Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Ν. Καραθανασόπουλου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής

«Η θέση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας είναι ότι η συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής πρέ­πει να είναι δημό­σια, υπό την έννοια ότι δημό­σια πρέ­πει να δίνο­νται τα επί­ση­μα πρα­κτι­κά της Βου­λής στα κόμ­μα­τα και τους δημο­σιο­γρά­φους για να μπο­ρεί να ενη­με­ρώ­νε­ται ο κόσμος για τα σοβα­ρά ζητή­μα­τα που συζη­τιού­νται και αφο­ρούν τα δικαιώ­μα­τά του και τις ελευ­θε­ρί­ες του και ιδιαί­τε­ρα το θέμα παρα­βί­α­σης των επι­κοι­νω­νιών, δηλα­δή των παρα­κο­λου­θή­σε­ων. Και επει­δή ακρι­βώς πρό­κει­ται για ένα τέτοιο ευαί­σθη­το ζήτη­μα που αφο­ρά δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα, η συνε­δρί­α­ση δεν μπο­ρεί να γίνε­ται σε κλει­στές πόρ­τες, ούτε να υπάρ­χει επι­λε­κτι­κή ενη­μέ­ρω­ση. Θέμα­τα που τυχόν μπο­ρεί να έχουν το χαρα­κτή­ρα του απορ­ρή­του, μετά από εξέ­τα­ση της επι­τρο­πής, μπο­ρεί αυτά να μη δίνο­νται στη δημο­σιό­τη­τα και είναι αυτά που αφο­ρούν μυστι­κά στρα­τιω­τι­κά απόρρητα.

Δεύ­τε­ρον, θεω­ρού­με ότι επει­δή η επι­τρο­πή έχει εξε­τα­στι­κό έργο και εισαγ­γε­λι­κές αρμο­διό­τη­τες δεν μπο­ρεί να γίνε­ται επί­κλη­ση του απορ­ρή­του από τους μάρ­τυ­ρες, ακρι­βώς επει­δή δεν έχει κανέ­να νόη­μα και καμία ουσία η εξέ­τα­ση του κάθε μάρ­τυ­ρα άμα κρύ­βε­ται πίσω από τη λογι­κή του απορ­ρή­του. Άρα λοι­πόν, δεν μπο­ρεί να ισχύ­ει αυτή η περί­πτω­ση και η επι­τρο­πή έχει το δικαί­ω­μα και να εξε­τά­σει χωρίς απόρ­ρη­το και να έχει πρό­σβα­ση σε όλα τα υλι­κά, ακό­μα και αυτά που είναι δια­βαθ­μι­σμέ­να, για­τί δεν μπο­ρεί να φεύ­γουν τέτοια υλι­κά και να γίνο­νται φέιγ βολάν ή να πηγαί­νουν επι­λε­κτι­κά σε διά­φο­ρα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης. Με αυτή τη βάση, λοι­πόν, στα­θή­κα­με και τοπο­θε­τη­θή­κα­με στην επι­τρο­πή και από αυτή την άπο­ψη η από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας μάς βρί­σκει αντί­θε­τους και θεω­ρού­με ότι δεν διευ­κο­λύ­νει την ουσια­στι­κή διε­ρεύ­νη­ση των ζητημάτων.»

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο