Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για τον Γ. Μαρκόπουλο

«Ο Γιάν­νης Μαρ­κό­που­λος ήταν ένας άνθρω­πος ευαί­σθη­τος στα μηνύ­μα­τα του και­ρού μας, βαθύς γνώ­στης της λαϊ­κής μου­σι­κής μας παρά­δο­σης, αλλά και της ποί­η­σης, της μοντέρ­νας και της παλιό­τε­ρης, όπως η σολω­μι­κή. Όλα αυτά τα στοι­χεία συμ­μά­χη­σαν με το ταλέ­ντο του για να μας δώσει αυτό το εντε­λώς ξεχω­ρι­στό έργο, που όταν το ακούς το ανα­γνω­ρί­ζεις … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δήλω­ση του Δ. Κου­τσού­μπα για τον Γ. Μαρ­κό­που­λο.