Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Δ. Κουτσούμπα για την προφυλάκιση του ζεύγους Παπαντωνίου

Σε δήλω­σή του από την Πάτρα όπου βρί­σκε­ται σήμε­ρα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, για την προ­φυ­λά­κι­ση του ζεύ­γους Παπα­ντω­νί­ου, αναφέρει:

«Από­φα­ση της Δικαιο­σύ­νης είναι. Νομί­ζου­με ότι πρέ­πει κάθε υπό­θε­ση που έρχε­ται στη Δικαιο­σύ­νη να ερευ­νά­ται σε βάθος και να κατα­λή­γει η Δικαιο­σύ­νη για τις συγκε­κρι­μέ­νες ποι­νι­κές ευθύ­νες. Βεβαί­ως, τα πολι­τι­κά πρό­σω­πα έχουν κυρί­ως πολι­τι­κές ευθύ­νες. Θα θέλα­με όμως να εκφρά­σου­με ταυ­τό­χρο­να και μια επι­φύ­λα­ξη, διό­τι πάντα στέλ­νε­ται στα δικα­στή­ρια ή στη φυλα­κή ένα μεμο­νω­μέ­νο άτο­μο, όπου επι­κε­ντρώ­νο­νται εκεί όλα τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας και των Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης, αλλά στην ουσία η δια­φθο­ρά, η σαπί­λα, ο χρη­μα­τι­σμός του πολι­τι­κού συστή­μα­τος καλά κρα­τεί χρό­νια τώρα και με τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις και με τη σημε­ρι­νή κυβέρνηση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο