Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δάσος Δαδιάς: Ένα από τα πιο ευαίσθητα οικολογικά πάρκα της Μεσογείου στο έλεος της φωτιάς

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (23.00) Η πυρ­κα­γιά που καί­ει για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα στον δήμο Σου­φλί­ου, προϊ­δε­ά­ζει για μία πραγ­μα­τι­κά δύσκο­λη νύχτα. Με συνε­χείς ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις και εναλ­λα­γές στην κατεύ­θυν­ση του ανέ­μου, το πύρι­νο μέτω­πο οδη­γεί­ται νότια προς τη Λευ­κί­μη, βόρεια προς τη Δαδιά, και ταυ­το­χρό­νως δυτι­κά, προς το κεντρι­κό τμή­μα του πυρή­να προ­στα­σί­ας του Εθνι­κού Πάρ­κου Δαδιάς, όπου βρί­σκο­νται και οι φωλιές των σπά­νιων αρπα­κτι­κών πτηνών.

***

Σε εξέ­λι­ξη είναι η επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς που εκδη­λώ­θη­κε χθες στο δάσος της Δαδιάς, στο Σου­φλί Έβρου, με τις δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής να κατα­βάλ­λουν μεγά­λες προ­σπά­θειες για να απο­κο­πεί η δυνα­μι­κή της πυρ­κα­γιάς, ώστε να δια­σω­θεί ένα από τα πιο ευαί­σθη­τα οικο­λο­γι­κά εθνι­κά της Μεσο­γεί­ου, τόνι­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, επι­πυ­ρα­γός Γιάν­νης Αρτο­ποιός, σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πριν λίγο.

«Αυτή τη στιγ­μή, το μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς κινεί­ται δυτι­κά, προς παρ­θέ­νες δασι­κές εκτά­σεις και κατα­βάλ­λο­νται μεγά­λες προ­σπά­θειες για να απο­κο­πεί η δυνα­μι­κή της. Όλες οι εμπλε­κό­με­νες δυνά­μεις επι­χει­ρούν, για να δια­σω­θεί ένα από τα πιο ευαί­σθη­τα οικο­λο­γι­κά εθνι­κά πάρ­κα της Μεσο­γεί­ου», επι­σή­μα­νε ο κ. Αρτο­ποιός και προ­σέ­θε­σε ότι τα γενι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της συγκε­κρι­μέ­νης πυρ­κα­γιάς σχε­τί­ζο­νται με μεγά­λο όγκο καύ­σι­μης ύλης, απο­τε­λού­με­νη από μαύ­ρη πεύ­κη, τρα­χεία πεύ­κη καθώς κι άλλα φυλ­λο­βό­λα είδη. «Ταυ­τό­χρο­να, επι­χει­ρού­με σε συν­θή­κες που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από από­το­μες εναλ­λα­γές του ανέ­μου, υπάρ­χει μεγά­λη δυσκο­λία στην προ­σέγ­γι­ση λόγω της έντο­νης τοπο­γρα­φί­ας και του φτω­χού οδι­κού δικτύ­ου, δεδο­μέ­νου ότι η περιο­χή είναι προ­στα­τευό­με­νη. Όλα αυτά, σε συν­δυα­σμό με την παρα­τε­τα­μέ­νη ξηρα­σία, ευνο­ούν την ταχεία εξά­πλω­ση αυτής της δασι­κής πυρ­κα­γιάς», σημείωσε.

Τού­τη την ώρα επι­χει­ρούν 320 πυρο­σβέ­στες με 13 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 68 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα, μεγά­λος αριθ­μός εθε­λο­ντών πυρο­σβε­στών και εθε­λο­ντι­κών οχη­μά­των, ενώ για την αερο­πυ­ρό­σβε­ση δια­τέ­θη­καν και σήμε­ρα από το πρώ­το φως και ανα­πτύ­χθη­καν στα­δια­κά, 10 αερο­σκά­φη και 9 ελι­κό­πτε­ρα. Επι­πλέ­ον, όπως υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Αρτο­ποιός, όλες οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες της Περι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης, έχουν τεθεί από χθες σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή. Ταυ­τό­χρο­να, οι δυνά­μεις Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας παρέ­χουν κάθε συν­δρο­μή, και μαζί τους επι­χει­ρούν εθε­λο­ντι­κές ομά­δες Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, το Γενι­κό Επι­τε­λείο Εθνι­κής ‘Αμυ­νας (που έχει δια­θέ­σει για το σκο­πό αυτό 7 μηχα­νή­μα­τα έργου και 1 ομά­δα «Δευ­κα­λί­ω­να» απο­τε­λού­με­νη από 36 στε­λέ­χη), η Δασι­κή Υπη­ρε­σία και η τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση που έχει δια­θέ­σει μεγά­λο αριθ­μό υδρο­φό­ρων οχημάτων.

Συνο­λι­κά την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, εκδη­λώ­θη­καν στη χώρα μας 393 δασι­κές πυρ­κα­γιές. Σήμε­ρα εκδη­λώ­θη­καν 59 δασι­κές πυρ­κα­γιές, με τις σημα­ντι­κό­τε­ρες στα Μέγα­ρα, στην Ηλεία, στη Λέσβο, στην Αρτέ­μι­δα Αττι­κής και στην Ανδρί­τσαι­να Ηλεί­ας, εκ των οποί­ων, όπως είπε ο κ. Αρτο­ποιός, οι περισ­σό­τε­ρες από το σύνο­λό τους, αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα στο αρχι­κό τους στά­διο. Ταυ­τό­χρο­να, την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα αντι­με­τώ­πι­σε 800 αστι­κές πυρκαγιές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο