Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ.Τ. της ΚΕ του ΚΚΕ: Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί τη μοναδική επίλυση σ’ αυτό το διαχρονικό ζήτημα

Σε σχό­λιό του, για την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης Μητσο­τά­κη — Σού­νακ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα εξής:

«Η απα­ρά­δε­κτη ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης Μητσο­τά­κη — Σού­νακ, με ευθύ­νη του Βρε­τα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, κάθε άλλο παρά δικαιώ­νει την ‑εδώ και και­ρό- τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης και του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού, που αντί να θέσουν ευθέ­ως το ζήτη­μα των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στη βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, συνέ­χι­ζαν να παζα­ρεύ­ουν τη δήθεν επι­στρο­φή τους με τη Διοί­κη­ση του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου και μάλι­στα με τη μορ­φή του δανει­σμού, η οποία νομι­μο­ποιεί την κλο­πή τους.

«Φρέ­νο» Σού­νακ για τα γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να: «Δεν θα μεί­νουν στην Ελλάδα»

Η μόνι­μη επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να, ως ανα­φαί­ρε­το μέρος του μνη­μεια­κού συνό­λου της Ακρό­πο­λης, καθώς και όλων των άλλων θησαυ­ρών της αρχαί­ας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς που απο­τέ­λε­σαν κατά και­ρούς αντι­κεί­με­να αρπα­γής ή αρχαιο­κα­πη­λί­ας, απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή επί­λυ­ση σ’ αυτό το δια­χρο­νι­κό ζήτη­μα».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο