Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα «για το νέο όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού»

Σε δήλω­ση του για το νέο όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού που είναι σε εξέ­λι­ξη από το πρωί, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τονίζει:

«Από το πρωί αντι­προ­σω­πεί­ες πολι­τι­κών κομ­μά­των, οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας, αιρε­τών στην τοπι­κή διοί­κη­ση, συν­δι­κά­των, μαζι­κών φορέ­ων φοι­τη­τών, μαθη­τών κ.λπ., τηρώ­ντας όλα τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα, προ­σέρ­χο­νται στον χώρο της δολο­φο­νί­ας του Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου, για να αφή­σουν ένα λου­λού­δι. Απέ­να­ντι σ’ αυτές τις συμ­βο­λι­κές εκδη­λώ­σεις, στη μνή­μη ενός αδι­κο­χα­μέ­νου παι­διού, η κυβέρ­νη­ση απα­ντά με χιλιά­δες συνω­στι­σμέ­νους αστυ­νο­μι­κούς, με αυταρ­χι­σμό, παρε­μπό­δι­ση και προσαγωγές.

Η κυβέρ­νη­ση, για μια ακό­μη φορά, εκτί­θε­ται και αυτο­γε­λοιο­ποιεί­ται. Τα αυταρ­χι­κά μέτρα που παίρ­νει είναι πέρα και έξω από κάθε λογι­κή προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, την οποία άλλω­στε έχει αφή­σει στο έλε­ος. Υπα­κούν μόνο σε μία λογι­κή και σ’ ένα στό­χο: Να μπει “φίμω­τρο” στο λαό ‑και ιδιαί­τε­ρα στη νεο­λαία- και να μονι­μο­ποι­η­θούν πρα­κτι­κές κατα­στο­λής με πρό­σχη­μα την πανδημία.

Καλού­με τον λαό να κατα­δι­κά­σει το νέο όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού. Απαι­τού­με την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των προ­σα­χθέ­ντων και ζητά­με να επι­τρα­πεί ελεύ­θε­ρα σε όσους το επι­θυ­μούν να τιμή­σουν τη μνή­μη του Αλ. Γρηγορόπουλου.»

 

Μπε­λο­γιάν­νης / Πλου­μπί­δης – Χικ­μέτ – Μαξ Χάβε­λα­αρ (ΕΚΠΤΩΣΗ 21% και ΔΩΡΟ τα μεταφορικά)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο