Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα για την επέτειο της Επανάστασης του 1821

Σε δήλω­ση του για την επέ­τειο της Επα­νά­στα­σης του 1821, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας αναφέρει:

«Η Επα­νά­στα­ση του 1821 επι­βε­βαιώ­νει ότι το και­νού­ριο, το ανα­γκαίο και το επα­να­στα­τι­κό πάντα, στο τέλος, επι­κρα­τούν του παλιού και ξεπερασμένου.

Σήμε­ρα παλιό και ξεπε­ρα­σμέ­νο είναι το σύστη­μα που βάζει τα κέρ­δη πάνω από την ανθρώ­πι­νη ζωή, ενώ υπάρ­χουν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέσα ώστε αυτή να προ­στα­τευ­τεί. Είναι το σύστη­μα που ανα­γκά­ζει τους εργα­ζό­με­νους, σε όλες τις χώρες, να δου­λεύ­ουν μέχρι τα βαθιά γερά­μα­τα χωρίς δικαιώ­μα­τα, ενώ έχουν δια­μορ­φω­θεί όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να ακο­λου­θή­σου­με την αντί­θε­τη πορεία.

Απέ­να­ντι σε αυτόν τον σύγ­χρο­νο ζυγό, είναι πολύ ελπι­δο­φό­ροι οι αγώ­νες των λαών που δυνα­μώ­νουν σε κάθε χώρα. Για­τί τελι­κά μόνο ο λαός μπο­ρεί σώσει τον λαό στο δρό­μο της ανατροπής.

Και σε αυτήν την υπό­θε­ση το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις.»

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο