Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση Ηλία Σιώρα με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις

Δήλωση Ηλία Σιώρα Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και εκπροσώπου των γιατρών στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σήμε­ρα 12–05 παγκό­σμια μέρα νοσηλευτή/τριας διορ­γα­νώ­σα­με αγω­νι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση στα ΤΕΠ για να τιμή­σου­με την ηρω­ι­κή προ­σπά­θεια του κλά­δου για την υγεία του λαού μας, ιδιαί­τε­ρα τώρα με την παν­δη­μία και ταυ­τό­χρο­να να ανα­δεί­ξου­με ακό­μα μια φορά τα σοβα­ρά αιτή­μα­τα που είναι επί­και­ρα όσο ποτέ:

ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κ.λπ.

Συνά­δελ­φοι νοση­λευ­τές και νοση­λεύ­τριες ανέ­δει­ξαν με γλα­φυ­ρό τρό­πο τα προ­βλή­μα­τα, που ακό­μα ανα­ζη­τούν τη λύση τους αφού δεν υπάρ­χουν συγκε­κρι­μέ­νες δεσμεύσεις.

Την ίδια μέρα επι­σκέ­φτη­καν το νοσο­κο­μείο μας η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας και ο υπουρ­γός υγεί­ας θέλο­ντας απ΄ότι πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με να τιμή­σουν την ημέ­ρα και συνα­ντή­θη­καν με την Διοί­κη­ση, με  τομε­άρ­χες νοση­λεύ­τριες και διευ­θυ­ντές γιατρούς.

Δεν έγι­νε απο­δε­κτό το αίτη­μά μας να παρευ­ρε­θεί στη συνά­ντη­ση και εκπρό­σω­πος των εργα­ζο­μέ­νων. Δεν γνω­ρί­ζου­με από πού προ­ήλ­θε η άρνη­ση, όμως,  τη βρί­σκου­με ακα­τα­νό­η­τη και απαράδεκτη.

Τα αιτή­μα­τά μας τα γνω­ρί­ζου­νε όλοι οι συνά­δελ­φοι και όλος ο ελλη­νι­κός λαός, όπως και όλες  οι κυβερ­νή­σεις, αλλά φαί­νε­ται ότι δεν βρί­σκουν «ευή­κοα ώτα» στην κυβέρνηση.

Εμείς θα συνε­χί­σου­με τον διπλό αγώ­να: από τη μια, αφο­σιω­μέ­νοι στην υπη­ρε­σία της υγεί­ας του λαού ενά­ντια στην παν­δη­μία, αλλά και σε κάθε άλλη νόσο.

Ταυ­τό­χρο­να, δεν θα στα­μα­τή­σου­με στιγ­μή ν’α­να­δει­κνύ­ου­με τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα της δημό­σιας υγεί­ας και του κλά­δου μας και να διεκ­δι­κού­με μαχη­τι­κά τη λύση τους, για­τί αυτό έχει ανά­γκη ο λαός μας

Τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και τα… χτυ­πή­μα­τα στην πλά­τη, ακό­μη κι όταν είναι αυθόρ­μη­τα και καλο­προ­αί­ρε­τα, να θερα­πεύ­σουν δεν μπορούν!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο