Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέκα σφαίρες εκ των οποίων δύο στο κεφάλι δέχτηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ

Με δέκα σφαί­ρες, εκ των οποί­ων οι δύο στο κεφά­λι, εκτέ­λε­σαν τον δημο­σιο­γρά­φο Γιώρ­γο Καραϊ­βάζ, οι δολο­φό­νοι χθες το μεση­μέ­ρι έξω από το σπί­τι του στον ‘Αλι­μο, σύμ­φω­να με το απο­τέ­λε­σμα της νεκρο­το­μής που διε­νερ­γή­θη­κε στο Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών.

Η νεκρο­το­μή έγι­νε από την καθη­γή­τρια ιατρο­δι­κα­στι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Χαρά Σπη­λιο­πού­λου, η οποία έδω­σε το από­γευ­μα σήμε­ρα την σχε­τι­κή έκθε­ση στους αξιω­μα­τι­κούς του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής, οι οποί­οι ερευ­νούν την υπόθεση.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση ο δημο­σιο­γρά­φος έφε­ρε συνο­λι­κά δέκα τραύ­μα­τα από σφαί­ρες των εννέα χιλιο­στών, εκ των οποί­ων έξι στον θώρα­κα, ένα στο λαι­μό, ένα στην δεξιά παλά­μη, προ­φα­νώς λόγω ενστι­κτώ­δους κίνη­σης του για να προ­στα­τευ­τεί από τον δολο­φό­νο του και δύο τραύ­μα­τα στο κεφάλι.

Τα τραύ­μα­τα στο κεφά­λι, σύμ­φω­να με την έκθε­ση προ­κλή­θη­καν τελευ­ταία, κάτι που επι­βε­βαιώ­νει μαρ­τυ­ρία από τον τόπο του εγκλή­μα­τος, που ανέ­φε­ρε πως ο δολο­φό­νος πριν φύγει πυρο­βό­λη­σε το πεσμέ­νο στο πεζο­δρό­μιο θύμα τους στο κεφά­λι, δίνο­ντας του την χαρι­στι­κή βολή.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από τον τόπο του εγκλή­μα­τος οι αστυ­νο­μι­κοί περι­συ­νέλ­λε­ξαν 13 κάλυ­κες από πιστό­λι των εννέα χιλιο­στών, τρία θραύ­σμα­τα βολί­δων και τρεις παρα­μορ­φω­μέ­νες βολίδες.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ου επι­κα­λεί­ται το ΑΠΕ οι αστυ­νο­μι­κοί έχουν στα χέρια τους οπτι­κό υλι­κό από κάμε­ρα που εξε­τά­ζουν, ενώ στο μικρο­σκό­πιο έχουν μπει το τηλέ­φω­νο και ο υπο­λο­γι­στής του δημο­σιο­γρά­φου, καθώς και τα κεί­με­να που έχει γρά­ψει τελευ­ταία στην ιστο­σε­λί­δα bloko.gr, της οποί­ας ήταν ιδιο­κτή­της και δια­χει­ρι­στής, προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σουν στοι­χεία που θα μπο­ρού­σαν να ρίξουν φως στο κίνη­τρο του εγκλήματος.

Αντιπαράθεση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ περί «ασφάλειας»

H δολο­φο­νία και η κρι­τι­κή του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσί­πρα πως «αυτοί που είχαν κάνει σημαία τους την τάξη και την ασφά­λεια, έχουν αφή­σει τη χώρα να μετα­τρα­πεί σε αποι­κία οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος και ανε­ξέ­λεγ­κτης δρά­σης μαφιό­ζι­κων συμ­μο­ριών», προ­κά­λε­σε δικομ­μα­τι­κή αντιπαράθεση.

Ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δήλω­σε πως είναι «ανί­ε­ρο να σκυ­λεύ­εις πολι­τι­κή σε φρέ­σκο αίμα δημοσιογράφου».

Γρήγορη εξιχνίαση υποσχέθηκε ο Χρυσοχοΐδης

Τη γρή­γο­ρη εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης δολο­φο­νί­ας του δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνά­ντη­ση που είχε νωρί­τε­ρα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου με τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυσοχοΐδη.

Εξερ­χό­με­νος του Μεγά­ρου Μαξί­μου, ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης μετα­ξύ άλλων ανέ­φε­ρε ότι «η δολο­φο­νία του Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ απο­τε­λεί έγκλη­μα ειδε­χθές. Η δημο­σιο­γρα­φι­κή του ιδιό­τη­τα στην περί­πτω­ση αυτή απο­κτά ιδιαί­τε­ρο βάρος. Πριν από λίγο συνα­ντή­θη­κα και ενη­μέ­ρω­σα τον πρω­θυ­πουρ­γό. Με ρητή του εντο­λή θα επι­σπευ­στούν οι έρευ­νες». Και συνέ­χι­σε, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «πολύ γρή­γο­ρα λοι­πόν, όπως κάνει πάντα η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, θα βρει τους ενό­χους και θα τους παρα­δώ­σει στην ελλη­νι­κή Δικαιο­σύ­νη για να επι­λη­φθεί αυτή».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο