Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήλωση του Σπ. Σαμοΐλη, θείου του Νίκου (Θεοδωράκη)

Με αφορ­μή τη χτε­σι­νή δήλω­ση του Γιώρ­γου Μ. Θεο­δω­ρά­κη, για την ύπαρ­ξη ή μη άλλου παι­διού του Μίκη, την οποία αργό­τε­ρα «κατέ­βα­σε» αλλά ήδη δημο­σιεύ­τη­κε σε αρκε­τά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Σπύ­ρος Σαμο­ΐ­λης, θεί­ος του Νίκου Κου­ρή (Θεο­δω­ρά­κη) έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

Ο Γιώρ­γος Θεο­δω­ρά­κης το ξεκί­νη­σε και πρέ­πει να πάρει τις απα­ντή­σεις του, για να μη νομί­ζει ότι η σιω­πή είναι… ύποπτη…

ΠΡΕΠΕΙ, επι­τέ­λους, να μπουν τα πράγ­μα­τα στη θέση τους, παρ όλο που ο Μίκης είναι ακό­μα άτα­φος και δεν είναι ώρες για τέτοια πράγ­μα­τα…… Ακού­στε, λοιπόν.

Από το 1967, σχε­δόν ΟΛΟΙ, όσοι ήταν κοντά στο Μίκη, ήξε­ραν το <μυστι­κό>. Ο ίδιος ο Μίκης το χε εκμυ­στη­ρευ­τεί σε πολ­λούς, οι οποί­οι θα μιλή­σουν, όταν θα ρθει η ώρα.

Ο ίδιος ο Μίκης τον δεχό­ταν στο σπί­τι του σαν Νίκο Θεο­δω­ρά­κη και όχι σαν «Κου­ρή» όπως λέει ο Γιώρ­γος, για­τί ΗΞΕΡΕ.

Τον σύστη­νε ΠΑΝΤΟΥ σαν Θεο­δω­ρά­κη. Ο ίδιος ο Μίκης, είχε καθη­με­ρι­νή επα­φή με το Νίκο, για το mikis radio.

Ο ίδιος ο Μίκης έκα­νε ΔΗΜΟΣΙΑ δηλώ­σεις ότι ο Νίκος του ’κανε το μεγα­λύ­τε­ρο δώρο! Τον έκα­νε να αισθαν­θεί για ΠΡΩΤΗ φορά, ελεύ­θε­ρος σαν που­λί ! Όλα αυτά υπάρχουν.

Ο Μίκης ήταν ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ. Πώς, λοι­πόν, αυτός ο πανέ­ξυ­πνος άνθρω­πος, θα εμπι­στευό­ταν, τόσο πολύ, έναν «απα­τε­ώ­να» όπως τον λέει ο Γιώρ­γος ; Πως θα του εμπι­στευό­ταν τα τερά­στιο ηχο­γρα­φη­μέ­νο αρχείο του από 4.500 ηχο­γρα­φή­σεις, αν ήταν απα­τε­ώ­νας ; Γρά­φουν πολ­λοί και το λέει και ο Γιώργος :

« Για­τί, ο Νίκος, περί­με­νε να φύγει ο Μίκης, για να πει ότι είναι γιος του ». Και είναι εντε­λώς λάθος και… ανάποδο.

Ο Νίκος, εδώ και χρό­νια, σαν Θεο­δω­ρά­κης, έχει κάνει του κόσμου τα ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ στον Μίκη (ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ κλπ).

Εδώ και ενά­μι­ση χρό­νο, έχει βγει στο κανά­λι του ALPHA, σαν γιος του Μίκη, Νίκος Θεο­δω­ρά­κης. Όλα αυτά, υπάρ­χουν. ΓΙΑΤΙ, τότε, ο Γιώρ­γος σιω­πού­σε ;;; Μήπως, επει­δή, ακρι­βώς, ζού­σε ο Μίκης και φοβό­ταν την αντί­δρα­σή του, αν θα λεγε το Νίκο απατεώνα ;;;

Η ίδια η Μαρ­γα­ρί­τα, όταν δια­φή­μι­ζε το βιβλίο της, στο mikis radio πήγε και συνο­μι­λού­σε με καμά­ρι, με το Νίκο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. ΓΙΑΤΙ δεν του πε : Από πού κι ως πού, είσαι Θεοδωράκης ;;;.

Ο Νίκος είναι σεμνός, και ίσως, σεβό­με­νος τον πατέ­ρα του, αυτές τις ώρες, δε μιλά­ει. Και καλά κάνει,

Όμως, για όσους αμφι­σβη­τούν και συνε­χί­ζουν αυτό το ανί­ε­ρο κου­τσο­μπο­λιό, ας περι­μέ­νουν λίγο…

Και, περι­μέ­νο­ντας, ας κοι­τά­ξουν όλες τις φωτο­γρα­φί­ες που είναι ο Μίκης με τον Νίκο ! Δυο στα­γό­νες νερό, ίδιες !!!

Κι αυτές, που, ο Μίκης τον συστή­νει στον Δ. Κου­τσού­μπα και το πρό­σω­πό του λάμπει ! Θα μιλή­σουν ΟΛΟΙ, όσοι ξέρουν, από το 1966 – 67. Για­τί, ΟΛΟΙ, αγα­πά­νε το Νίκο, που ο Μίκης καμά­ρω­νε, για τη σεμνό­τη­τά του, την προ­σω­πι­κό­τη­τά του και τη μεγά­λη ΑΓΑΠΗ για τον πατέ­ρα του.

Και, υπο­μο­νή, λίγο ακό­μα. Ο “πάτος” έχει το ζου­μί και το “ζου­μί” είναι ο ίδιος ο Μίκης και η Επιστήμη.

Σπ. Σαμο­ΐ­λης
Κέρ­κυ­ρα 7/9/2021

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο