Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέκα λόγοι από τους μυριάδες…

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

…για να ψηφί­σεις ΚΚΕ

Για­τί, όπως λέει κι ένα παλιό, προ­ε­κλο­γι­κό του σύν­θη­μα, έχου­με αγώ­νες αύριο.

Για­τί είναι η μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη εκεί που μετρά­ει: στους δρό­μους. Η πιο μαζι­κή, η πιο συνε­πής, κι αυτή που δεν κατε­βαί­νει μόνο για προ­ε­κλο­γι­κές φιέστες.

Για­τί το ΚΚΕ δε θέλει να κυβερ­νή­σει. Αλλά να κυβερ­νή­σεις εσύ.

Για­τί είναι το μόνο που δε σου υπό­σχε­ται κάποια εύκο­λη, μαγι­κή λύση. Και προ­πα­ντός καμία λύση που να μη συμπε­ρι­λαμ­βά­νει εσένα.

Για­τί capital controls σημαί­νει πως το κεφά­λαιο ελέγ­χει τα πάντα. Κι όλοι οι υπό­λοι­ποι σε τελι­κή ανά­λυ­ση είναι με τον καπι­τα­λι­σμό ή μια πιο ελα­φριά εκδο­χή του. Όλοι… πλην Λακεδαιμονίων.

Για­τί τους άλλους, τους δοκί­μα­σες. Το θέμα είναι πολι­τι­κό. Άλλα­ξε σύστη­μα, όχι πρόσωπα.

Για­τί ξέρεις τι ρίχνεις στην κάλ­πη και τι θα σου βγει, χωρίς φόβο πως θα μεταλ­λα­χτεί η ψήφος σου (από αντι­μνη­μο­νια­κή σε μνη­μο­νια­κή, από «όχι» σε «ναι» καρα­μπι­νά­το, κοκ).

Για­τί, όπως είπε κι ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, με όσα βλέ­πω γύρω μου αυτές τις μέρες, ΚΚΕ και μόνο ΚΚΕ.

ΚΚΕ, για να ρίξεις κόκ­κι­νο στην καπι­τα­λι­στι­κή νύχτα. Και τρία γράμ­μα­τα μόνο φωτίζουν…

ΚΚΕ δαγκω­τό, για να μη μας δαγκώσουν…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο