Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Δ. Κουτσούμπα για το χάλκινο μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, έδω­σε συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια για την κατά­κτη­ση του χάλ­κι­νου μεταλ­λί­ου στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, δήλω­σε τα εξής:

«Θερ­μά συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια που περ­νώ­ντας μέσα από ”συμπλη­γά­δες” κι έναν σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό, έφτα­σε σε ένα ακό­μη Ολυ­μπια­κό μετάλ­λιο. Παρά­δειγ­μα δύνα­μης και θέλη­σης για όλους τους νέους αθλη­τές. Συγ­χα­ρη­τή­ρια και στον προ­πο­νη­τή και τους ανθρώ­πους της Ομο­σπον­δί­ας για την επι­τυ­χία αυτή».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο