Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέκα ταινίες με θέμα το μπάσκετ που άφησαν εποχή

Ο «Τελευ­ταί­ος χορός» του Μάικλ Τζόρ­νταν έχει δικαιο­λο­γή­σει από­λυ­τα τον «θόρυ­βο» που είχε προ­κα­λέ­σει πριν… ταξι­δέ­ψει στις οθό­νες όλου του πλα­νή­τη μέσω του ESPN και του Netflix. Εν ανα­μο­νή, λοι­πόν, των υπό­λοι­πων οκτώ επει­σο­δί­ων της σει­ράς που θα ολο­κλη­ρω­θεί στις 18 Μαϊ­ου, το ΑΠΕ-ΜΠΕ σας παρου­σιά­ζει δέκα από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες με θέμα το μπάσκετ.

1. Hoosiers (Πάθος για το μπάσκετ, ΗΠΑ 1984)

H πρώ­τη ται­νία του είδους. Αν δεν είναι η καλύ­τε­ρη, σίγου­ρα είναι δια­χρο­νι­κή. Βασι­σμέ­νη στην πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία του μικρού γυμνα­σί­ου Χίκο­ρι της Ιντιά­να που κατά­φε­ρε να κατα­κτή­σει τον τίτλο στο πολι­τεια­κό πρω­τά­θλη­μα του 1954. Σπου­δαί­ες ερμη­νεί­ες από τον προ­πο­νη­τή, Τζιν Χάκ­μαν και τον βοη­θό του Ντέ­νις Χόπερ, που αντι­με­τω­πί­ζει πρό­βλη­μα αλκο­ο­λι­σμού. Εμβλη­μα­τι­κή ται­νία για την «πρω­τεύ­ου­σα» του αμε­ρι­κα­νι­κού μπά­σκετ με πολύ υψη­λή βαθ­μο­λο­γία στις εξει­δι­κευ­μέ­νες ιστο­σε­λί­δες κρι­τι­κής (Rotten Tomatoes , IMDB)

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

2. The Pistol: The Birth of a Legend (ΗΠΑ 1991)

Η ιστο­ρία του αεί­μνη­στου Πιτ Μάρα­βιτς, του θρύ­λου των Γιού­τα Τζαζ και των Ατλά­ντα Χοκς που έφυ­γε πρό­ω­ρα από τη ζωή. Επι­κε­ντρώ­νε­ται στα γυμνα­σια­κά του χρό­νια και στις αλλα­γές που επέ­φε­ρε στο μπά­σκετ χάρη στον μονα­δι­κό για την επο­χή των 60s τρό­πο παι­χνι­διού του. Τα κατά­φε­ρε ξεπερ­νώ­ντας πολ­λές δυσκο­λί­ες, αλλά έχο­ντας πάντα κοντά του τον πατέ­ρα του. Τα γυρί­σμα­τα έγι­ναν στη Λου­ϊ­ζιά­να, εκεί όπου ο «Πίστολ» πήγε γυμνά­σιο και η πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους έγι­νε το 1991, τρία χρό­νια μετά τον θάνα­τό του σε ηλι­κία μόλις 41 ετών

Δια­θέ­σι­μο: Σε DVD

3. Coach Carter (ΗΠΑ 2005)

Επί­σης αλη­θι­νή ιστο­ρία, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον προ­πο­νη­τή του γυμνα­σί­ου του Ρίτσμοντ, Κεν Κάρ­τερ ο οποί­ος το 1999 διέ­κο­ψε τις δρα­στη­ριό­τη­τες της ομά­δας μπά­σκετ, λόγω των κακών επι­δό­σε­ων που είχαν οι παί­κτες στα μαθή­μα­τα. Τελι­κά κατα­φέρ­νουν να συν­δυά­σουν το ακα­δη­μαϊ­κό και το αθλη­τι­κό κομ­μά­τι και να φτά­σουν ψηλά, έστω κι αν (spoiler) φεύ­γουν πικρα­μέ­νοι από το τελευ­ταίο ματς.

Τον υπο­δύ­ε­ται ο εκπλη­κτι­κός Σάμιου­ελ Τζάκ­σον ενώ πρω­τα­γω­νι­στούν επί­σης ο Τσά­νινγκ Τέι­τουμ και η Ασά­ντι. Η ται­νία απέ­σπα­σε πολύ καλές κρι­τι­κές και απέ­φε­ρε έσο­δα μεγα­λύ­τε­ρα των 75.000.000 δολα­ρί­ων παγκοσμίως.

Δια­θέ­σι­μο: Netflix

4. Like Mike (Μαγικά παπούτσια, ΗΠΑ 2002)

Πολύ ευχά­ρι­στο οικο­γε­νεια­κό παρα­μυ­θά­κι με έναν 14χρονο ορφα­νό που βρί­σκει χρη­σι­μο­ποι­η­μέ­να παπού­τσια με τα αρχι­κά M.J. Το θαύ­μα γίνε­ται και απο­κτά τα μπα­σκε­τι­κά προ­σό­ντα του προ­κα­τό­χου των παπου­τσιών (ποιος να είναι άρα­γε!!!). Ανα­δει­κνύ­ε­ται MVP του NBA καθώς στο πέρα­σμά του υπο­κλί­νο­νται σού­περ σταρ του παγκό­σμιου μπά­σκετ που εμφα­νί­ζο­νται στην ται­νία (Βινς Κάρ­τερ, Κρις Γου­έ­μπερ, Νοβί­τσκι, Άιβερ­σον, Κιντ, Ρόμπιν­σον, Μακ­Γκρέι­ντι κ.α.). Χάνει τα παπού­τσια, βρί­σκει τα παπού­τσια και… πάει λέγοντας.

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, primevideo, Vudu

 5. Space Jam (Διαστημικά καλάθια, ΗΠΑ 1996)

Ο Μάικλ Τζόρ­νταν στο κινη­μα­το­γρα­φι­κό του ντε­μπού­το ηγεί­ται ομά­δας χαρα­κτή­ρων Looney Tunes, που αντι­με­τω­πί­ζει πανί­σχυ­ρα εξω­γή­ι­να τέρα­τα σε αγώ­να μπά­σκετ! Τα γυρί­σμα­τα έγι­ναν την επο­χή που ο Τζόρ­νταν είχε εγκα­τα­λεί­ψει προ­σω­ρι­νά το μπά­σκετ, γι΄αυτό και όταν ο Μπαγκς Μπά­νι του ζητά­ει απε­γνω­σμέ­να βοή­θεια για να νική­σουν τους εξω­γή­ι­νους και ο M.J. απα­ντά­ει: «Μα τώρα είμαι παί­κτης του μπέιζμπολ!»

Παρέ­λα­ση αστέ­ρων με Μπιλ Μάρεϊ, αλλά και Τσαρλς Μπάρ­κλεϊ, Λάρι Μπερντ, Πατ Γιου­ϊν. Πάνω από 80.000.000 δολά­ρια κόστος παρα­γω­γής, τερά­στια κινη­μα­το­γρα­φι­κή επι­τυ­χία με παγκό­σμια έσο­δα 230.000.000

Δια­θέ­σι­μο: Netflix

6. Glory Road (Ο δρόμος προς τη δόξα, ΗΠΑ 2006)

Ο Τζος Λού­κας υπο­δύ­ε­ται τον Ντον Χόσκινς, τον άνθρω­πο που έγρα­ψε Ιστο­ρία στο NCAA, ως ο πρώ­τος προ­πο­νη­τής που ξεκί­νη­σε αγώ­να με πέντε μαύ­ρους παί­κτες. Η ται­νία εξι­στο­ρεί τη ρατσι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά που αντι­με­τώ­πι­σαν ο Χόσκινς και οι παί­κτες του πανε­πι­στη­μί­ου Τέξας Ουέ­στερν και τα προ­βλή­μα­τα που ξεπέ­ρα­σε μέχρι να φτά­σει στην κατά­κτη­ση του τίτλου. Στο final four του 1966 σημειώ­θη­κε μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες εκπλή­ξεις στα χρο­νι­κά του κολ­λε­για­κού πρω­τα­θλή­μα­τος των ΗΠΑ, όταν οι «Μάι­νερς» του Τέξας Ουέ­στερν νίκη­σαν στον τελι­κό το Κεντά­κι του θρυ­λι­κού Άντολφ Ραπ (Γιον Βόιτ) με αστέ­ρες όπως ο Πατ Ράι­λι και ο Λούι Νταμπίερ.

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, primevideo, Vudu

7. He got game (ΗΠΑ 1998)

Δημιουρ­γία του διά­ση­μου σκη­νο­θέ­τη Σπάικ Λι, ο οποί­ος προ­σπά­θη­σε να εντρυ­φή­σει στο σκο­τει­νό κόσμο του κολε­για­κού recruiting παι­κτών. Ο νεα­ρός Τζί­ζους (τον υπο­δύ­ε­ται ο δέκα φορές All Star, Ρέι Άλεν) είναι περι­ζή­τη­τος παί­κτης, με τον πατέ­ρα του (Ντεν­ζέλ Ουά­σινγ­κτον) να έχει κατα­δι­κα­στεί για φόνο. Ο κυβερ­νή­της της Πολι­τεί­ας είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να του δώσει χάρη, αρκεί να επι­λέ­ξει ο γιος του ένα συγκε­κρι­μέ­νο πανε­πι­στή­μιο. Κοι­νω­νι­κή ται­νία που δεν έκα­νε επι­τυ­χία παρά τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές και το πολύ «δυνα­τό» cast (εκτός από τον Ουά­σιν­γκον πρω­τα­γω­νι­στούν η Μίλα Γιό­βο­βιτς και η Ροζά­ριο Ντό­σον). Στην ελλη­νι­κή αγο­ρά κυκλο­φό­ρη­σε με τίτλο ‑εντε­λώς ανε­ξή­γη­τα- «Man to man»!

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, primevideo, Vudu

8. Hoop dreams 1994

Κινη­μα­το­γρα­φι­κό ντο­κι­μα­ντέρ που ακο­λου­θεί την πορεία δύο μαθη­τών γυμνα­σί­ου από το Σικά­γο, στη μετά­βα­σή τους από το σχο­λι­κό επί­πε­δο στο κολ­λε­για­κό μπά­σκετ. Τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν είναι τρο­μα­κτι­κά, ξεκι­νώ­ντας από γονείς εθι­σμέ­νους στα ναρ­κω­τι­κά και κατα­λή­γο­ντας σε πολύ πιο φυσιο­λο­γι­κά για έναν αθλη­τή εμπό­δια, όπως οι τραυ­μα­τι­σμοί. Προ­βλή­θη­κε και στην Ελλά­δα με πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι κανέ­νας από τους δύο πρω­τα­γω­νι­στές, Ουί­λιαμ Γκέιτς και Άρθουρ Έιτζι δεν έφτα­σε στο ΝΒΑ.

Δια­θέ­σι­μο: iTunes, Google play, Youtube

9. Basketball Diaries (Το τέλος της αθωότητας, ΗΠΑ 1995)

Η ται­νία μέσα από την οποία συστή­θη­κε στο παγκό­σμιο κοι­νό ο Λιο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο, έναν χρό­νο πριν από το «Ρωμαί­ος και Ιου­λί­ετ­τα» και δύο πριν από τον «Τιτα­νι­κό». Βασι­σμέ­νη στη βιο­γρα­φία του Τζιμ Κάρολ, ο ήρω­ας είναι μέλος της ανί­κη­της ομά­δας μπά­σκετ του γυμνα­σί­ου του. Παίρ­νει όμως την «κάτω βόλ­τα» μετά από διά­φο­ρα τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά τα οποία δίνουν κοι­νω­νι­κή υπό­στα­ση στην ται­νία, αφή­νο­ντας σε δεύ­τε­ρο πλά­νο το αθλη­τι­κό μέρος. Ο δρό­μος της επι­στρο­φής γίνε­ται πολύ δύσκολος.

Ο Ντι Κάπριο, ούτε 20 ετών την περί­ο­δο των γυρι­σμά­των, συνα­ντιέ­ται για πρώ­τη φορά με τον Μαρκ Ουόλ­μπεργκ, με τον οποίο δέκα χρό­νια αργό­τε­ρα θα πρω­τα­γω­νι­στή­σουν στο αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό «The Departed».

Δια­θέ­σι­μο: Σε DVD

10. The way back (O δρόμος της επιστροφής, ΗΠΑ 2020)

Ται­νία με ιδιαί­τε­ρη συναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση από την πρώ­τη έως την τελευ­ταία ‑κυριο­λε­κτι­κά- σκη­νή. Πρώ­ην σού­περ σταρ του γυμνα­σί­ου Μπί­σοπ Χέις, παρα­τά­ει ξαφ­νι­κά τα πάντα και βυθί­ζε­ται σε μια ζωή γεμά­τη πόνο και μια τρα­γι­κή απώ­λεια. Όλα αλλά­ζουν όταν του δίνε­ται η ευκαι­ρία να επι­στρέ­ψει ως προ­πο­νη­τής στο γυμνά­σιο στο οποίο μεγα­λούρ­γη­σε. Ο Μπεν Άφλεκ σε μια από τις καλύ­τε­ρες στιγ­μές του, κερ­δί­ζει τον θεα­τή με την πρώ­τη ματιά μέχρι το τελευ­ταίο σουτ στο πιο ειδυλ­λια­κό γήπε­δο μπά­σκετ που θα μπο­ρού­σε κανείς να φανταστεί.

Δια­θέ­σι­μο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

 

Πηγή: ΑΠΕ —  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο