ανα­συ­ντά­ξου­με το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, για μια νέα άνο­δο των αγώ­νων του λαού μας και κυρί­ως του προ­σα­να­το­λι­σμού τους.

Για να μην ξανα­γί­νουν οι αγώ­νες μας νερο­κου­βα­λη­τές στον μύλο της εναλ­λα­γής κυβερ­νή­σε­ων στην ίδια εξου­σία, μιας χού­φτας καπι­τα­λι­στών και των ενώ­σε­ών τους, αλλά να ανοί­ξουν δρό­μο πραγ­μα­τι­κής αλλα­γής, ανα­τρο­πής του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Η νέα δεκα­ε­τία που ξεκί­νη­σε μπο­ρεί να γίνει αλη­θι­νά επα­να­στα­τι­κή και νικη­φό­ρα» κατα­λή­γει στη συνέ­ντευ­ξη του ο Γ. Πρωτούλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο