Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα για τα προβλήματα από την κακοκαιρία

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έκα­νε την εξής δήλω­ση για τα προ­βλή­μα­τα από την κακοκαιρία:

«Ενώ όλες τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες κυβερ­νη­τι­κοί και κρα­τι­κοί παρά­γο­ντες δια­βε­βαί­ω­ναν για την ετοι­μό­τη­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, μπρο­στά στη χιο­νό­πτω­ση που όλοι περί­με­ναν, τελι­κά όπως απο­κα­λύ­φτη­κε το μόνο σχέ­διο που υπήρ­χε ήταν το ”μένου­με σπίτι”.

Η άθλια κατά­στα­ση στην Αττι­κή, όπου με είκο­σι εκα­το­στά χιό­νι Εθνι­κές Οδοί και κεντρι­κοί δρό­μοι παρα­μέ­νουν κλει­στοί, μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς ακι­νη­το­ποιού­νται και ολό­κλη­ρες περιο­χές δεν έχουν ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, καθρε­φτί­ζει τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στον τομέα της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, του σχε­δια­σμού και των υπο­δο­μών για τις ανά­γκες του λαού.

Απο­κα­λύ­πτει ότι όσο τα έργα υπο­δο­μής, οι μηχα­νι­σμοί αντι­με­τώ­πι­σης εκτά­κτων φαι­νο­μέ­νων, οι συγκοι­νω­νί­ες μπαί­νουν στη ζυγα­ριά του ”κόστους — οφέ­λους”, η οποία είναι βασι­κή πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση των κυβερ­νή­σε­ων, της Περι­φέ­ρειας και των δήμων, τόσο θα μεγα­λώ­νουν οι ελλεί­ψεις και τα προ­βλή­μα­τα από κάποιο έντο­νο και­ρι­κό φαινόμενο.

Χωρίς καμιά καθυ­στέ­ρη­ση, η κυβέρ­νη­ση και όλοι οι αρμό­διοι φορείς, Περι­φέ­ρεια και δήμοι, να εξα­σφα­λί­σουν όλα τα μέσα για τον καθα­ρι­σμό των δρό­μων. Να πάρουν όλα τα μέτρα για να λει­τουρ­γή­σουν κανο­νι­κά τα μέσα μετα­φο­ράς. Να εξα­σφα­λι­στεί πρω­τί­στως η ασφα­λής πρό­σβα­ση σε νοσο­κο­μεία και να υλο­ποι­η­θεί χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση το πρό­γραμ­μα του μαζι­κού εμβολιασμού».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο