Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέκα νεκροί, 11 αγνοούμενοι στο ναυάγιο ισπανικού αλιευτικού ανοικτά του Καναδά

Δέκα ναυ­τι­κοί έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι ένδε­κα εξα­κο­λου­θούν να αγνο­ού­νται μετά το ναυά­γιο ισπα­νι­κού αλιευ­τι­κού στα ανοι­κτά του Κανα­δά, στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό, κι οι ελπί­δες να βρε­θούν επι­ζή­σα­ντες μειώ­θη­καν δρα­μα­τι­κά χθες Τρί­τη αφού έπε­σε το σκοτάδι.

«Δυστυ­χώς, άλλοι τρεις άνθρω­ποι ανα­σύρ­θη­καν νεκροί» στη θαλάσ­σια περιο­χή όπου ναυά­γη­σε το αλιευ­τι­κό, ανέ­φε­ραν οι κανα­δι­κές υπη­ρε­σί­ες έρευ­νας και διά­σω­σης χθες βρά­δυ μέσω Twitter.

Λίγη ώρα μετά την τρα­γω­δία, τρεις ναυ­τι­κοί, που μπό­ρε­σαν να επι­βι­βα­στούν σε σωστι­κή λέμ­βο, κατορ­θώ­θη­κε να διασωθούν.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν -κύμα­τα ύψους 4 μέτρων και πλέ­ον, σφο­δροί άνε­μοι- έκα­ναν πολύ δύσκο­λες τις επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης για τις κανα­δι­κές αρχές όλη μέρα χθες. Αφού νύχτω­σε και η θερ­μο­κρα­σία έπε­σε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, οι ελπί­δες πως θα βρε­θούν άλλοι επι­ζώ­ντες άρχι­σαν να σβήνουν.

Όταν ναυά­γη­σε το Villa de Pitanxo, χθες Τρί­τη περί τις 00:30 (τοπι­κή ώρα· περί τις 06:30 ώρα Ελλά­δας), έπλεε 450 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά της Νέας Γης. Το σκά­φος είχε 24 μέλη πληρώματος.

Ανα­κτή­θη­καν συντρίμ­μια του αλιευ­τι­κού, μήκους πενή­ντα μέτρων, που έχει έδρα το μικρό λιμά­νι Μαρίν της Γαλι­κί­ας (βορειο­δυ­τι­κή Ισπα­νία), δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο Μπράιαν Όου­ενς, εκπρό­σω­πος του κανα­δι­κού κέντρου συντο­νι­σμού και διά­σω­σης, που χει­ρί­ζε­ται τις επι­χει­ρή­σεις έρευνας.

Σύμ­φω­να με τις ισπα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες έρευ­νας και διά­σω­σης, το πλή­ρω­μα απο­τε­λού­σαν 16 Ισπα­νοί, 5 Περου­βια­νοί και 3 Γκα­νέ­ζοι. Πολ­λοί από τους ισπα­νούς ναυ­τι­κούς κατά­γο­νται από τη Γαλικία.

Το αλιευ­τι­κό υπέ­στη κάποιο «ατύ­χη­μα» και «εξέ­πεμ­ψε σήμα κιν­δύ­νου», γεγο­νός που ώθη­σε άλλα σκά­φη που έπλε­αν στην περιο­χή να σπεύ­σουν να το βοη­θή­σουν, διευ­κρί­νι­σε στον Τύπο η Ρόσα Κιντά­να, εκπρό­σω­πος της περι­φε­ρεια­κής κυβέρ­νη­σης της Γαλι­κί­ας για θέμα­τα Ναυ­τι­λί­ας. Άλλο ισπα­νι­κό αλιευ­τι­κό, το Playa Menduina Dos, εντό­πι­σε τα πτώ­μα­τα τεσ­σά­ρων θυμά­των και τους τρεις δια­σω­θέ­ντες, οι οποί­οι είχαν υπο­θερ­μία και χρειά­στη­κε αερο­δια­κο­μι­δή τους με κανα­δι­κό ελι­κό­πτε­ρο, σύμ­φω­να με την κυρία Κιντά­να. Δεν έχουν ανα­κοι­νω­θεί οι εθνι­κό­τη­τες των ανθρώ­πων που διασώθηκαν.

Σύμ­φω­να με την αντι­νο­μάρ­χη στην Ποντε­βέ­δρα, τη Μάι­κα Λαρί­μπα, εντο­πί­στη­καν τέσ­σε­ρις σωστι­κές λέμ­βοι στην επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης, καθώς και σωσί­βια και διά­φο­ρα άλλα αντι­κεί­με­να στην περιο­χή του ναυα­γί­ου. Οι ομά­δες διά­σω­σης μπό­ρε­σαν να πλη­σιά­σουν «τις τρεις — οι δύο ήταν άδειες, εντε­λώς άδειες», εξή­γη­σε, ενώ στην τρί­τη επέ­βαι­ναν οι ναυ­τι­κοί που διασώθηκαν.

«Τρα­γω­δία»

Σύμ­φω­να με το ισπα­νι­κό υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών, τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος «δεν είναι γνω­στά» μέχρι στιγ­μής. Επι­κρα­τού­σαν άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες, με «ανέ­μους» και «μειω­μέ­νη ορατότητα».

«Ο και­ρός αυτή τη στιγ­μή περι­πλέ­κει τις έρευ­νές μας. Τα κύμα­τα έχουν ύψος περί­που τέσ­σε­ρα μέτρα και η ορα­τό­τη­τα είναι μειω­μέ­νη περί­που στο ένα τέταρ­το του ναυ­τι­κού μιλί­ου», επι­βε­βαί­ω­σε ο Μπράιαν Όου­ενς, τονί­ζο­ντας ωστό­σο πως οι έρευ­νες επρό­κει­το να συνε­χι­στούν, «ό,τι και­ρό κι αν κάνει».

Ανα­πτύ­χθη­καν στην περιο­χή ελι­κό­πτε­ρο, στρα­τιω­τι­κό αερο­σκά­φος, σκά­φος του λιμε­νι­κού και άλλα πλοία στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης, στα ανοι­κτά του Αγί­ου Ιωάν­νη της Νέας Γης, της ανα­το­λι­κό­τε­ρης κανα­δι­κής επαρχίας.

«Παρα­κο­λου­θού­με με ανη­συ­χία την απο­στο­λή έρευ­νας και διά­σω­σης», ήταν η αντί­δρα­ση του ισπα­νού πρω­θυ­πουρ­γού Πέδρο Σάν­τσεθ μέσω Twitter.

«Είναι τρα­γω­δία», δήλω­σε αδυ­να­τώ­ντας να συγκρα­τή­σει τα δάκρυά της στην εφη­με­ρί­δα La Voz de Galicia η θεία ενός από τους ναυ­τι­κούς, 39 ετών, πατέ­ρα δύο παιδιών.

Το Villa de Pitanxo ανή­κει στον όμι­λο Nores, ο οποί­ος δια­θέ­τει στό­λο οκτώ αλιευ­τι­κών και 300 εργα­ζό­με­νους, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πό του. Δεν ήταν δια­θέ­σι­μος κάποιος εκπρό­σω­πός του για σχό­λια χθες το απόγευμα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο