Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δέσμευση περιουσίας για γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό που φέρεται να ελέγχεται για ξέπλυμα «μαύρου« χρήματος

Στην «τσι­μπί­δα» της Αρχής Ξεπλύ­μα­τος Μαύ­ρου Χρή­μα­τος ο τηλε­ο­πτι­κός παρα­γω­γός και παρου­σια­στής Νίκος Κοκλώ­νης για απά­τη ύψους 22 εκατ. ευρώ σε βάρος του δημοσίου.

Συγκε­κρι­μέ­να, γενι­κή δέσμευ­ση σε κινη­τή και ακί­νη­τη περιου­σία εις βάρος του Νίκου Κοκλώ­νη φέρε­ται να διέ­τα­ξε ο επι­κε­φα­λής της Αρχής για το Ξέπλυ­μα Μαύ­ρου Χρή­μα­τος, επί­τι­μος αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της, ο οποί­ος, σε πολυ­σέ­λι­δο πόρι­σμά του, περι­λαμ­βά­νει ευρή­μα­τα για εκτε­τα­μέ­νη ποι­νι­κή δραστηριότητα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, από την έρευ­να της Αρχής, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο πόρι­σμα Βουρ­λιώ­τη, προ­έ­κυ­ψαν στοι­χεία για συστη­μα­τι­κό ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος σε Ελλά­δα και εξω­τε­ρι­κό, ενώ, πέραν του γνω­στού τηλε­ο­πτι­κού παρα­γω­γού, φέρε­ται να εμπλέ­κο­νται και άλλα επτά άτο­μα. Επί­σης έχουν εντο­πι­στεί συνο­λι­κά 13 εται­ρεί­ες, που έχουν ελεγχθεί.

Τα ευρή­μα­τα ποι­νι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, από την έρευ­να της Αρχής, ήταν εκεί­να που οδή­γη­σαν τον κ. Βουρ­λιώ­τη σε γενι­κή δέσμευ­ση κινη­τών και ακι­νή­των για τον γνω­στό τηλε­ο­πτι­κό παρα­γω­γό, καθώς και για άλλους επτά.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την έρευ­να της Αρχής, ο τηλε­ο­πτι­κός παρα­γω­γός εμφα­νί­ζε­ται να οφεί­λει στο Δημό­σιο, από φόρους και άλλα, περί τα 22 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Πέραν, όμως, των δεσμεύ­σε­ων περιου­σια­κών στοι­χεί­ων, που ήδη έχει γίνει με κοι­νο­ποί­η­ση σε όλα τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα, ο Χ. Βουρ­λιώ­της δια­βί­βα­σε το πόρι­σμά του, 80 σελί­δων, στον οικο­νο­μι­κό εισαγ­γε­λέα, από τον οποίο ζητεί την άσκη­ση ποι­νι­κών διώ­ξε­ων κατά του τηλε­ο­πτι­κού παρα­γω­γού και των υπο­λοί­πων επτά για απά­τη εις βάρος του Δημο­σί­ου, φορο­δια­φυ­γή, σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος, ενώ ανα­ζη­τού­νται ήδη και άλλα πρό­σω­πα με συμ­με­το­χή στις παρά­νο­μες δράσεις.

Με ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και ο υπουρ­γός Άδω­νης Γεωρ­γιά­δης δια­ψεύ­δουν πως είχε εγκρι­θεί χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους περί­που 10 εκατ. ευρώ σε εται­ρεία συμ­φε­ρό­ντων του γνω­στού τηλε­ο­πτι­κού παρα­γω­γού και τηλε­πα­ρου­σια­στή Νίκου Κοκλώνη.

Ο Νίκος Κοκλώ­νης εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία σχο­λιά­ζει δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Documento, που έχει ανα­φέ­ρει το όνο­μά του ως ελεγ­χό­με­νου από την Αρχή ενά­ντια στο ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ο ίδιος δεν έχει λάβει κάποια κοι­νο­ποί­η­ση για έλεγ­χο από οποια­δή­πο­τε αρχή, υπο­στη­ρί­ζει ότι ο ίδιος και οι επι­χει­ρή­σεις του θα συνερ­γα­στούν με τις αρχές «αν χρεια­στεί» και απει­λεί ότι θα προ­βεί «σε όλες τις νόμι­μες ενέρ­γειες ενα­ντί­ον όσων δημο­σιεύ­σουν ή ανα­πα­ρα­γά­γουν ψευ­δείς ειδή­σεις ή χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν παρά­νο­μα προ­σω­πι­κά ή εται­ρι­κά δεδομένα».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο