Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για το εκλογικό αποτέλεσμα

Δεί­τε τη δήλω­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα το βρά­δυ της 26ης Μάη για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών και των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών εκλογών.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην αρχή των δηλώ­σε­ών του εξέ­φρα­σε τις ευχα­ρι­στί­ες του ΚΚΕ, “σε όλους και όλες που αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα του ΚΚΕ και συμπο­ρεύ­θη­καν μαζί του. Όλους και όλες που μας τίμη­σαν συμ­με­τέ­χο­ντας στα ψηφο­δέλ­τια του Κόμ­μα­τος, αλλά και σε αυτούς που σε δύσκο­λες συν­θή­κες έφθα­σαν ως την κάλ­πη, ψήφι­σαν το ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές και τους συν­δυα­σμούς της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” σε δήμους και περιφέρειες”.

“Ιδιαί­τε­ρα θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με, όσους έκα­ναν αυτό το βήμα για πρώ­τη φορά, τους νέους και τις νέες που έδω­σαν την πρώ­τη τους ψήφος στο κόμ­μα μας” πρόσθεσε,

Όπως επι­σή­μα­νε, “κυρί­ως η μάχη των ευρω­ε­κλο­γών, αλλά και εκεί­νη των τοπι­κών εκλο­γών εκ των πραγ­μά­των πήρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά που παρέ­πε­μπαν σε εθνι­κές εκλο­γές” και υπο­γράμ­μι­σε ότι “το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα κατα­γρά­φει μια ακό­μα αντι­λαϊ­κή εναλ­λα­γή μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, δηλα­δή μετα­ξύ των δύο μεγα­λύ­τε­ρων κομ­μά­των του μεγά­λου κεφα­λαί­ου της ΕΕ, του ΝΑΤΟ”.

“Η αντι­πα­ρά­θε­ση, η πόλω­ση, οι ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις, τα εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα, ανά­με­σα κυρί­ως στα δύο κόμ­μα­τα του διπο­λι­σμού, δια­μόρ­φω­σαν ένα τέτοιο κλί­μα, που επέ­δρα­σε σε λαϊ­κό κόσμο, ο οποί­ος δεν έχει ακό­μη πιστέ­ψει στη δύνα­μη που έχει, αφή­νο­ντάς την ανεκ­με­τάλ­λευ­τη” σημεί­ω­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ότι το ΚΚΕ — από την πρώ­τη στιγ­μή — αντι­με­τώ­πι­σε με ενιαίο πολι­τι­κό κρι­τή­ριο όλες τις εκλο­γι­κές μάχες και όλες τις κάλ­πες καθώς όπως πολ­λές φορές έχει τονί­σει “η ΕΕ δίνει τις αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις, οι κυβερ­νή­σεις τις υλο­ποιούν, οι δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές τις εξει­δι­κεύ­ουν, μέσα από ένα ασφυ­κτι­κό θεσμι­κό πλαί­σιο, που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλα τα άλλα κόμ­μα­τα που κυβέρνησαν”.

Ανα­φέρ­θη­κε στα μέχρι στιγ­μής απο­τε­λέ­σμα­τα βάσει των οποί­ων, το ΚΚΕ συγκε­ντρώ­νει περί­που 6% και εκλέ­γει 2 ευρω­βου­λευ­τές ενώ “τα ψηφο­δέλ­τια της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης περ­νά­νε στο β’ γύρο και στους 5 Δήμους που είμα­στε πλειο­ψη­φία την προη­γού­με­νη πεντα­ε­τία. Αλλά και σε άλλους δήμους, που δεν περά­σα­με στο β’ γύρο, τα ψηφο­δέλ­τια της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, κατέ­γρα­ψαν μια σημα­ντι­κή παρου­σία σε όλους τους δήμους, που κυμαί­νε­ται από παρου­σία με εκα­το­ντά­δες νέους δημο­τι­κούς συμ­βού­λους στα δημο­τι­κά συμβούλια”.

“Είναι θετι­κό ότι το ΚΚΕ παρα­μέ­νει στα­θε­ρή δύνα­μη για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, με τάση ανα­πλή­ρω­σης των δυνά­με­ών του” πρόσθεσε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας στη συνέ­χεια των δηλώ­σε­ών του είπε ότι “φυσι­κά, δεν υπο­τι­μά­με καθό­λου το γεγο­νός ότι ο συσχε­τι­σμός παρα­μέ­νει πολύ αρνη­τι­κός, και στην Ελλά­δα και στην Ευρώ­πη, ότι το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα δεν έχει περά­σει ακό­μη σε φάση δυνα­μι­κής και πιο μαζι­κής αντε­πί­θε­σης. Έχου­με πλή­ρη επί­γνω­ση ότι σε πλα­τιά τμή­μα­τα του λαού κυριαρ­χούν οι μειω­μέ­νες απαι­τή­σεις, η ηττο­πά­θεια, η μοι­ρο­λα­τρία, ως απο­τέ­λε­σμα της απο­στρά­τευ­σης και μειω­μέ­νης συμ­με­το­χής στις δια­δι­κα­σί­ες του κινήματος”.

Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι “θεω­ρού­με ότι ένας τέτοιος κόσμος σήμε­ρα, πολύ πιο θετι­κά στέ­κε­ται απέ­να­ντι στο ΚΚΕ, παρα­κο­λου­θεί τις θέσεις του, προ­βλη­μα­τί­ζε­ται, έστω κι αν ακό­μη δεν έχει πει­στεί να κάνει ένα πιο απο­φα­σι­στι­κό βήμα”.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ κατα­γρά­φει στις εκλο­γές λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­σή του, η οποία τα τελευ­ταία χρό­νια, υλο­ποί­η­σε την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, συνε­χί­ζο­ντας το έργο των κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, προ­κα­λώ­ντας μάλι­στα, με παρο­χές «ψίχου­λα», πράγ­μα που και η ΝΔ με τον δικό της τρό­πο εξάγγειλε.

Δεν είναι, ωστό­σο θετι­κό, το γεγο­νός ότι ένας κόσμος στρέ­φε­ται σε παλιό­τε­ρες δοκι­μα­σμέ­νες κι απο­τυ­χη­μέ­νες επι­λο­γές, όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή σε άλλες δυνά­μεις που στη­ρί­ζο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται, για να παί­ξουν το ρόλο είτε του ανα­χώ­μα­τος είτε του συμπλη­ρώ­μα­τος στην αντι­λαϊ­κή κυβερ­νη­τι­κή δια­χεί­ρι­ση” τόνι­σε ο Δ Κουτσούμπας.

Είπε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τερά­στιες ευθύ­νες, για­τί με την πολι­τι­κή επέ­τρε­ψε στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, να εμφα­νί­ζο­νται δικαιω­μέ­νοι για το προη­γού­με­νο τους αντι­λαϊ­κό έργο. Στην ουσία τους έδω­σε συγχωροχάρτι”.

Τόνι­σε στη συνέ­χεια ότι “είναι θετι­κό ότι η ΧΑ κατα­πο­ντί­στη­κε από την τρί­τη θέση στην πέμ­πτη και το ΚΚΕ προη­γεί­ται. Βέβαια, μετα­κι­νή­σεις, όπως αυτές προς την Ελλη­νι­κή Λύση, συνι­στούν ανα­σύν­θε­ση ενός συνο­λι­κά αντι­λαϊ­κού αντι­δρα­στι­κού πολι­τι­κού σκηνικού”.

Είπε ότι το απο­τέ­λε­σμα του ΚΚΕ “στέλ­νει το μήνυ­μα της ελπί­δας σε Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και αγω­νι­στι­κές δυνά­μεις σε άλλες χώρες, που παλεύ­ουν σε δύσκο­λες συν­θή­κες, για να χαρα­χθεί μια ριζο­σπα­στι­κή γραμ­μή ανά­καμ­ψης και ανα­συ­γκρό­τη­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού και εργα­τι­κού κινή­μα­τος σε όλη την Ευρώ­πη, μακριά από τον θανά­σι­μο ενα­γκα­λι­σμό του με την σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία, την ωραιο­ποί­η­ση της ΕΕ ή την αυτα­πά­τη για διόρ­θω­σή της προς όφε­λος του λαϊ­κού συμ­φέ­ρο­ντος και την πολι­τι­κή ενσω­μά­τω­σης και συμ­με­το­χής στην αστι­κή αντι­λαϊ­κή διαχείριση”.

Χαρα­κτή­ρι­σε ως θετι­κό το γεγο­νός ότι “σε αυτές τις εκλο­γές εκφρά­στη­κε μια ορι­σμέ­νη τάση συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, με ανθρώ­πους που παλέ­ψα­με μαζί τα προη­γού­με­να χρό­νια στο εργα­τι­κό και αγρο­τι­κό κίνη­μα, με ανθρώ­πους της τέχνης, του πολι­τι­σμού, του αθλη­τι­σμού, από το χώρο των ενό­πλων δυνά­με­ων και των σωμά­των ασφα­λεί­ας, ορι­σμέ­νοι εκ των οποί­ων παλιό­τε­ρα έκα­ναν άλλες πολι­τι­κές επιλογές”.

“Αυτή η τάση συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, εκφρά­ζει θετι­κές διερ­γα­σί­ες που θα δου­λέ­ψου­με να πολ­λα­πλα­σια­στούν στους τόπους δου­λειάς, στις εργα­τι­κές λαϊ­κές γει­το­νιές, στις αγρο­τι­κές περιο­χές, μέσα στο κίνη­μα, και όχι στα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά παρα­σκή­νια. Είμα­στε βέβαιοι ότι τέτοιες και περισ­σό­τε­ρες θετι­κές διερ­γα­σί­ες υπάρ­χουν στους τόπους δου­λειάς, στις γει­το­νιές. Αυτή η τάση πρέ­πει να διευ­ρυν­θεί, όσο πλη­σιά­ζου­με στις βου­λευ­τι­κές εκλογές.

Η επό­με­νη μέρα πρέ­πει να βρει και νέες δυνά­μεις στο δρό­μο της αντε­πί­θε­σης, στο δρό­μο της πολι­τι­κής και μαζι­κής πάλης. Οι ψήφοι του ΚΚΕ να είστε σίγου­ροι θα κατα­τε­θούν από αύριο το πρωί, σε κάθε τόπο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, στα σχο­λεία, στις σχο­λές για να εμπο­δι­στούν νέα μέτρα, για να διεκ­δι­κή­σου­με μέτρα ανα­κού­φι­σης για τους άνερ­γους, για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος, για τη κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία” πρόσθεσε.

Είπε ότι “το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει να δεί­χνει το δρό­μο της πραγ­μα­τι­κής φιλο­λαϊ­κής διε­ξό­δου για το λαό μας, μαζί με την ετοι­μό­τη­τα, από αύριο κιό­λας για σκλη­ρή ανα­μέ­τρη­ση και αγώ­να για ανα­κού­φι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, των συντα­ξιού­χων, της νεο­λαί­ας, όλων όσοι υπο­φέ­ρουν. Για να απο­τρέ­ψου­με χει­ρό­τε­ρα μέτρα από αντι­λαϊ­κές τοπι­κές διοι­κή­σεις στους δήμους και περι­φέ­ρειες. Να απο­τρέ­ψου­με νέα κυβερ­νη­τι­κά αντι­λαϊ­κά μέτρα. Να διεκ­δι­κή­σου­με ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών. Να υπάρ­ξει επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα για τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και τους αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή, στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει ενερ­γά η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, με την ουσια­στι­κή συμ­φω­νία των άλλων κομμάτων”.

Με ισχυ­ρό ΚΚΕ, μπο­ρού­με να κάνου­με την πραγ­μα­τι­κά μεγά­λη δια­φο­ρά, για να υπάρ­χει μια πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντιπολίτευση

Ανα­φε­ρό­με­νος στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στα τέλη Ιου­νί­ου ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε “θα δώσου­με αυτή τη μάχη με αισιο­δο­ξία , κόντρα σε διλήμ­μα­τα, που θα δυνα­μώ­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, στο όνο­μα κάποιων επι­μέ­ρους δια­φο­ρών, που δεν αλλά­ζουν την ουσία της στρα­τη­γι­κής σύμπλευ­σης ανά­με­σα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, τα άλλα κόμ­μα­τα. Ιδιαί­τε­ρα καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τους προ­ο­δευ­τι­κούς τους ριζο­σπά­στες να μην ενδώ­σουν στα εκβια­στι­κά διλήμ­μα­τα που θα εντα­θούν αυτό το μήνα”.

“Παρα­μέ­νει ανα­γκαίο και επί­και­ρο το σύν­θη­μά μας: Με ισχυ­ρό ΚΚΕ, μπο­ρού­με να κάνου­με την πραγ­μα­τι­κά μεγά­λη δια­φο­ρά, για να υπάρ­χει μια πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, πραγ­μα­τι­κό απο­κού­μπι, στή­ριγ­μα του λαού απέ­να­ντι σε κάθε αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που θα προ­κύ­ψει, για να μπει πραγ­μα­τι­κό τεί­χος στην ακρο­δε­ξιά και το φασι­σμό, τη συντή­ρη­ση, για να ανοί­ξου­με το δρό­μο, με τον λαό πραγ­μα­τι­κό πρω­τα­γω­νι­στή των εξε­λί­ξε­ων” κατέ­λη­ξε στις δηλώ­σεις του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο