Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Δ. Κουτσούμπα για τις επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε δήλω­σή του για τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ανέφερε:

«Οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή βρί­σκουν τους λαούς μπρο­στά στον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης του πολέ­μου στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Αυτές τις κρί­σι­μες ώρες, η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, με την απρο­κά­λυ­πτη ευθυ­γράμ­μι­ση μαζί της του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εμπλέ­κουν τη χώρα μας ακό­μη πιο βαθιά σε δύο ταυ­τό­χρο­νους πολέ­μους, με απρό­βλε­πτες συνέ­πειες για το λαό μας.

Είναι προ­φα­νές ότι μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις η μάχη των ευρω­ε­κλο­γών απο­κτά ακό­μα πιο κρί­σι­μο χαρα­κτή­ρα. Πρέ­πει να απο­δο­κι­μα­στεί απ’ το λαό το μπλοκ εκεί­νο των κομ­μά­των που σέρ­νουν την Ελλά­δα σε επι­κίν­δυ­να μονοπάτια.

Εδώ και τώρα η κυβέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει τη στή­ρι­ξή της στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, να απε­μπλα­κεί η χώρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα “Ύδρα” από την Ερυ­θρά Θάλασσα».

 

Σάπιες ζωές, μυθι­στό­ρη­μα του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο