Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δάφνη: Για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκεται ο δολοφόνος — Τη σκότωσε ενώ κοιμόταν;

Ποι­νι­κή δίω­ξη για τις κατη­γο­ρί­ες της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από δόλο σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση καθώς και για οπλο­φο­ρία- οπλο­χρη­σία άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας σε βάρος του 40χρονου από τη Δάφ­νη που ομο­λό­γη­σε ότι σκό­τω­σε με πολ­λα­λές μαχαι­ριές την 31χρονη σύζυ­γό του.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος μετά το έγκλη­μα παρα­δό­θη­κε στις αρχές όπου φέρε­ται να ισχυ­ρί­στη­κε πως σκό­τω­σε την γυναί­κα λόγω ζήλιας. Οι αστυ­νο­μι­κοί που πήγαν στο σπί­τι του ζευ­γα­ριού βρή­καν το θύμα μέσα σε λίμνη αίματος.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του 40χρονου ανα­τέ­θη­κε σε ανα­κρι­τή ενώ­πιον του οποί­ου οδη­γή­θη­κε ο κατη­γο­ρού­με­νος που ανα­μέ­νε­ται να του ζητή­σει προ­θε­σμία για να προ­ε­τοι­μά­σει την απο­λο­γία του.

Η ιατροδικαστική έρευνα

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η ιατρο­δι­κα­στι­κή έρευ­να της υπό­θε­σης, έδει­ξε ότι ο θάνα­τος της γυναί­κας και μητέ­ρας ενός παι­διού 11 ετών, προ­ήλ­θε από δύο βαθιά τραύ­μα­τα στην τρα­χη­λι­κή χώρα.

Ο 40χρονος καθ’ ομο­λο­γιαν δρά­στης, φέρε­ται να προ­κά­λε­σε τα μοι­ραία χτυ­πή­μα­τα στη σύζυ­γό του με ένα μαχαί­ρι 28 εκα­το­στών, χτυ­πώ­ντας την δύο φορές στο λαιμό.

Κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η απου­σία αμυ­ντι­κών τραυ­μά­των δεν απο­κλεί­ει την πιθα­νό­τη­τα να την σκό­τω­σε ενώ κοιμόταν.

Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε δια­θε­σι­μό­τη­τα τέθη­καν οι δύο αστυ­νο­μι­κοί που «κώφευ­σαν» στις κλή­σεις περιοί­κων της Δάφ­νης οι οποί­οι είχαν προει­δοι­ποι­ή­σει για ενδε­χό­με­νο περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας.

Σε ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., μετα­ξύ άλλων, αναφέρεται:

«Οι αστυ­νο­μι­κοί είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να εκτε­λούν το καθή­κον τους, και πράγ­μα­τι στη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τά τους το εκτε­λούν με ευσυ­νει­δη­σία και αυτα­πάρ­νη­ση, κάτω από όλες τις συν­θή­κες, μέρα και νύχτα, οπο­τε­δή­πο­τε οι πολί­τες χρειά­ζο­νται τη συν­δρο­μή τους. Για όσους αστυ­νο­μι­κούς δεν το αντι­λαμ­βά­νο­νται αυτό, δεν υπάρ­χει θέση στην Ελλη­νι­κή Αστυνομία.

Σχε­τι­κά με τις καταγ­γε­λί­ες για το περι­στα­τι­κό ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας στη Δάφ­νη σημειώ­νο­νται τα ακόλουθα:

Από την αρχι­κή διε­ρεύ­νη­ση των καταγ­γε­λιών προ­κύ­πτει η βασι­μό­τη­τα αυτών και ήδη με από­φα­ση του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, οι δύο αστυ­νο­μι­κοί που επέ­βαι­ναν στο περι­πο­λι­κό που έφθα­σε στο σημείο, τέθη­καν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα καθώς δεν αντα­πο­κρί­θη­καν στα δέο­ντα. Πολύ περισ­σό­τε­ρο, μάλι­στα, που με βάση τις οδη­γί­ες που είχαν δοθεί από το Κέντρο της Άμε­σης Δρά­σης, το σήμα ήταν υψη­λής προ­τε­ραιό­τη­τας. Παράλ­λη­λα, διε­ξά­γε­ται περαι­τέ­ρω έρευνα».

Το χρονικό

Πρό­κει­ται για το τρί­το παρό­μοιο συμ­βάν σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα καθώς έχουν προη­γη­θεί η δολο­φο­νία της 20χρονης Καρο­λάιν στα Γλυ­κά Νερά από τον σύζυ­γό της και της 26χρονος Γαρυ­φαλ­λιάς στη Φολέ­γαν­δρο από τον τέσ­σε­ρα χρό­νια μεγα­λύ­τε­ρο σύντρο­φό της.

Το χθε­σι­νό περι­στα­τι­κό έγι­νε γνω­στό μόλις ο 40χρονος άνδρας από την Αλβα­νία παρου­σιά­στη­κε στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Δάφ­νης και είπε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι σκό­τω­σε τη σύζυ­γό του.

Κατό­πιν υπό­δει­ξής του οι αστυ­νο­μι­κοί πήγαν στο δια­μέ­ρι­σμα όπου ζού­σε το ζευ­γά­ρι και ο 11 ετών γιος τους, και βρή­καν πράγ­μα­τι την άτυ­χη γυναί­κα νεκρή με τραύ­μα από μαχαί­ρι στον λαι­μό. Ο δρά­στης συνε­λή­φθη και ανα­κρι­νό­με­νος φέρε­ται να ισχυ­ρί­στη­κε ότι σκό­τω­σε τη σύζυ­γό του «επει­δή τη ζήλευε».

Περί­οι­κοι που μίλη­σαν στους δημο­σιο­γρά­φους είπαν ότι άκου­γαν το ζευ­γά­ρι να καβγα­δί­ζει συχνά, ενώ άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανέ­φε­ραν ότι η 31χρονη είχε εκμυ­στη­ρευ­θεί σε φίλη της ότι ο σύζυ­γος και δρά­στης την κακο­ποιού­σε. Περί­οι­κοι υπέ­δει­ξαν ακό­μα ότι ο 40χρονος ήταν ιδιο­κτή­της ενός ψητο­πω­λεί­ου καθώς και ότι χθες το πρωί, πριν σκο­τώ­σει τη σύζυ­γό του, πήγε και άνοι­ξε το κατά­στη­μά του.

Αίσθη­ση πάντως προ­κα­λεί η ανάρ­τη­ση γυναί­κας περιοί­κου στο Facebook μέσω της οποί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι στα μέσα Ιου­λί­ου, 19 ημέ­ρες πριν από το άγριο φονι­κό, έπει­τα από έναν ακό­μα καβγά του ζευ­γα­ριού είχε τηλε­φω­νή­σει στο «100» ενη­με­ρώ­νο­ντας για το συμ­βάν και ζητώ­ντας βοή­θεια. Σε εκεί­νη την ανάρ­τη­σή της μάλι­στα, ασκού­σε κρι­τι­κή στην ΕΛ.ΑΣ. διό­τι το πλή­ρω­μα του περι­πο­λι­κού που πάντως πήγε στο σημείο δεν επε­νέ­βη. «Δεν έκα­να καταγ­γε­λία για πάρ­τι αγα­πη­μέ­νη Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία. Οταν την σφά­ξει λοι­πόν θα ενη­με­ρώ­σω πρώ­τα κανά κανά­λι για να σας φωνά­ξουν», είχε γρά­ψει στο προ­φίλ της. Χθες, μετά τη δρα­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη στην υπό­θε­ση επα­νήλ­θε γρά­φο­ντας: «Τη σκό­τω­σε τελι­κά. Μόνο αυτό έχω να πω».

Πηγή: ΑΠΕ / Καθημερινηή

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο