Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωσή του Δ. Κουτσούμπα για την επέτειο της επανάστασης του 1821

«Το μήνυ­μα της φετι­νής επε­τεί­ου είναι ένα: Απε­μπλο­κή από πολέ­μους! Αλλη­λεγ­γύη στους λαούς! Απε­μπλο­κή από τους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, οι οποί­οι δεν έχουν καμία σχέ­ση με την υπε­ρά­σπι­ση της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας ούτε με τις αξί­ες του ελλη­νι­κού λαού. Αντί­θε­τα, τον οδη­γούν σε επι­κίν­δυ­νες περι­πέ­τειες. Οι λαοί με τον αγώ­να τους κατα­κτούν οι ίδιοι τη ζωή, το μέλ­λον και την ελευ­θε­ρία τους» τονί­ζει σε δήλω­σή του για την επέ­τειο της επα­νά­στα­σης του 1821, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο