Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Δ. Κουτσούμπα για το φιάσκο της Αττικής οδού

«Καμιά δικαιο­λο­γία δεν μπο­ρεί να ξεπλύ­νει την κυβέρ­νη­ση και το περί­φη­μο “επι­τε­λι­κό κρά­τος” από τις τερά­στιες ευθύ­νες τους, που άφη­σαν στο έλε­ος μιας ανα­με­νό­με­νης χιο­νό­πτω­σης τους κατοί­κους ολό­κλη­ρων περιο­χών, ιδιαί­τε­ρα της Αττικής.

Καμιά δικαιο­λο­γία δεν υπάρ­χει για τους χιλιά­δες εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς επί ώρες στην Αττι­κή Οδό και σε άλλους οδι­κούς άξο­νες, για τα νοι­κο­κυ­ριά που παρα­μέ­νουν ακό­μη και τώρα χωρίς ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση, για τους απρο­στά­τευ­τους εργα­ζό­με­νους, για την παρά­λυ­ση των μέσων μεταφοράς.

Αυτός ο εφιάλ­της είναι κάτι παρα­πά­νω από κυβερ­νη­τι­κή ολι­γω­ρία κι αδια­φο­ρία. Είναι η ίδια η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που συντη­ρεί τις τερά­στιες ελλεί­ψεις στον τομέα της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και του κρα­τι­κού σχε­δια­σμού, που θυσιά­ζει τις λαϊ­κές ανά­γκες για­τί τις θεω­ρεί “ανε­πί­τρε­πτο κόστος”», υπο­γράμ­μι­σε σε δήλω­σή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

«Μπρο­στά τους κατέρ­ρευ­σε με πάτα­γο για άλλη μια φορά το αστι­κό κρά­τος, κατά τ’ άλλα ταχύ­τα­το και ικα­νό­τα­το, όταν πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων, όμως γυμνό από μέσα, υπο­δο­μές και προ­σω­πι­κό, ανί­κα­νο και χωρίς σχέ­διο, όταν πρέ­πει να προ­στα­τέ­ψει το λαό. Η μόνη τελι­κά “προ­στα­σία” του κρά­τους περιο­ρί­ζε­ται στο κυβερ­νη­τι­κό δόγ­μα της “ατο­μι­κής ευθύ­νης”, που τη μια λέει “φύγε­τε για να σωθεί­τε” και την άλλη “μεί­νε­τε στα σπί­τια για να σωθεί­τε”. Ντρο­πή!» ανέ­φε­ρε στη συνέ­χεια κα πρόσθεσε:

«Η πολύ­ω­ρη ταλαι­πω­ρία χιλιά­δων οδη­γών στην χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νη “Αττι­κή οδό”, ξεμπρο­στιά­ζει εκεί­νους που έχουν κάνει σημαία τους την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, η οποία όμως ούτε θέλει ούτε μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει προς όφε­λος των λαϊ­κών ανα­γκών. Σήμε­ρα προ­βάλ­λει από παντού η απαί­τη­ση οι μεγά­λοι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι, οι εθνι­κές οδοί να είναι λαϊ­κή περιου­σία χωρίς διό­δια και χαρά­τσια, με σύγ­χρο­να μέσα κι υποδομές».

«Εδώ και τώρα, και χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση να απο­κα­τα­στα­θούν τα προ­βλή­μα­τα σε όλες τις περιο­χές που έχουν πλη­γεί. Κυβέρ­νη­ση, αρμό­διοι φορείς, Περι­φέ­ρειες και Δήμοι, να εξα­σφα­λί­σουν όλα τα μέσα για τον καθα­ρι­σμό των δρό­μων, να λει­τουρ­γή­σουν κανο­νι­κά τα μέσα μετα­φο­ράς, να εξα­σφα­λι­στεί η ασφα­λής πρό­σβα­ση σε νοσο­κο­μεία. Εδώ και τώρα με αίσθη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης να μη μεί­νει κανείς μόνος, κανείς απρο­στά­τευ­τος!» κατέ­λη­ξε στη δήλω­ση του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο