Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Δ. Κουτσούμπα για συνταξιούχους (VIDEO)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, έκα­νε την εξής δήλω­ση με αφορ­μή την κινη­το­ποί­η­ση των συνταξιούχων:

«Οι συντα­ξιού­χοι και με τη σημε­ρι­νή τους κινη­το­ποί­η­ση απορ­ρί­πτουν την κοροϊ­δία τόσο της κυβέρ­νη­σης όσο και της αξιω­μα­τι­κής αντιπολίτευσης.

Τα ποσά που ανα­φέ­ρο­νται ως υπο­σχέ­σεις δεν καλύ­πτουν στοι­χειω­δώς τη μεγά­λη ακρί­βεια, ενώ δεν περι­λαμ­βά­νουν τις επι­κου­ρι­κές, οδη­γούν σε παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τός τους.

Το ΚΚΕ απαι­τεί και προτείνει:

- Αυξή­σεις σε όλες τις συντάξεις.

- Άμε­ση έκδο­σή τους.

- Να μπει τέλος στις περι­κο­πές των εφάπαξ.

- Να δοθούν τα ανα­δρο­μι­κά του 11μηνου που παρά­νο­μα παρα­κρα­τού­νται και άλλα τέτοια μέτρα στοι­χειώ­δους του­λά­χι­στον ανακούφισης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο